ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010 (Dz. U. z 2010 r. Nr 3, poz. 14 i Nr 112, poz. 742) w załączniku do rozporządzenia „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010” wprowadza się następujące zmiany:

1) w poz. 1.01.05(005) Zasoby, wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód w pkt 8 w rubrykach 8.0—8.4 tabeli lp. 3 otrzymuje brzmienie:


3 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nadzorujące eksploatację:

— oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich pracujących na sieci kanalizacyjnej — prowadzące działalność wodociągowo-kanalizacyjną, które oczyszczają ścieki miejskie i wiejskie doprowadzone siecią kanalizacyjną, niezależnie od formy własności oczyszczalni, jak i sieci kanalizacyjnej, na której pracuje oczyszczalnia,

— oczyszczalni przemysłowych dodatkowo oczyszczających ścieki miejskie i wiejskie doprowadzone siecią kanalizacyjną, niezależnie od formy własności oczyszczalni, jak i sieci kanalizacyjnej, na której pracuje oczyszczalnia, na podstawie uzgodnionego z marszałkiem województwa wykazu oczyszczalni

OS-5 — sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich; w formie elektronicznej;

dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do

31 stycznia 2011 r. za rok 2010

portal

sprawozdawczy GUS

www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Katowicach


2) w poz. 1.01.06(006) Zanieczyszczenie i ochrona powietrza:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prowadzący badanie:

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Minister właściwy do spraw środowiska Główny Inspektor Ochrony Środowiska”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zakres podmiotowy

Podmioty szczególnie uciążliwe dla środowiska w zakresie zanieczyszczenia powietrza. Podmioty emitujące zanieczyszczenia do powietrza objęte międzynarodową klasyfikacją źródeł emisji SNAP97.

Podmioty emitujące gazy cieplarniane do powietrza sklasyfikowane według metodologii Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu IPCC. Stacje pomiarowe ozonu oraz promieniowania nadfioletowego.

Podmioty dokonujące obrotu (przywóz i wywóz) i produkujące substancje zubożające warstwę ozonową. Stacje pomiarowe imisji (stężeń) zanieczyszczeń powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska.

Stacje pomiarowe składu chemicznego opadów atmosferycznych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Podmioty o liczbie pracujących 10 osób i więcej produkujące wyroby przemysłowe określone w nomenklaturze PRODPOL.”,

c) w pkt 8:

— w części zamieszczonej nad tabelą wyrazy „Krajowego Centrum Inwentaryzacji Emisji (Instytut Ochrony Środowiska), szacunki Instytutu Transportu Samochodowego” zastępuje się wyrazami „Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami”,

— w rubryce 8.1 tabeli:

— — w lp. 2—4 wyrazy „Krajowe Centrum Inwentaryzacji Emisji” zastępuje się wyrazami „Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami”,

— — w lp. 8 wyrazy „Instytut Transportu Samochodowego” zastępuje się wyrazami „Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami”;

3) w poz. 1.01.07(007) Ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej:

a) w pkt 6 po wyrazach „regionalni dyrektorzy ochrony środowiska” dodaje się wyrazy „, sejmiki wojewódzkie”,

b) w pkt 8:

— w części zamieszczonej nad tabelą wyrazy „2, 3” zastępuje się wyrazami „2a, 2b”,

— w rubrykach 8.0—8.4 tabeli lp. 2 i 3 otrzymują brzmienie:


2 regionalni dyrektorzy ochrony środowiska

OS-7 — sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu oraz załącznik nr 2a do działu 2 sprawozdania; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 10 lutego 2011 r. za rok 2010 portal

sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

3 sejmiki wojewódzkie

OS-7 — sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu oraz załącznik nr 2b do działów 3 i 4 sprawozdania; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 10 lutego 2011 r. za rok 2010 portal

sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl


4) w poz. 1.01.12(011) Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska w pkt 8 w rubrykach 8.0—8.4 tabeli lp. 13—24 otrzymują brzmienie:


13 wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) OŚ-4g — sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 21 lutego 2011 r. za rok 2010 urzędy marszałkowskie
14 wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)

załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g — obliczanie nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych, podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do

15 sierpnia 2011 r. za rok 2010

urzędy

marszałkowskie,

Wojewódzki

Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki

Wodnej

15 urzędy marszałkowskie OŚ-4g — sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 15 marca 2011 r. za rok 2010 Narodowy Fundusz

Ochrony

Środowiska i Gospodarki

Wodnej

16 Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej OŚ-4g — sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 15 kwietnia 2011 r. za rok 2010 Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Finansów
17 zarządy powiatów OŚ-4p — sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej — zestawienie raz w roku do 21 lutego 2011 r. za rok 2010 urzędy marszałkowskie
18 zarządy powiatów

załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p — obliczanie nadwyżki dochodów budżetu powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych, podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do

