ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielania zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium wypalonego paliwa jądrowego

Na podstawie art. 62 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) przesłanki udzielania zgody na:

a) przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c) tranzyt przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– wypalonego paliwa jądrowego;

2) sposób postępowania w sprawie ubiegania się o zgodę, o której mowa w pkt 1, oraz wzór dokumentu związanego z tym postępowaniem.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) przewozie – rozumie się przez to czynności związane z transportem wypalonego paliwa jądrowego od dostawcy do odbiorcy wraz z ich załadunkiem i rozładunkiem;

2) dostawcy – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną, która jest odpowiedzialna za posiadane wypalone paliwo jądrowe i zamierza dokonać lub zlecić dokonanie jego wywozu;

3) odbiorcy – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną, do której jest dokonywany przywóz wypalonego paliwa jądrowego;

4) właściwym organie – rozumie się przez to organ w kraju dostawcy, odbiorcy lub tranzytu właściwy w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

§ 3. 1. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, zwany dalej „Prezesem Agencji”, udziela zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tranzyt przez to terytorium wypalonego paliwa jądrowego, na wniosek:

1) odbiorcy – w przypadku przywozu wypalonego paliwa jądrowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) dostawcy – w przypadku wywozu wypalonego paliwa jądrowego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) dostawcy lub odbiorcy – w przypadku tranzytu wypalonego paliwa jądrowego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1:

1) odbiorca dołącza oświadczenie zawierające zobowiązanie do zawiadomienia Prezesa Agencji o odbiorze wypalonego paliwa jądrowego, w terminie 14 dni od dnia odbioru, a w przypadku przywozu wypalonego paliwa jądrowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – także zgodę, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3;

2) dostawca dołącza oświadczenie zawierające zobowiązanie:

a) do zawiadomienia Prezesa Agencji o wysłaniu wypalonego paliwa jądrowego do odbiorcy w dniu wysłania,

b) do przekazania Prezesowi Agencji oświadczenia odbiorcy o odebraniu przez niego wypalonego paliwa jądrowego, w terminie 14 dni od dnia odbioru;

3) odbiorca lub dostawca dołącza zgodę, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt 1.

§ 4. 1. W przypadku przywozu wypalonego paliwa jądrowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Prezes Agencji udziela zgody, jeżeli:

1) odbiorca:

a) dysponuje warunkami do bezpiecznego postępowania z wypalonym paliwem jądrowym, którego dotyczy wniosek,

b) zawarł umowę z dostawcą na przerób wypalonego paliwa jądrowego oraz na odbiór odpadów promieniotwórczych powstałych w wyniku jego przerobu oraz posiada zezwolenie na przerób wypalonego paliwa jądrowego, którego dotyczy wniosek, lub

c) zawarł umowę z dostawcą na składowanie lub przechowywanie wypalonego paliwa jądrowego oraz posiada zezwolenie na składowanie lub przechowywanie wypalonego paliwa jądrowego, którego dotyczy wniosek;

2) właściwy organ kraju dostawcy udzielił zgody na wywóz wypalonego paliwa jądrowego, a w przypadku jego przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu przechowywania lub przerobu – także na odbiór wypalonego paliwa jądrowego po okresie jego przechowywania lub odpadów promieniotwórczych powstałych w wyniku jego przerobu;

3) właściwy organ kraju lub krajów tranzytu udzielił zgody na tranzyt wypalonego paliwa jądrowego, a w przypadku jego przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu przechowywania lub przerobu – także na tranzyt wypalonego paliwa jądrowego po okresie jego przechowywania lub odpadów promieniotwórczych powstałych w wyniku jego przerobu.

2. W przypadku wywozu wypalonego paliwa jądrowego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Prezes Agencji udziela zgody, jeżeli:

1) właściwy organ kraju odbiorcy udzielił zgody na przywóz, a właściwy organ kraju lub krajów tranzytu udzielił zgody na tranzyt wypalonego paliwa jądrowego, którego dotyczy wniosek;

2) nie zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kraj odbiorcy nie dysponuje technicznymi, prawnymi lub administracyjnymi warunkami koniecznymi do bezpiecznego postępowania z wypalonym paliwem jądrowym, którego dotyczy wniosek.

