ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa infrastruktury i Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

2. Przekształcenie, o którym mowa w ust. 1, polega na włączeniu do dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, obsługującego sprawy działu rozwój regionalny, komórek organizacyjnych dotychczasowego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, obsługujących sprawy działów budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, transport oraz pracowników obsługujących te działy.

§ 2. Znosi się Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.