ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych

Na podstawie art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa wzór oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu do otwartego funduszu emerytalnego składki, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm. 1) ), oraz o zapoznaniu się z:

1)   przygotowaną przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego;

2)   informacją dotyczącą poszczególnych otwartych funduszy emerytalnych.

2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2014 r.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1623,1650 i 1717.