ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 uchyla się ust. 2;

2) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wojewoda może przeznaczyć część dotacji przyznanej województwu na pokrycie kosztów dowozu posiłków.”;

3) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

„§ 10a. Część dotacji przyznanej województwu przeznaczona na cele, o których mowa w § 9 ust. 1 i § 10 ust. 2, w 2007 r. nie może być większa niż 20 %.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.