15 sierpnia 2011 r. za rok 2010

urzędy

marszałkowskie,

Wojewódzki

Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki

Wodnej

19 urzędy marszałkowskie OŚ-4p — sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej — zestawienie raz w roku do 15 marca 2011 r. za rok 2010 Narodowy Fundusz

Ochrony

Środowiska i Gospodarki

Wodnej

20 Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej OŚ-4p — sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej — zestawienie raz w roku do 15 kwietnia 2011 r. za rok 2010 Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Finansów
21 wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej OŚ-4w/n — sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej/Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dwa razy w roku do 30. dnia po każdym półroczu i do 15 marca 2011 r. za rok 2010 urzędy marszałkowskie,

Narodowy Fundusz

Ochrony

Środowiska i Gospodarki

22 Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej OŚ-4w/n — sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej/Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej — zestawienie zbiorcze dwa razy w roku do 45. dnia po każdym półroczu i do 16 maja 2011 r. za rok 2010 Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Finansów
23 Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej system informacyjny NFOŚiGW — zestawienia zbiorcze:

— o wpływach z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska i redystrybucji tych środków,

— o gospodarowaniu tymi środkami, oddzielnie dla Narodowego Funduszu, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

— o gospodarowaniu dochodami budżetu gmin i powiatów pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

— o gospodarowaniu tymi środkami w wymienionych funduszach w latach 2007—2010;

w formie elektronicznej

raz w roku do 16 maja 2011 r. za rok 2010 Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Finansów, GUS
24 Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

system informacyjny NFOŚiGW — zestawienia zbiorcze:

— o wpływach z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska i redystrybucji tych środków,

— o gospodarowaniu tymi środkami, oddzielnie dla Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

— o gospodarowaniu dochodami budżetu gmin i powiatów pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

— o gospodarowaniu tymi środkami w latach 2007—2010;

w formie elektronicznej

raz w roku do 1 sierpnia 2011 r. za rok 2010 Ministerstwo Środowiska, GUS

5) w poz. 1.02.02(014) Organy samorządu terytorialnego:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Zakres przedmiotowy

Radni gmin, dzielnic m.st. Warszawy, powiatów i województw według liczby, wieku, płci, wykształcenia i podstawowych grup zawodów; wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz burmistrzowie dzielnic m.st. Warszawy według wieku, płci, wykształcenia i podstawowych grup zawodów; członkowie zarządów dzielnic m.st. Warszawy, powiatów i województw według liczby i płci; łączenie funkcji radnego z funkcjami w zarządach powiatów i województw; referenda, powody ich zorganizowania, frekwencja uprawnionych do głosowania w dniu referendum, wyniki referendów; liczba sołectw, sołtysi według płci.”,

b) w pkt 8 w rubrykach 8.0—8.4 tabeli lp. 3 otrzymuje brzmienie:


3 zarządy województw ST-W — statystyka województwa. Samorząd — w zakresie samorząd; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 21 lutego 2011 r. z danymi za rok 2010 portal

sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl


6) poz. 1.04.01(023) Fundacje i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne Kościoła katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych otrzymuje brzmienie:

„1. Symbol badania: 1.04.01(023)

2. Temat badania: Fundacje i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne Kościoła katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych

3. Rodzaj badania: Badanie cykliczne

4. Prowadzący badanie: Prezes Głównego Urzędu Statystycznego,

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

5. Cel badania

Uzyskanie informacji charakteryzujących wybrane typy organizacji pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne) oraz jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych. Określenie ich potencjału ekonomicznego oraz społecznego. Dostarczenie informacji niezbędnych do opracowania wskaźników ekonomii społecznej na potrzeby MRR i MPiPS.

6. Zakres podmiotowy

Osoby prawne działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.), podmioty działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. — Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych działające na podstawie przepisów normujących stosunek Państwa do kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancje wolności sumienia i wyznania, a także organizacje religijne, których sytuacja prawna jest uregulowana tymi przepisami, działające w obrębie kościołów i związków.

7. Zakres przedmiotowy

Dziedziny, zasięg i formy statutowej działalności jednostki; liczba beneficjentów; współpraca z administracją publiczną; korzystanie ze wsparcia EFS; prowadzenie działalności gospodarczej, liczba pracujących na podstawie stosunku pracy; liczba pracujących w ramach umowy zlecenia lub umowy o dzieło; liczba pracowników udostępnionych przez inną jednostkę; liczba stażystów lub odbywających przygotowanie zawodowe; liczba członków; liczba osób świadczących pracę społeczną w ramach jednostki (w tym członkowie) oraz liczba godzin tej pracy; koszty i przychody, środki trwałe i nakłady inwestycyjne.

