ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2013/2014

Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 50 i 1272) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2013/2014 (Dz. U. poz. 623) w załączniku tabela nr 1 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 1

Maksymalne ceny mleka, mleka z dodatkami smakowymi i jogurtu 1)


W opakowaniach o pojemności większej niż 0,25 litra W opakowaniach o pojemnościnie mniejszej niż 0,23 litra i nie większej niż 0,25 litra W opakowaniach o pojemności mniejszej niż 0,23 litra, ale nie mniejszej niż 0,20 litra W opakowaniach o pojemności mniejszej niż 0,20 litra
Mleko o zawartości co najmniej 1% tłuszczu, poddane obróbce cieplnej 1,32 zł/litr 2,40 zł/litr 2,45 zł/litr -
Mleko o zawartości co najmniej 1% tłuszczu, poddane obróbce cieplnej, z dodatkami smakowymi - 3,28 zł/litr 3,50 zł/litr -
Jogurty z mleka o zawartości co najmniej 1% tłuszczu, bez dodatków smakowych lub z dodaatami smakowymi 3,68 zł/litr 3,68 zł/litr 3,68 zł/litr 3,68 zł/litr

1) W celu przeliczenia litrów mleka lub przetworów mlecznych na kilogramy należy pomnożyć ilość przez 1,030.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.