3. W przypadku tranzytu wypalonego paliwa jądrowego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Prezes Agencji udziela zgody, jeżeli:

1) właściwy organ kraju dostawcy, odbiorcy i tranzytu udzielił zgody odpowiednio na wywóz, przywóz i tranzyt wypalonego paliwa jądrowego, którego dotyczy wniosek;

2) nie zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kraj odbiorcy nie dysponuje technicznymi, prawnymi lub administracyjnymi warunkami koniecznymi do bezpiecznego postępowania z wypalonym paliwem jądrowym, którego dotyczy wniosek.

4. Prezes Agencji udziela zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tranzyt przez to terytorium wypalonego paliwa jądrowego, jeżeli dostawca przedstawił ponadto:

1) oświadczenie zawierające zobowiązanie do odbioru wypalonego paliwa jądrowego, jeżeli przewóz do odbiorcy nie dojdzie do skutku lub nie będzie mógł być kontynuowany;

2) w przypadku przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tranzytu przez to terytorium wypalonego paliwa jądrowego – zgodę właściwego organu kraju dostawcy na odbiór i kraju lub krajów tranzytu na tranzyt wypalonego paliwa jądrowego, jeżeli przewóz do odbiorcy nie dojdzie do skutku lub nie będzie mógł być kontynuowany.

§ 5. 1. Do wniosku o udzielenie zgody na wywóz wypalonego paliwa jądrowego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostawca dołącza zgodę odbiorcy na odbiór wypalonego paliwa jądrowego oraz zobowiązanie odbiorcy do poinformowania dostawcy o jego odbiorze.

2. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, Prezes Agencji występuje do właściwego organu kraju odbiorcy i kraju lub krajów tranzytu o udzielenie zgody odpowiednio na odbiór lub tranzyt wypalonego paliwa jądrowego, którego dotyczy wniosek.

3. O udzieleniu zgody lub o odmowie udzielenia zgody na wywóz wypalonego paliwa jądrowego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Prezes Agencji zawiadamia właściwy organ kraju odbiorcy i kraju lub krajów tranzytu.

§ 6. W przypadku przywozu wypalonego paliwa jądrowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Prezes Agencji zawiadamia właściwy organ kraju dostawcy i kraju lub krajów tranzytu o odbiorze wypalonego paliwa jądrowego przez odbiorcę.

§ 7. 1. Udzielenie zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tranzyt przez to terytorium wypalonego paliwa jądrowego może dotyczyć pojedynczego przewozu lub przewozów wielokrotnych.

2. Zgoda na przewozy wielokrotne może być udzielona, jeżeli:

1) przewożone wypalone paliwo jądrowe będzie posiadało te same właściwości fizyczne i chemiczne;

2) przewozy będą dokonywane między tym samym dostawcą i odbiorcą oraz będą w gestii tych samych właściwych organów;

3) przewozy następować będą przez te same przejścia graniczne.

3. Zgoda na przewozy wielokrotne może być udzielona na okres nie dłuższy niż 3 lata.

§ 8. 1. Do czynności w postępowaniu w sprawie udzielenia zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tranzyt przez to terytorium wypalonego paliwa jądrowego stosuje się następujące części dokumentu stosowanego w postępowaniu:

1) dla zgłoszenia wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1 – część I;

2) dla oświadczenia odbiorcy o odebraniu przez niego wypalonego paliwa jądrowego, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. b – część V;

3) dla zawiadomienia Prezesa Agencji o odbiorze wypalonego paliwa jądrowego, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 – część V;

4) dla zgody właściwego organu kraju dostawcy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 – część III;

5) dla zgody właściwego organu kraju lub krajów tranzytu, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 – część II;

6) dla zgody właściwego organu kraju odbiorcy i kraju lub krajów tranzytu, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 – część II;

7) dla zgody właściwego organu kraju dostawcy, o której mowa w § 4 ust. 3 – część III;

8) dla zgody właściwego organu kraju odbiorcy i kraju lub krajów tranzytu, o której mowa w § 4 ust. 3 – część II;

9) dla zgody właściwego organu kraju dostawcy, o której mowa w § 4 ust. 4 pkt 2 – część III;

10) dla zgody właściwego organu kraju lub krajów tranzytu, o której mowa w § 4 ust. 4 pkt 2 – część II.

2. Wzór dokumentu stosowanego w postępowaniu w sprawie udzielenia zgody na przywóz, wywóz lub tranzyt przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wypalonego paliwa jądrowego określa załącznik do rozporządzenia.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. (poz. 986)

Załącznik pdf1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 632 i Nr 96, poz. 959.