8. Źródła danych

Sprawozdanie GUS: SOF-1, SOF-1p oraz zestawienia statystyczne Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego o społecznych jednostkach parafialnych Kościoła katolickiego.

Dane: Ministerstwa Sprawiedliwości z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz z rejestru przedsiębiorców; Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 w zakresie środków z funduszy europejskich przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom z nimi zrównanym; Ministerstwa Finansów z Systemu Informacji Podatkowej; wykorzystanie danych Ministerstwa Finansów z Systemu Informacji Podatkowej, pozyskanych w badaniach 1.24.01 i 1.80.01; wykorzystanie danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Centralnego Rejestru Płatników Składek oraz Centralnego Rejestru Ubezpieczonych pozyskanych na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277).


Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4
1 organizacje prowadzące działalność gospodarczą: stowarzyszenia i inne organizacje społeczne wraz z ich jednostkami terenowymi posiadającymi osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje oraz wybrane jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych prowadzące działalność społeczną SOF-1 — sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych; w formie elektronicznej;

dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; obowiązkowe

raz w roku do 15 kwietnia 2011 r. z danymi za rok 2010 portal sprawozdawczy

GUS

www.stat.gov.pl;

Urząd Statystyczny w Krakowie

2 organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej: stowarzyszenia i inne organizacje społeczne wraz z ich jednostkami terenowymi posiadającymi osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje oraz wybrane jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych prowadzące działalność społeczną SOF-1 — sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych; w formie elektronicznej;

dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna dla organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego; metoda reprezentacyjna dla organizacji nieposiadających tego statusu

raz w roku do 17 października 2011 r. z danymi za rok 2010 portal sprawozdawczy

GUS

www.stat.gov.pl;

Urząd Statystyczny w Krakowie

3 stowarzyszenia i inne organizacje społeczne wraz z ich jednostkami terenowymi posiadającymi osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje oraz wybrane jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych prowadzące działalność społeczną nieobjęte obowiązkiem sporządzania sprawozdania SOF-1 SOF-1p — podstawowe informacje o fundacjach, stowarzyszeniach i innych organizacjach społecznych; w formie elektronicznej;

dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; obowiązkowe

raz w roku do 31 października 2011 r. z danymi za rok 2010 metoda wywiadu telefonicznego CATI; portal sprawozdawczy GUS

www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Krakowie

4 Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego Dane dotyczące społecznych jednostek parafialnych Kościoła katolickiego; zakres spójny z SOF-1 — zbiorcze zestawienie tabelaryczne; w formie raz w roku do 30 września 2011 r. z danymi za rok 2010 Urząd Statystyczny w Krakowie
5 Ministerstwo Sprawiedliwości Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej — zbiór danych jednostkowych podmiotów zarejestrowanych w zakresie: KRS, NIP, REGON, nazwa, forma prawna, data wpisu lub wykreślenia z rejestru, status organizacji pożytku publicznego, data wpisu do rejestru informacji o uzyskaniu bądź utracie statusu organizacji pożytku publicznego, informacja o wpisie do rejestru przedsiębiorców; w formie elektronicznej raz w roku do 31 stycznia 2011 r. z danymi na dzień 31 grudnia 2010 r. GUS
6 Ministerstwo Sprawiedliwości Rejestr przedsiębiorców — zbiór danych jednostkowych obejmujący podmioty zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie: KRS, NIP, REGON, nazwa, data wpisu bądź wykreślenia z rejestru przedsiębiorców; w formie elektronicznej raz w roku do 31 stycznia 2011 r. z danymi na dzień 31 grudnia 2010 r. GUS
7 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Krajowy System Informatyczny SIMIK 07-13 — zbiór danych jednostkowych zawierający informacje o beneficjentach według następujących form prawnych: fundacje, Kościół katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, organizacje społeczne oddzielnie niewymienione, organizacje pracodawców, samorząd zawodowy i gospodarczy; zmienne w zakresie: informacji o beneficjencie, informacji ogólnej o projekcie; w formie elektronicznej raz w roku do 31 stycznia 2011 r. z danymi za rok 2010 GUS
8 Ministerstwo Finansów System Informacji Podatkowej — wykaz organizacji pożytku publicznego, które otrzymały w 2010 r. 1 % należnego podatku za 2009 r. w zakresie: KRS, nazwa, kwota 1 % należnego podatku; w formie elektronicznej raz w roku do 31 stycznia 2011 r. z danymi za rok podatkowy 2009 GUS
9 Ministerstwo Finansów System Informacji Podatkowej — wykaz organizacji pożytku publicznego, które otrzymały w 2011 r. 1 % należnego podatku za 2010 r. w zakresie: KRS, nazwa, kwota 1 % należnego podatku; w formie elektronicznej raz w roku do 31 stycznia 2012 r. z danymi za rok podatkowy 2010 GUS

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dane o fundacjach, stowarzyszeniach i innych organizacjach społecznych oraz kościelnych i wyznaniowych jednostkach prowadzących działalność społeczną według: typów jednostek, w tym posiadających status organizacji pożytku publicznego, dziedzin i zasięgu działania, zatrudnienia, liczby członków i wolontariuszy, przychodów i kosztów.

