ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym 1)

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej, pracodawcy zewnętrznego i pracownika zewnętrznego w zakresie ochrony radiologicznej pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym;

2) informacje umieszczane przez kierownika jednostki organizacyjnej, pracodawcę zewnętrznego i uprawnionego lekarza w paszporcie dozymetrycznym;

3) tryb wydawania oraz wzór paszportu dozymetrycznego.

§ 2. Kierownik jednostki organizacyjnej, w zakresie ochrony radiologicznej pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym jest w szczególności obowiązany:

1) sprawdzić, czy pracownicy zewnętrzni posiadają aktualne orzeczenia lekarskie o zdolności do pracy, w tym stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia, wydane przez uprawnionego lekarza, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, zwanej dalej „ustawą”;

2) zapewnić pracownikom przeszkolenie specjalistyczne uwzględniające specyfikę terenu kontrolowanego i planowanej pracy, niezależnie od szkolenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2;

3) zapewnić im niezbędne środki ochrony indywidualnej, stosownie do warunków narażenia;

4) zapewnić warunki pracy umożliwiające przestrzeganie zasad ochrony radiologicznej oraz ograniczeń dawek promieniowania jonizującego zgodnie z art. 8, 9, 13, 14, 19 i art. 25 pkt 1 ustawy;

5) zapewnić prowadzenie pomiaru dawek indywidualnych oraz innych pomiarów dozymetrycznych w sposób dostosowany do warunków narażenia, jak również prowadzenie dokumentacji tych pomiarów zgodnie z wymaganiami przepisów wydanych na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy, oraz dokonywanie w tym zakresie wpisów w paszportach dozymetrycznych.

§ 3. 1. Pracodawca zewnętrzny w zakresie ochrony radiologicznej swoich pracowników narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym w szczególności zapewnia:

1) przestrzeganie zasad ochrony radiologicznej oraz ograniczeń dawek promieniowania jonizującego zgodnie z art. 8, 9, 13, 14, 19 i art. 25 pkt 1 ustawy;

2) podstawowe szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, obejmujące informację o zagrożeniach związanych z pracą w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące i stosowanych środkach ochrony oraz o znaczeniu przestrzegania odpowiednich wymagań technicznych i medycznych w tym zakresie;

3) objęcie pracowników oceną narażenia, a także nadzorem medycznym stosownie do art. 26, 30 i 31 ustawy, w tym badaniami lekarskimi w celu uzyskania orzeczenia uprawnionego lekarza o zdolności pracownika do pracy z określeniem, jeśli wynika to z klasyfikacji medycznej pracownika zgodnie z art. 17 ust. 7 ustawy, warunków dopuszczenia do pracy uwzględniających zagrożenia napromieniowaniem zewnętrznym, skażeniami wewnętrznymi oraz ewentualne przeciwwskazania zdrowotne w stosowaniu środków ochrony dróg oddechowych, potwierdzone odpowiednimi wpisami w częściach D6, D7 i D8 paszportu dozymetrycznego dokonanymi przez uprawnionego lekarza;

4) uzyskanie paszportów dozymetrycznych dla zatrudnianych przez siebie pracowników zewnętrznych przed skierowaniem ich do prac na terenie kontrolowanym innej jednostki organizacyjnej i dokonanie wpisów w częściach D9 i D10 tych paszportów;

5) uaktualnianie danych radiologicznych indywidualnego monitoringu narażenia poszczególnych pracowników w częściach D4, D5 i D9 paszportów dozymetrycznych, w szczególności danych, o których mowa w § 7 pkt 1 lit. b, a także w centralnym rejestrze dawek indywidualnych.

2. Pracodawca zewnętrzny może, w drodze umowy, powierzyć kierownikowi jednostki organizacyjnej wykonanie wszystkich lub niektórych obowiązków wymienionych w ust. 1 pkt 1-3 i 5.

3. W przypadku pracownika zewnętrznego wykonującego na własny rachunek działalność na terenie kontrolowanym obowiązki pracodawcy zewnętrznego, określone w ust. 1, wykonuje ten pracownik. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 4. W zakresie ochrony radiologicznej pracownik zewnętrzny narażony podczas pracy na terenie kontrolowanym jest obowiązany:

1) przestrzegać zasad bezpiecznej pracy w warunkach narażenia, w tym szczegółowych przepisów obowiązujących na danym stanowisku pracy w jednostce organizacyjnej, w której wykonuje pracę na terenie kontrolowanym;

2) współdziałać z kierownikiem jednostki organizacyjnej w zakresie poprawy warunków pracy i właściwej kontroli otrzymanych dawek promieniowania jonizującego;

3) dbać o terminowość i kompletność wpisów w paszporcie dozymetrycznym.

