ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych

Na podstawie art. 42 ust. 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. Nr 53, poz. 435 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1184) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Jednostki mogą otrzymywać dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie, o którym mowa w § 1, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania.”;

2) w § 8 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wysokość udziału środków własnych, stanowiącego nie mniej niż 50% kosztów realizacji zadania;”.

§ 2. 1. Do zadań objętych wnioskami o dofinansowanie złożonymi w 2011 r. oraz udzielanych na podstawie tych wniosków dotacji celowych z budżetu państwa stosuje się przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1 w dotychczasowym brzmieniu.

2. Do zadań objętych wnioskami o dofinansowanie złożonymi w 2012 r. oraz udzielanych na podstawie tych wniosków dotacji celowych z budżetu państwa stosuje się przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 139, poz. 814, Nr 207, poz. 1230 i Nr 234, poz. 1385 oraz z 2012 r. poz. 354.