10. Terminy i formy udostępniania

— tablice wynikowe dotyczące organizacji prowadzących działalność gospodarczą — 15 czerwca 2011 r.,

— tablice wynikowe (wydruk, forma elektroniczna) — marzec 2012 r.,

— publikacja „Fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne w Polsce — 2010 r.” — czerwiec 2012 r.

11. Koszty i sposób finansowania

6 087 500 zł — budżet GUS 499 800 zł — budżet MPiPS”;

7) w poz. 1.04.02(024) Organizacje pracodawców oraz samorządu gospodarczego i zawodowego:

a) w pkt 5 wyrazy „formy jednostek III sektora” zastępuje się wyrazami „typy organizacji pozarządowych”,

b) pkt 7–10 otrzymują brzmienie:

„7. Zakres przedmiotowy

Dziedziny, zasięg i formy statutowej działalności jednostki; liczba beneficjentów; współpraca z administracją publiczną; prowadzenie działalności gospodarczej; liczba pracujących na podstawie stosunku pracy; liczba pracujących w ramach umowy zlecenia lub umowy o dzieło; liczba pracowników udostępnionych przez inną jednostkę; liczba stażystów lub odbywających przygotowanie zawodowe; liczba członków; liczba osób świadczących pracę społeczną w ramach jednostki (w tym członkowie) oraz liczba godzin tej pracy; koszty i przychody; środki trwałe i nakłady inwestycyjne.

8. Źródła danych

Sprawozdanie GUS: SOF-4 wraz z informacją ewidencyjną o podmiotach, które nie wypełniły sprawozdania SOF-4.

Wtórne wykorzystanie zbiorów danych Ministerstwa Sprawiedliwości z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej; Ministerstwa Sprawiedliwości z rejestru przedsiębiorców; Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 pozyskanych w badaniu 1.04.01.


Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych
8.1 8.2 8.3 8.4
samorząd gospodarczy i zawodowy oraz organizacje pracodawców SOF-4 — sprawozdanie z działalności samorządu gospodarczego i zawodowego oraz organizacji pracodawców; w formie elektronicznej;

dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do

17 października 2011 r. za 2010 r.

portal

sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl;

Urząd Statystyczny w Krakowie


9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dane o organizacjach pracodawców oraz samorządu gospodarczego i zawodowego według: typów jednostek, dziedzin i zasięgu działania, zatrudnienia, liczby członków i osób pracujących społecznie, przychodów i kosztów.

10. Terminy i formy udostępniania

— tablice wynikowe (wydruk, forma elektroniczna) — marzec 2012 r.,

— publikacja „Organizacje pracodawców oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w Polsce — 2010 r.” — czerwiec 2012 r.”;

8) w poz. 1.21.12(034) Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2011 r. — prace przygotowawcze (spis próbny) pkt 5–9 otrzymują brzmienie:

„5. Cel badania

Przeprowadzenie spisu próbnego w wybranych gminach, m.in. z wykorzystaniem danych z systemów informacyjnych administracji publicznej oraz wybranych systemów pozaadministracyj-nych. Porównanie wielkości uzyskanych w spisie próbnym z odpowiednimi wielkościami z badań statystycznych. Analiza zbiorów danych administracyjnych i ocena ich użyteczności w NSP 2011 w kontekście wyników uzyskanych w spisie próbnym.

Opracowanie i analiza wyników uzyskanych w spisie próbnym oraz ocena zastosowanej metodologii i organizacji.

Przygotowanie operatu mieszkań na potrzeby NSP 2011 na bazie rejestru TERYT oraz danych z systemów administracyjnych z uwzględnieniem map numerycznych.

Opracowanie formularzy, instrukcji metodologicznej i organizacyjnej do NSP 2011 oraz projektu tablic wynikowych.

Opracowanie metod i technik promocji NSP 2011.

Przygotowanie założeń do rozszerzenia portalu internetowego GUS o moduł dotyczący spisów.

6. Zakres podmiotowy

Według przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.

7. Zakres przedmiotowy

Według przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.

