ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 128d ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 180, poz. 1857) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Decyzję o przyznaniu zasiłku żołnierzowi, na którym ciąży obowiązek alimentacyjny, o którym mowa w art. 128a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wydaje się na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.”;

2) w § 4 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Za dzień nabycia prawa rozumie się dzień:

1) od którego żołnierz albo poborowy posiada na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, potwierdzony ostateczną decyzją wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) uznającą tego żołnierza albo poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny;

2) w którym powstał obowiązek alimentacyjny żołnierza albo poborowego określony prawomocnym orzeczeniem sądu.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600.