ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych

Na podstawie art. 42 ust. 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielania jednostkom samorządu terytorialnego, zwanym dalej „jednostkami”, dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych, zwanej dalej „dotacją”.

§ 2. 1. Jednostki mogą otrzymywać dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie, o którym mowa w § 1, przy czym w każdym roku gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania, a powiat — z dofinansowania nie więcej niż dwóch zadań.

2. Dotacja na dofinansowanie zadania własnego w zakresie, o którym mowa w § 1, jest udzielana w kwocie nieprzekraczającej 3 000 000 zł i do wysokości 50% kosztów realizacji każdego zadania.

3. Jednostka może złożyć wniosek o dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań, o których mowa w § 1, zwany dalej „wnioskiem”, w liczbie odpowiadającej liczbie zadań określonej w ust. 1. 

4. W przypadku złożenia przez jednostkę większej liczby wniosków niż określona w ust. 3, wojewoda wzywa jednostkę do wskazania, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, zadania, na które dofinansowanie wydatków ma być udzielone, z wyjątkiem przypadku zastosowania odstępstwa, o którym mowa w ust. 5. Po bezskutecznym upływie tego terminu wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia.

5. Wojewoda może odstąpić od ograniczeń, o których mowa w ust. 1, dotyczących liczby zadań, jeżeli ich stosowanie uniemożliwia wykorzystanie sumy dotacji w województwie.

§ 3. Warunkiem uzyskania dotacji jest ocena pisemnego wniosku, dokonana przez komisję powołaną w tym celu przez właściwego wojewodę, oraz umieszczenie wniosku na ostatecznej liście rankingowej projektów oraz na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

§ 4. 1. Oceniając wniosek, komisja, o której mowa w § 3, bierze pod uwagę:

1)    znaczenie zadania dla infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego — skala ocen od 0 do 20 punktów;

2)    znaczenie zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa — skala ocen od 0 do 5 punktów;

3)   wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej, w szczególności do instytucji publicznych, instytucji istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli oraz do lokalnych ośrodków gospodarczych, dostępności komunikacyjnej na obszarach wiejskich oraz poprawę infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby transportu zbiorowego — skala ocen od 0 do 7 punktów;

4)   współpracę jednostki w zakresie dofinansowania realizacji zadania z innymi jednostkami lub podmiotami — skala ocen od 0 do 5 punktów;

5)   kontynuację zadania — skala ocen od 0 do 5 punktów.

2. Przy ocenie spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1:

1)   pkt 1 — uwzględnia się w szczególności prawidłowość przyjętych rozwiązań techniczno-budowlanych, elastyczność w kształtowaniu elementów drogi wynikającą z lokalnych potrzeb komunikacyjnych oraz jej otoczenia, kompleksowość zaplanowanych robót, stosowanie rozwiązań techniczno-budowlanych podnoszących poziom bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu oraz gwarantujących sprawne odwodnienie drogi;

2)   pkt 2 — uwzględnia się w szczególności znaczenie danej drogi dla sieci dróg publicznych oraz jej ponadlokalny charakter, kryteria zaliczania dróg do kategorii dróg powiatowych i gminnych, określone odpowiednio w art. 6a ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późn. zm.);

3)   pkt 3 — uwzględnia się w szczególności objęcie zadaniem odcinków dróg zapewniających połączenie komunikacyjne niezbędne dla rozwoju obszarów wiejskich, ośrodków gospodarczych, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą ważną dla społeczności lokalnych, podniesienie efektywności realizacji zadań publicznych, w tym w obszarze ochrony zdrowia, edukacji i administracji publicznej, połączeń drogowych istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli oraz ważnych dla transportu zbiorowego;

4)   pkt 4 — uwzględnia się wielkość udziału innych jednostek lub podmiotów we wkładzie własnym jednostki;

5)   pkt 5 — uwzględnia się, czy planowane do dofinansowania zadanie stanowi zamknięcie danego ciągu drogi lub kolejny odcinek w ciągu danej drogi, która została zbudowana, przebudowana lub wyremontowana, w okresie ostatnich 3 lat, licząc od roku, w którym jest składany wniosek, bez względu na źródło finansowania.

3. Minister właściwy do spraw transportu zatwierdza ostateczną listę rankingową projektów na podstawie oceny złożonych wniosków dokonanej przez komisję, o czym informuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych, wskazując jednocześnie możliwość uruchomienia na wniosek właściwego wojewody procedury przekazywania środków finansowych.