8. Źródła danych

Określone przepisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Ocena jakości informacji pozyskanych w spisie próbnym na potrzeby NSP 2011.”;

9) w poz. 1.23.01(040) Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL):

a) w pkt 5 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: „Prowadzone będą także prace dotyczące opracowania nowych metod szacowania danych z badań reprezentacyjnych.”,

b) w pkt 8 część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:

„Ankiety GUS: ZD, ZG, szacunki demograficzne ludności.

Wtórne wykorzystanie danych: Ministerstwa Finansów z Krajowej Ewidencji Podatników dotyczących osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą, pozyskanych w badaniu 1.21.12 zamieszczonym w pbssp na rok 2008, z systemu informacyjnego prowadzonego przez organy podatkowe, pozyskanych w badaniu 1.21.12 zamieszczonym w pbssp na rok 2009; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Centralnego Rejestru Płatników Składek, Centralnego Rejestru Ubezpieczonych oraz systemu emerytalno-rentowego, pozyskanych w badaniu 1.21.12 zamieszczonym w pbssp na rok 2008 i 2009; Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z systemu informacyjnego KRUS, pozyskanych w badaniu 1.21.12 zamieszczonym w pbssp na rok 2008; Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ze zbioru PESEL, pozyskanych w badaniu 1.21.12 zamieszczonym w pbssp na rok 2008 i 2009.”;

10) w poz. 1.23.02(041) Pracujący w gospodarce narodowej w pkt 8 część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:

„Sprawozdania GUS: Z-03, Z-06, załącznik do Z-06, DG-1 (badanie 1.61.04), SP-3 (badanie 1.61.05), informacje o pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego (dane MON i MSWiA), informacje o liczbie duchownych różnych wyznań (badanie 1.22.01); szacunki GUS dotyczące: pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych, zatrudnionych w organizacjach członkowskich, fundacjach, stowarzyszeniach, samorządach gospodarczych, organizacjach pracodawców, partiach politycznych i innych organizacjach społecznych; pracujących w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą o liczbie pracujących do 9 osób oraz pracujących w „szarej gospodarce”; wtórne wykorzystanie danych Systemu Informacji Podatkowej Ministerstwa Finansów opisanych w badaniu 1.24.01.”;

11) w poz. 1.24.01(054) Wynagrodzenia w gospodarce narodowej pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Źródła danych

Sprawozdania GUS: Z-03, Z-06, załącznik do Z-06 (badanie 1.23.02), DG-1 (badanie 1.61.04), SP-3 (badanie 1.61.05), informacje o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w działalności związanej z obroną narodową i bezpieczeństwem publicznym (MON i MSWiA), szacunki wynagrodzeń zatrudnionych w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą o liczbie pracujących do 9 osób oraz w organizacjach członkowskich — fundacjach, stowarzyszeniach, samorządach gospodarczych, organizacjach pracodawców, partiach politycznych, związkach zawodowych i innych organizacjach społecznych, dane Systemu Informacji Podatkowej Ministerstwa Finansów.


Podmioty Lp. przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce

przekazania danych

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4
1 Ministerstwo Finansów System Informacji Podatkowej — dane jednostkowe o płatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących samodzielnie działalności gospodarczej wykazanych w lp. 2 w zakresie: — NIP płatnika, rodzaj płatnika, REGON płatnika, adres siedziby lub zamieszkania płatnika: kod kraju, kod województwa, kod powiatu, kod gminy, miejscowość, ulica, numer domu, kod pocztowy, poczta; w formie elektronicznej raz w roku do 28 lutego 2012 r. z danymi za rok podatkowy 2010 GUS
2 Ministerstwo Finansów System Informacji Podatkowej — dane zagregowane (PIT-11, PIT-40) dotyczące liczby podatników podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących samodzielnie działalności gospodarczej według: NIP płatnika, miejsca zamieszkania podatnika (województwo, powiat, gmina i miejscowość), płci podatnika w zakresie:

— koszty uzyskania przychodu, przychód, dochód, dochód zwolniony z podatku, zaliczka pobrana przez płatnika według tytułów:

— należności ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), oraz płatników, o których mowa w art. 42e ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

— należności z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,

— emerytury/renty zagraniczne,

— należności za pracę przypadające tymczasowo aresztowanym lub skazanym,

— świadczenia wypłacone z Funduszów: Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

— działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2, 4, 6 (z wyjątkiem czynności wymienionych w następnym odnośniku) i 7—9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym z umów zlecenia i o dzieło, udziału w organach stanowiących osób prawnych, kontraktów menedżerskich, umów o zarządzanie przedsiębiorstwem,

— czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich (art. 13 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych),

— prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

— należności wynikające z umowy akty-wizacyjnej,

— inne źródła;

— składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w tym zagraniczne, przychody pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej;

w formie elektronicznej

raz w roku do 28 lutego 2012 r. z danymi za rok podatkowy 2010 GUS
3 Ministerstwo Finansów

System Informacji Podatkowej (PIT) — dane jednostkowe (PIT-4R) dotyczące płatników podatku dochodowego: NIP, rodzaj płatnika, REGON, adres siedziby w zakresie: kod kraju, kod województwa, kod powiatu, kod gminy, miejscowość, ulica, numer domu, liczba podatników i należne zaliczki w poszczególnych miesiącach (część C1 poz. 19—42); w formie elektronicznej

raz w roku do 28 lutego 2012 r. z danymi za rok podatkowy 2010 GUS

12) w poz. 1.24.03(056) Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe:

a) w pkt 5 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: „Analiza populacji świadczeniobiorców oraz ich gospodarstw domowych.”,

b) w pkt 8 w rubrykach 8.0—8.4 tabeli:

— lp. 11 i 12 otrzymują brzmienie:


11 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Krajowy System Monitoringu Świadczeń Rodzinnych — zestawienie tabelaryczne dla kraju ogółem w zakresie świadczeń rodzinnych; dane zagregowane; w formie elektronicznej i papierowej raz w kwartale — 65 dni po kwartale i raz w roku — 65 dni po roku GUS
12 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Krajowy System Monitoringu Świadczeń Rodzinnych — dane jednostkowe o beneficjentach i członkach ich rodzin:

— o osobach w zakresie: rodzaj (wnioskodawca, członek rodziny), stopień pokrewieństwa członka rodziny z osobą ubiegającą się o świadczenie, data urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, adres zamieszkania, rodzaj niepełnosprawności, rodzaj szkoły, do której uczęszcza dziecko;

— o dochodach osób w zakresie: typ dochodu, rodzaj dochodu, rodzaj ryczałtu podatkowego, rodzaj dochodu bez podatku, kwota dochodu;

— o dochodach rodzin w zakresie: kwota dochodu rocznego brutto, kwota alimentów świadczonych, kwota opłat za placówki, kwota dochodu utraconego, kwota dochodu uzyskanego, kwota dochodu miesięcznego;

— o rodzajach i kwotach świadczeń w zakresie: wartość świadczenia z budżetu, wartość świadczenia ze środków gminy; bezpośredni dostęp GUS do danych z Krajowego Systemu Monitoringu Świadczeń Rodzinnych

pobieranie danych raz w kwartale— 75 dni po kwartale GUS

— dodaje się lp. 13—15 w brzmieniu:


13 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej System o świadczeniobiorcach funduszu alimentacyjnego — zestawienie tabelaryczne dla kraju ogółem w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego; dane zagregowane; w formie elektronicznej i papierowej raz w kwartale — 65 dni po kwartale i raz w roku — 65 dni po roku GUS
14 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

System o świadczeniobiorcach funduszu alimentacyjnego — dane ze sprawozdań rzeczowo-finansowych o realizacji ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) — dane zagregowane dla kraju ogółem oraz w podziale na województwa, powiaty i gminy; w formie elektronicznej; bezpośredni dostęp GUS do danych z Systemu o świadczeniobiorcach funduszu alimentacyjnego

pobieranie danych raz w kwartale — 65 dni po kwartale GUS
15 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Krajowy System Monitoringu Świadczeń Rodzinnych — dane ze sprawozdań rzeczowo-finansowych o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin; dane zagregowane dla kraju ogółem oraz w podziale na województwa, powiaty i gminy;

bezpośredni dostęp GUS do danych z Krajowego Systemu Monitoringu Świadczeń Rodzinnych

pobieranie danych raz w kwartale — 65 dni po kwartale GUS

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

10. Terminy i formy udostępniania

Dane zbiorcze — 16 dni po miesiącu w przekroju kraju oraz 47 dni po kwartale i roku w przekroju kraju i województw, 60 dni po roku według regionów.

W przypadku świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego:

— tablice wynikowe zagregowane na podstawie danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (wydruk, forma elektroniczna) — raz w kwartale — 67 dni po kwartale i raz w roku — 67 dni po roku,

— dane w podziale na województwa, powiaty i gminy — raz w kwartale — 67 dni po kwartale — na podstawie danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z Krajowego Systemu Monitoringu Świadczeń Rodzinnych oraz systemu o świadczeniobiorcach z funduszu alimentacyjnego,

— „Emerytury i renty” — listopad 2011 r.”;

13) w poz. 1.25.01(059) Budżety gospodarstw domowych:

a) w pkt 5 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Prowadzone będą także prace dotyczące opracowania nowych metod szacowania danych z badań reprezentacyjnych.”,

b) w pkt 8 część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:

„Kwestionariusze GUS: BR-01, BR-01a, BR-01b, BR-04 i BR-05.

