ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń

Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. Nr 64, poz. 397) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. W przypadku stad, w stosunku do których na podstawie przepisów rozporządzenia wymienionego w § 1 wydano nakazy i zakazy oraz nadano status stada w obszarze zapowietrzonym lub stada seronegatywnego, powiatowy lekarz weterynarii, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wyda z urzędu nakazy i zakazy oraz nada, w drodze decyzji, w zależności od liczby i wyników badań przeprowadzonych w tym stadzie oraz liczby szczepień, status stada:

1) potencjalnie wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego,

2) potencjalnie wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego — szczepionego,

3) seronegatywnego,

4) seronegatywnego — szczepionego,

5) wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego,

6) zakażonego wirusem choroby Aujeszkyego,

7) podejrzanego o zakażenie wirusem choroby Aujeszkyego

— zgodnie z warunkami określonymi dla nadania danego statusu w załączniku do rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.