ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tranzytu przez to terytorium materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła

Na podstawie art. 62 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) przewozie – rozumie się przez to czynności związane z transportem materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych lub urządzeń zawierających takie źródła od dostawcy do odbiorcy, wraz z ich załadunkiem i rozładunkiem;

2) dostawcy – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną, która jest odpowiedzialna za posiadane materiały jądrowe, źródła promieniotwórcze lub urządzenia zawierające takie źródła przed przewozem i która zamierza dokonać lub zlecić dokonanie ich wywozu;

3) odbiorcy – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną, do której dokonywany jest przywóz materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych lub urządzeń zawierających takie źródła;

4) zamkniętym źródle promieniotwórczym – rozumie się przez to źródło promieniotwórcze o takiej budowie, która w warunkach określonych dla jego stosowania uniemożliwia przedostanie się do środowiska zawartej w nim substancji promieniotwórczej;

5) otwartym źródle promieniotwórczym – rozumie się przez to źródło promieniotwórcze niebędące zamkniętym źródłem promieniotwórczym;

6) rodzaju źródła – rozumie się przez to zamknięte źródło promieniotwórcze lub otwarte źródło promieniotwórcze;

7) właściwym organie – rozumie się przez to organ w kraju dostawcy, odbiorcy lub tranzytu właściwy w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

§ 2. Materiały jądrowe, źródła promieniotwórcze oraz urządzenia zawierające takie źródła mogą być przywożone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wywożone z tego terytorium, jeżeli:

1) przywozu lub wywozu dokonuje jednostka organizacyjna, która uzyskała zezwolenie na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, zwane dalej „zezwoleniem”, albo

2) przywóz lub wywóz dotyczy materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych lub urządzeń zawierających takie źródła, z którymi działalność może być wykonywana na podstawie zgłoszenia, a jednostka organizacyjna tę działalność zgłosiła, albo

3) przywóz lub wywóz dotyczy materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych lub urządzeń zawierających takie źródła, z którymi działalność nie wymaga zezwolenia albo zgłoszenia.

§ 3. 1. Materiały jądrowe, źródła promieniotwórcze oraz urządzenia zawierające takie źródła, na działalność z którymi jest wymagane zezwolenie albo zgłoszenie, mogą być przywożone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wywożone z tego terytorium, jeżeli:

1) przewozowi towarzyszą dokumenty określone w przepisach dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych oraz:

a) w przypadku źródła promieniotwórczego:

– wydane przez producenta świadectwo źródła, określające nazwę izotopu, aktywność źródła, postać fizyczną i chemiczną oraz rodzaj źródła,

– a w przypadku zamkniętego źródła promieniotwórczego przywożonego z państwa nie-będącego członkiem Unii Europejskiej albo wywożonego do takiego państwa, także deklaracja przewozu tego źródła, sporządzona zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia, poświadczona przez właściwy organ kraju odbiorcy,

b) w przypadku urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze – świadectwo źródła, o którym mowa w lit. a, a także dane pozwalające stwierdzić, że urządzenie spełnia warunki zezwolenia;

2) ich transport odbywa się zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych, a w przypadku materiałów jądrowych jest zapewniona ich ochrona fizyczna, zgodnie z przepisami o ochronie fizycznej materiałów jądrowych;

3) transportu dokonuje jednostka organizacyjna posiadająca zezwolenie na transport materiałów jądrowych lub źródeł promieniotwórczych albo jeżeli transport może odbywać się na podstawie zgłoszenia – która dokonała zgłoszenia takiego transportu.

2. Tranzyt przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych oraz urządzeń zawierających takie źródła może odbywać się, jeżeli zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 1.

§ 4. 1. Odbiorca, który przywiózł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub dostawca, który wywiózł z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej materiały jądrowe, źródła promieniotwórcze lub urządzenia zawierające takie źródła, na działalność z którymi jest wymagane zezwolenie, w terminie 21 dni po upływie kwartału, w którym miał miejsce przywóz lub wywóz, zawiadamia na piśmie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki o otrzymanych lub wysłanych w okresie kwartału materiałach jądrowych, zamkniętych źródłach promieniotwórczych lub urządzeniach zawierających takie źródła, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i adres dostawcy lub odbiorcy;

2) nazwę izotopu, rodzaj źródła i jego aktywność;

3) w przypadku materiałów jądrowych – masę w gramach lub jednostkach wielokrotnych, a dla paliwa jądrowego również rodzaj paliwa i stopień wzbogacenia;

4) w przypadku urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze – nazwę izotopu i aktywność źródła w pojedynczym urządzeniu, typ urządzenia, nazwę producenta i ilość urządzeń;

5) nazwę kraju, z którego dokonano przywozu lub do którego dokonano wywozu;

6) datę przywozu lub wywozu.

3. Zawiadomienia o przywozie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wywozie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej materiałów jądrowych dokonuje się zgodnie z przepisami o zabezpieczeniach materiałów jądrowych.

4. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do źródeł promieniotwórczych przywiezionych z państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz wywiezionych do państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

§ 5. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie warunków przywozu na polski obszar celny, wywozu z polskiego obszaru celnego oraz tranzytu przez ten obszar materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła (Dz. U. Nr 207, poz. 1754).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 632 i Nr 96, poz. 959.