Wtórne wykorzystanie danych: Ministerstwa Finansów z Krajowej Ewidencji Podatników dotyczących osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą, pozyskanych w badaniu 1.21.12 zamieszczonym w pbssp na rok 2008, z systemu informacyjnego prowadzonego przez organy podatkowe, pozyskanych w badaniu 1.21.12 zamieszczonym w pbssp na rok 2009; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Centralnego Rejestru Płatników Składek, Centralnego Rejestru Ubezpieczonych oraz systemu emerytalno-rentowego, pozyskanych w badaniu 1.21.12 zamieszczonym w pbssp na rok 2008 i 2009; Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z systemu informacyjnego KRUS, pozyskanych w badaniu 1.21.12 zamieszczonym w pbssp na rok 2008 i 2009; Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ze zbioru PESEL, pozyskanych w badaniu 1.21.12 zamieszczonym w pbssp na rok 2008 i 2009.”;

14) w poz. 1.25.07(061) Pomoc społeczna:

a) pkt 5–7 otrzymują brzmienie:

5. Cel badania

Uzyskanie danych w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.). Zebranie informacji o pomocy udzielanej przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej w celu przygotowania planu budżetu na kolejny rok. Obserwacja stanu zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej.

Zaspokojenie potrzeb informacyjnych w zakresie infrastruktury i działalności placówek całodobowej opieki i wsparcia.

Zaspokojenie potrzeb informacyjnych w zakresie infrastruktury i działalności stacjonarnych zakładów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych.

Analiza zbiorowości beneficjentów pomocy społecznej i ich gospodarstw domowych.

6. Zakres podmiotowy

W badaniach realizowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:

— powiatowe centra pomocy rodzinie w zakresie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki, pomocy rodzinom zastępczym, integracji cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zapewniających opiekę i wsparcie,

— ośrodki pomocy społecznej w zakresie pomocy dla osób korzystających z pomocy społecznej i ubiegających się o pomoc społeczną, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zapewniających opiekę i wsparcie.

W badaniach realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny:

— placówki opiekuńczo-wychowawcze,

— rodziny zastępcze,

— zakłady stacjonarne pomocy społecznej,

— beneficjenci świadczeń pomocy społecznej oraz ich gospodarstwa domowe.

7. Zakres przedmiotowy

W badaniach realizowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:

— rodziny zastępcze; osoby usamodzielniane opuszczające, m.in. niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych; osoby, rodziny korzystające z pomocy społecznej według typów świadczeń, liczby świadczeń; kwoty wydatkowane na świadczenia; powody przyznania pomocy społecznej; typy rodzin otrzymujących świadczenia z pomocy społecznej; zatrudnieni w jednostkach pomocy społecznej,

— pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych oraz osoby opuszczające domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, zakłady poprawcze i karne, schroniska dla nieletnich, placówki opiekuńczo-wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę i domy dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży,

— ponadgminne domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, mieszkania chronione, placówki całodobowej opieki prowadzone w ramach działalności gospodarczej i statutowej w zakresie typu placówki, bilansu liczby miejsc i osób oczekujących, liczby mieszkańców według wieku, zasad i źródeł opłacania za pobyt, zatrudnienia według liczby etatów i wybranych grup zawodów.

W badaniach realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny:

— placówki opiekuńczo-wychowawcze w zakresie: typu placówki, liczby miejsc, liczby dzieci korzystających z opieki według wybranych cech demograficznych i społecznych, liczby wolontariuszy, powodów opuszczenia placówki całodobowej,

— rodziny zastępcze według: typu i podstawowych cech rodziny, liczby dzieci, wybranych cech demograficznych i społecznych dzieci, powodów opuszczenia rodziny zastępczej,

— zakłady stacjonarne pomocy społecznej w zakresie: rodzaju zakładu, liczby mieszkańców według płci i wieku, źródła opłacania pobytu mieszkańców, osób pracujących w zakładach według wybranych grup zawodów,

— charakterystyka gospodarstw domowych beneficjentów pomocy społecznej według wielkości i typów oraz przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę,

— cechy społeczno-demograficzne osób wchodzących w skład gospodarstw domowych beneficjentów pomocy społecznej oraz ich przeciętny miesięczny dochód w podziale na źródła,

— rodzaj, ilość i wartość świadczeń przyznanych beneficjentom pomocy społecznej, rodzaje problemów, które uznano za powód przyznania świadczenia.”,

b) w pkt 8 w rubrykach 8.0—8.4 tabeli:

— lp. 14 otrzymuje brzmienie:


