ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji wyprzedzającej dla ludności na wypadek zdarzenia radiacyjnego 1)

Na podstawie art. 92 ust. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) grupy ludności, którym jest przekazywana informacja wyprzedzająca;

2) podmioty właściwe w sprawie opracowywania i przekazywania informacji wyprzedzającej;

3) zakres informacji wyprzedzającej oraz sposób i częstotliwość jej przekazywania;

4) rodzaje działalności, które w przypadku zdarzenia radiacyjnego mogą prowadzić do narażenia ludności na dawkę promieniowania jonizującego przekraczającą dawkę graniczną.

§ 2. Informacja wyprzedzająca jest opracowywana i przekazywana na wypadek zdarzenia radiacyjnego mogącego wystąpić w związku z wykonywaniem działalności określonych w § 3, albo innego zdarzenia radiacyjnego, w wyniku których może dojść do:

1) znaczących uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska lub

2) wystąpienia w środowisku znacząco podwyższonych poziomów mocy dawki promieniowania jonizującego

– które mogą prowadzić do narażenia ludności na dawki promieniowania jonizującego przekraczające dawki graniczne.

§ 3. Do działalności, które w przypadku zdarzenia radiacyjnego mogą prowadzić do narażenia ludności na dawki promieniowania jonizującego przekraczające dawki graniczne należą:

1) eksploatacja i likwidacja obiektów jądrowych, w tym reaktorów jądrowych;

2) eksploatacja, zamknięcie i likwidacja składowisk odpadów promieniotwórczych i składowisk wypalonego paliwa jądrowego oraz budowa i eksploatacja przechowalników wypalonego paliwa jądrowego;

3) przechowywanie paliwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych;

4) wytwarzanie, stosowanie, przechowywanie, składowanie substancji promieniotwórczych na potrzeby rolnictwa, przemysłu, ochrony zdrowia i badań naukowych;

5) transport paliwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych;

6) transport substancji promieniotwórczych na potrzeby rolnictwa, przemysłu, ochrony zdrowia i badań naukowych;

7) wykorzystywanie substancji promieniotwórczych do wytwarzania energii w pojazdach kosmicznych.

§ 4. Informacja wyprzedzająca przekazywana jest grupom ludności przebywającej na:

1) terenach wokół jednostek organizacyjnych prowadzących działalności wymienione w § 3 pkt 1-4;

2) terenach, które mogą być dotknięte skutkami zdarzeń radiacyjnych związanych z wypadkami podczas transportu, o którym mowa w § 3 pkt 5 i 6;

3) terenach, które mogą być dotknięte skutkami zdarzeń radiacyjnych powstałych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a związanych z działalnościami, o których mowa w § 3;

4) terenach, na których mogą wystąpić inne zdarzenia radiacyjne, w wyniku których może dojść do znaczących uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska lub wystąpienia w środowisku znacząco podwyższonych poziomów mocy dawki promieniowania jonizującego.

§ 5. 1. Opracowanie informacji wyprzedzającej, po określeniu granic terenów, o których mowa w § 4 pkt 1, należy do kierowników jednostek organizacyjnych prowadzących działalności wymienione w § 3 pkt 1-4.

2. Opracowanie informacji wyprzedzającej, po określeniu granic terenów, o których mowa w § 4 pkt 2, należy do kierowników jednostek organizacyjnych, które wykonują transport, o którym mowa w § 3 pkt 5 i 6.

3. Opracowanie informacji wyprzedzającej, po określeniu granic terenów, o których mowa w § 4 pkt 3 i 4, należy do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

4. Podstawą określenia granic terenów, o których mowa w § 4, jest analiza skutków potencjalnych zdarzeń radiacyjnych.

§ 6. Zakres informacji wyprzedzającej obejmuje:

1) podstawowe dane o promieniowaniu jonizującym oraz o skutkach jego oddziaływania na człowieka i środowisko;

2) w przypadku działalności, o których mowa w § 3 pkt 1-4 – rodzaje sytuacji awaryjnych i scenariusze ich rozwoju, brane pod uwagę przy projektowaniu działalności, mogące prowadzić do wystąpienia zdarzeń radiacyjnych powodujących zagrożenie, o którym mowa w § 2, poza terenem jednostki organizacyjnej, z określeniem rodzaju i zasięgu ich potencjalnych skutków dla ludności i środowiska;

3) w przypadku działalności, o których mowa w § 3 pkt 5-7, rodzaje sytuacji awaryjnych i scenariusze ich rozwoju, mogące wystąpić podczas transportu lub awaryjnego powrotu pojazdu kosmicznego na Ziemię, mogące prowadzić do wystąpienia zdarzeń radiacyjnych powodujących zagrożenia, o których mowa w § 2, z określeniem prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz rodzaju i zasięgu ich potencjalnych skutków dla ludności i środowiska;

4) określenie sposobu alarmowania ludności o wystąpieniu i informowania o rozwoju zdarzenia radiacyjnego;

5) wskazanie sposobów postępowania i zachowania się ludności w celu ochrony przed skutkami zdarzenia radiacyjnego i uzyskania niezbędnej pomocy, w tym wskazanie środków ochrony ludności przewidzianych w zakładowym i wojewódzkim planie postępowania awaryjnego na wypadek wystąpienia takiej sytuacji.

§ 7. Informacja wyprzedzająca jest przekazywana przez kierowników jednostek organizacyjnych prowadzących działalności wymienione w § 3 pkt 1-6 na piśmie w formie zapewniającej jej trwałość oraz łatwość przeczytania i zrozumienia w warunkach stresu, grupom ludności przebywającej na terenach, o których mowa w:

1) § 4 pkt 1:

a) w odstępach rocznych – do dnia 20 stycznia każdego roku,

b) niezwłocznie po wprowadzeniu w niej zmian;

2) § 4 pkt 2 – w terminie 14 dni przed rozpoczęciem transportu.

§ 8. 1. Informacja wyprzedzająca jest przekazywana przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki wojewodom województw, na terenach których mogą wystąpić skutki zdarzenia radiacyjnego, o którym mowa w § 4 pkt 3 lub 4, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, wojewodowie przekazują grupom ludności określonym w § 4 pkt 3 lub 4, w drodze aktu prawa miejscowego, niezwłocznie po jej uzyskaniu od Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller1)  Rozporządzenie dokonuje transpozycji dyrektywy 89/618/Euratom z dnia 27 listopada 1989 r. w sprawie informowania ogółu społeczeństwa o środkach ochrony zdrowia, które będą stosowane, oraz działaniach, jakie należy podjąć w przypadku zagrożenia radiologicznego (Dz. Urz. WE L 357 z 7.12.1989).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 632 i Nr 96, poz.959.