ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia podmiotów właściwych w sprawach kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności i środków żywienia zwierząt na zgodność z maksymalnymi dopuszczalnymi poziomami skażeń promieniotwórczych 1)

Na podstawie art. 97 ust. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa podmioty właściwe do:

1) prowadzenia kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności i środków żywienia zwierząt na zgodność z maksymalnymi dozwolonymi poziomami skażeń promieniotwórczych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej;

2) wydawania decyzji o niedopuszczeniu do obrotu lub o zakazie wywozu do państw niebędących członkami Unii Europejskiej żywności i środków żywienia zwierząt, w których zawartość skażeń promieniotwórczych przekracza dozwolone maksymalne poziomy skażeń promieniotwórczych;

3) informowania Komisji Europejskiej o każdym przypadku przekroczenia maksymalnych dozwolonych poziomów skażeń promieniotwórczych żywności i środków żywienia zwierząt.

§ 2. 1. Do prowadzenia kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności pochodzenia zwierzęcego oraz środków żywienia zwierząt na zgodność z maksymalnymi dozwolonymi poziomami skażeń promieniotwórczych właściwe są organy Inspekcji Weterynaryjnej.

2. Do prowadzenia kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności, z wyłączeniem żywności, o której mowa w ust. 1, na zgodność z maksymalnymi dozwolonymi poziomami skażeń promieniotwórczych właściwe są organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

§ 3. 1. Do wydawania decyzji o niedopuszczeniu do obrotu lub o zakazie wywozu do państw niebędących członkami Unii Europejskiej żywności pochodzenia zwierzęcego oraz środków żywienia zwierząt, w których zawartość skażeń promieniotwórczych przekracza dozwolone maksymalne poziomy skażeń promieniotwórczych właściwy jest powiatowy lekarz weterynarii.

2. Do wydawania decyzji o niedopuszczeniu do obrotu lub o zakazie wywozu do państw niebędących członkami Unii Europejskiej żywności, z wyłączeniem żywności określonej w ust. 1, w której zawartość skażeń promieniotwórczych przekracza dozwolone maksymalne poziomy skażeń promieniotwórczych właściwy jest państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.

§ 4. Do informowania Komisji Europejskiej o każdym przypadku przekroczenia maksymalnych dozwolonych poziomów skażeń promieniotwórczych żywności i środków żywienia zwierząt właściwy jest Główny Inspektor Sanitarny działający w porozumieniu z Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller1)  Rozporządzenie stwarza warunki umożliwiające wykonanie następujących rozporządzeń Unii Europejskiej:

1) rozporządzenie 737/90/EWG z dnia 22 marca 1990 r. w sprawie warunków regulujących przywóz produktów rolnych pochodzących z państw trzecich w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu (Dz. Urz. WE L 82 z 29.03.1990),

2) rozporządzenie 616/2000/WE z dnia 20 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie nr 737/90/EWG w sprawie warunków regulujących przywóz produktów rolnych pochodzących z państw trzecich w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu (Dz. Urz. WE L 75 z 24.03.2000),

3) rozporządzenie 1609/2000/WE z dnia 24 lipca 2000 r. ustanawiające wykaz produktów wyłączonych z zakresu zastosowania rozporządzenia nr 737/90/EWG w sprawie warunków regulujących przywóz produktów rolnych pochodzących z państw trzecich w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu (Dz. Urz. WE L 185 z 25.07.2000),

4) rozporządzenie 1661/1999/WE z dnia 27 lipca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia nr 737/90/EWG w sprawie warunków regulujących przywóz produktów rolnych pochodzących z państw trzecich w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu (Dz. Urz. WE L 197 z 29.07.1999),

5) rozporządzenie 1621/2001/WE z dnia 8 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie nr 1661/1999/WE w zakresie certyfikatu eksportowego wymaganego dla produktów rolnych i wykazu urzędów celnych umożliwiających zgłoszenie produktów do swobodnego obrotu na obszarze Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 215 z 09.08.2001),

6) rozporządzenie 3954/87/Euratom z dnia 22 grudnia 1987 r. ustanawiające maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w każdym innym przypadku pogotowia radiologicznego (Dz. Urz. WE L 371 z 30.12.1987),

7) rozporządzenie 2218/89/Euratom z dnia 18 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie nr 3954/87/Euratom z dnia 22 grudnia 1987 r. ustanawiające maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w każdym innym przypadku pogotowia radiologicznego (Dz. Urz. WE L 211 z 22.07.1989),

8) rozporządzenie 944/89/Euratom z dnia 12 kwietnia 1989 r. ustanawiające maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego w środkach spożywczych o mniejszym znaczeniu w następstwie wypadku jądrowego lub w każdym innym przypadku pogotowia radiologicznego (Dz. Urz. WE L 101 z 13.04.1989),

9) rozporządzenie 2219/89/EWG z dnia 18 lipca 1989 r. w sprawie specjalnych warunków przywozu środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w każdym innym przypadku pogotowia radiologicznego (Dz. Urz. WE L 211 z 22.07.1989),

10) rozporządzenie 770/90/Euratom z dnia 29 marca 1990 r. ustanawiające maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego pasz w następstwie wypadku jądrowego lub wszelkich innych przypadków pogotowia radiologicznego (Dz. Urz. WE L 83 z 30.03.1990),

11) rozporządzenie 1608/2002/WE z dnia 10 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie nr 1661/1999/WE w odniesieniu do wykazu urzędów celnych umożliwiających zgłoszenie produktów do swobodnego obrotu we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 243 z 11.09.2002).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 632 i Nr 96, poz. 959.