4. Na podstawie ostatecznej listy rankingowej projektów właściwy wojewoda zatwierdza listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach limitu środków ustalonego dla danego województwa. Zatwierdzenie listy jest równoznaczne z dokonaniem podziału limitu środków ustalonego dla województwa.

5. Właściwy wojewoda może zmienić listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w przypadku wycofania się wnioskodawcy zakwalifikowanego do dofinansowania zadania albo zmniejszenia wysokości dotacji w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, uzupełniając o kolejne wnioski z ostatecznej listy rankingowej, za zgodą wnioskodawców, którzy je zgłosili, pod warunkiem nieprzekroczenia limitu środków ustalonego dla województwa.

6. O zmianach na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania, o których mowa w ust. 5, właściwy wojewoda informuje ministra właściwego do spraw transportu w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany.

§ 5. 1. 1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie wniosku złożonego do właściwego wojewody i umieszczonego na ostatecznej liście rankingowej zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw transportu oraz na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania zatwierdzonej przez właściwego wojewodę..

2. Wniosek zawiera w szczególności:

1)   dane wnioskodawcy;

2)   planowane koszty realizowanego zadania;

3)   źródła finansowania realizowanego zadania;

4)   kwotę wnioskowanej dotacji;

5)   szczegółowy opis zadania;

6)   termin realizacji zadania.

§ 6.1. Właściwy wojewoda, po zatwierdzeniu listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania, sporządza wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej, określający kwotę środków, która ma być przekazana w celu udzielenia dotacji na zadania znajdujące się na tej liście.

2. Właściwy wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw transportu, wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej.

§ 7. 1. (uchylony).

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na podstawie wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 1, dokonuje zwiększenia wydatków w części budżetu państwa będącej w dyspozycji wojewody.

§ 8. 1. Wojewoda, niezwłocznie po zwiększeniu wydatków, o którym mowa w § 7 ust. 2:

1)   dokonuje podziału otrzymanej kwoty dotacji pomiędzy jednostki, których wnioski o dofinansowanie zostały uwzględnione na liście;

2)   udziela jednostkom, na podstawie zawartej z nimi umowy, dotacji w kwocie nie wyższej niż kwota określona na liście.

2. Umowa o udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, określa w szczególności:

1)   szczegółowy opis zadania, na które dotacja została przyznana, i termin jego wykonania;

2)   wysokość dotacji i tryb płatności;

3) 5) wysokość udziału środków własnych, stanowiącego nie mniej niż 50% kosztów realizacji zadania;

4)   termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

5)   termin i sposób rozliczenia dotacji;

6)   termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania.

§ 9. Wojewoda kontroluje sposób i terminowość wykonania zadania, na które została przyznana dotacja, mając na uwadze postanowienia umowy o udzielenie dotacji, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2.

§ 10. 1. Jednostki przekazują właściwemu wojewodzie sprawozdanie z wykorzystania dotacji, w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym dotacja została udzielona.

1a. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać w szczególności:

1)    informacje ogólne, w tym:

a)  nazwę zadania i wskazanie jednostki, której udzielono dotacji,

b)  numer i datę podpisania umowy o udzielenie dotacji, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, oraz okres jej realizacji;

2)    informacje rzeczowe, w tym opis zakresu rzeczowego zrealizowanego zadania oraz osiągnięte efekty rzeczowe, wraz ze wskazaniem przyczyn występujących różnic między wielkościami planowanymi zgodnie z zawartą umową o udzielenie dotacji, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, a wielkościami rzeczywistymi;

3)    informacje finansowe, w tym koszt realizacji zadania określony w umowie o udzielenie dotacji, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, oraz koszty rzeczywiste obliczone po zakończeniu realizacji zadania wraz ze wskazaniem przyczyn występujących różnic między tymi kwotami.

1b. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć protokół końcowy odbioru robót, wskazanych w umowie o udzielenie dotacji, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, w przypadku gdy nie był on przedłożony na etapie realizacji zadania i stanowił podstawę wypłaty dotacji.”,

2. Wojewoda sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw transportu zbiorcze zestawienie wykorzystania dotacji przez jednostki, w terminie najpóźniej 30 dni od dnia otrzymania sprawozdań z wykorzystania dotacji od jednostek.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 6) .


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 139, poz. 814, Nr207, poz. 1230 iNr234, poz. 1385, z 2012 r. poz. 354 oraz z 2013 r. poz. 193 i 1609.

   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. poz. 1401), które weszło w życie z dniem 13 grudnia 2012 r.

   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. Nr 201, poz. 1184), które weszło w życie z dniem 26 września 2011 r.

   Przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6)    Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 1 kwietnia 2009 r.