§ 5. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej przed dopuszczeniem pracownika zewnętrznego do wykonywania prac na terenie kontrolowanym jest obowiązany sprawdzić, czy wpisy do paszportu dozymetrycznego pracownika zawierają informacje, o których mowa w ust. 2, oraz:

1) sprawdzić na podstawie wpisów do paszportu dozymetrycznego, czy wykonywanie przewidzianych prac nie narusza wymagań, o których mowa w § 2 pkt 4, w zakresie dopuszczalnego narażenia pracownika i udokumentować to;

2) sprawdzić, czy zostały spełnione pozostałe warunki, o których mowa w § 2 pkt 1-3 i 5;

3) w przypadku dopuszczenia pracownika zewnętrznego do prac na terenie kontrolowanym dokonać wpisu do jego paszportu dozymetrycznego, potwierdzającego rozpoczęcie wykonywania tych prac.

2. Informacje umieszczane w paszporcie dozymetrycznym pracownika zewnętrznego przed przystąpieniem do pracy na terenie kontrolowanym obejmują:

1) nazwę, adres i numer REGON pracodawcy zewnętrznego;

2) medyczną klasyfikację pracownika zewnętrznego wraz z datą ostatniego badania okresowego;

3) wyniki oceny dawek indywidualnych otrzymanych przez pracownika zewnętrznego.

3. Spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oceniane jest na podstawie wpisów w częściach D4 i D9 paszportu dozymetrycznego, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku gdy wpisy w części D4 paszportu dozymetrycznego jeszcze nie zawierają informacji dotyczących narażenia w jednostkach, w których pracownik zewnętrzny poprzednio wykonywał prace na terenach kontrolowanych, do oceny spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, bierze się pod uwagę wpisy w częściach D2 i D3 paszportu dozymetrycznego zawierające wstępną ocenę dawek indywidualnych otrzymanych przez pracowników zewnętrznych dokonaną przez inspektora ochrony radiologicznej.

§ 6. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej w okresie wykonywania przez pracownika zewnętrznego pracy na terenie kontrolowanym dokonuje w jego paszporcie dozymetrycznym w częściach D2 i D3 wpisów obejmujących:

1) datę początku i końca każdego z okresów wykonywania przez pracownika zewnętrznego pracy na terenie kontrolowanym, zwanych dalej „okresami narażenia”;

2) zmierzone dawki równoważne, dawki od narażenia wewnętrznego oraz dawkę skuteczną (efektywną) na koniec każdego z kolejnych okresów narażenia, w całym okresie pracy na terenie kontrolowanym w danej jednostce organizacyjnej.

2. W sytuacjach przekroczenia dawek granicznych kierownik jednostki organizacyjnej dokonuje odpowiednich wpisów w części D5 paszportu dozymetrycznego.

§ 7. Kierownik jednostki organizacyjnej po zakończeniu przez pracownika zewnętrznego wykonywania pracy na terenie kontrolowanym:

1) niezwłocznie dokonuje w paszporcie dozymetrycznym:

a) wpisu potwierdzającego zakończenie wykonywania pracy w tej jednostce z datą końca ostatniego z okresów narażenia,

b) uaktualnienia danych w częściach D4, D5 i D9, w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 4, niezwłocznie po ich uzyskaniu;

2) rejestruje dane dotyczące narażenia pracownika zewnętrznego obejmujące:

a) informacje o pracowniku zawarte w częściach B i C jego paszportu dozymetrycznego,

b) informacje o pracodawcy zewnętrznym zawarte w części D10,

c) wyniki pomiarów dozymetrycznych stanowiących podstawę oceny dawki promieniowania jonizującego otrzymanej przez pracownika zewnętrznego zawarte w częściach D2 i D3 paszportu dozymetrycznego, wraz z informacją o podmiocie dokonującym pomiarów i o stosowanych metodach pomiarowych;

3) przekazuje dane o narażeniu pracownika zewnętrznego do centralnego rejestru dawek i uprawnionemu lekarzowi, ze wskazaniem, że dotyczy to pracownika zewnętrznego, i podaniem numeru jego paszportu dozymetrycznego.

§ 8. Paszport dozymetryczny wydaje Prezes Państwowej Agencji Atomistyki na pisemny wniosek pracodawcy zewnętrznego, a w przypadku pracownika zewnętrznego wykonującego działalność na własny rachunek, na wniosek tego pracownika, zawierający:

1) nazwę, adres i numer REGON pracodawcy zewnętrznego;

2) imię i nazwisko, płeć, adres, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL, a w przypadku cudzoziemca numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość pracownika zewnętrznego.

§ 9. Ustala się wzór paszportu dozymetrycznego, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej 3)

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. (poz. 1064)

Załącznik pdf


1)Rozporządzenie dokonuje transpozycji dyrektywy 90/641/Euratom z dnia 4 grudnia 1990 r. w sprawie praktycznej ochrony pracowników zewnętrznych narażonych na promieniowanie jonizujące podczas pracy na terenie kontrolowanym (Dz. Urz. WE L 349 z 13.12.1990).

2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 632 i Nr 96, poz. 959.

3)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym (Dz. U. Nr 201, poz. 1693), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 70, poz. 632).