14 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej MPiPS-03 — sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej — pieniężnych, w naturze i usługach; zbiorcze zestawienie ze sprawozdania: liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej według typu świadczenia, kwoty świadczeń, powodu udzielenia pomocy dla kraju ogółem oraz województw; dane zagregowane w formie elektronicznej i papierowej raz w roku do

30 czerwca 2011 r. za rok 2010

GUS

— dodaje się lp. 15 w brzmieniu:


15 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Krajowy System Monitoringu Pomocy Społecznej — dane jednostkowe:

— o osobach w zakresie: data urodzenia, płeć, stan cywilny, stopień pokrewieństwa, rola w rodzinie, rodzaj wykształcenia, pozycja na rynku pracy, źródła dochodu, wysokość dochodu według źródeł,

— o rodzinie w zakresie: liczba osób w rodzinie, skład rodziny (rodzaj zależności między członkami rodziny), średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie, klasa miejscowości, powierzchnia gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,

— o świadczeniach w zakresie: rodzaj świadczenia, wartość świadczeń, liczba świadczeń, stopa odpłatności, przyczyny zaprzestania udzielania pomocy, rodzaje problemów występujących w rodzinie,

— o jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w zakresie: identyfikator jednostki, liczba rodzin w bazie, liczba wywiadów środowiskowych, wartość świadczeń zrealizowanych w kwartale, wartość świadczeń według sprawozdania RB-28S, procent zgodności, liczba pracowników socjalnych według wykształcenia;

bezpośredni dostęp GUS do danych z Krajowego Systemu Monitoringu Świadczeń Rodzinnych

raz w roku 60 dni po IV kwartale GUS

15) w poz. 1.25.08(062) Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC):

a) w pkt 5 dodaje się zdanie szóste w brzmieniu: „Prowadzone będą także prace dotyczące opracowania nowych metod szacowania danych z badań reprezentacyjnych.”,

b) w pkt 8 część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:

„Kwestionariusze GUS: EU-SILC-G i EU-SILC-I.

Wtórne wykorzystanie danych: Ministerstwa Finansów z Krajowej Ewidencji Podatników dotyczących osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą, pozyskanych w badaniu 1.21.12 zamieszczonym w pbssp na rok 2008, z systemu informacyjnego prowadzonego przez organy podatkowe, pozyskanych w badaniu 1.21.12 zamieszczonym w pbssp na rok 2009; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Centralnego Rejestru Płatników Składek, Centralnego Rejestru Ubezpieczonych oraz systemu emerytalno-rentowego, pozyskanych w badaniu 1.21.12 zamieszczonym w pbssp na rok 2008 i 2009; Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z systemu informacyjnego KRUS, pozyskanych w badaniu 1.21.12 zamieszczonym w pbssp na rok 2008 i 2009; Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ze zbioru PESEL, pozyskanych w badaniu 1.21.12 zamieszczonym w pbssp na rok 2008 i 2009.”;

16) w poz. 1.27.11(073) Ustawiczne szkolenie zawodowe w przedsiębiorstwach:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

5. Cel badania

Celem badania jest uzyskanie informacji na temat stopnia zaangażowania pracodawców w podnoszenie umiejętności i kwalifikacji osób zatrudnionych w 2010 r., m.in. przez zgromadzenie danych o uczestnikach, czasie i kosztach szkoleń. Poznanie potrzeb szkoleniowych przedsiębiorców oraz ocena wpływu funduszy zewnętrznych (w tym z UE) na rozmiar działalności szkoleniowej. Ponadto dane przekazywane są do Komisji Europejskiej (Eurostatu) i wykorzystywane do analiz i porównań międzynarodowych.”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

7. Zakres przedmiotowy

— liczba pracujących, czas pracy, koszty pracy,

— kursy ustawicznego szkolenia zawodowego, tj.:

— — liczba uczestników,

— — czas uczestnictwa,

— — umiejętności nabyte na kursach przez pracujących,

— — realizatorzy kursów zewnętrznych,

— — koszty kursów,

— — fundusze na działalność szkoleniową,

— pozostałe formy ustawicznego szkolenia zawodowego,

— polityka i strategia szkolenia zawodowego,

— ocena jakości i wyników szkoleń,

— wstępne szkolenie zawodowe,

— powody niezapewnienia ustawicznego szkolenia zawodowego.”,

c) w pkt 8 rubryka 8.1 tabeli otrzymuje brzmienie:

„osoby prawne, jednostki organizacyjne niema-jące osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, a działalność zakwalifikowana jest według PKD w zakresie: górnictwa i wydobywania (działy: 05—09), przetwórstwa przemysłowego (działy: 10—33), wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (dział 35), dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją (działy: 36—39), budownictwa (działy: 41—43), handlu hurtowego i detalicznego; napraw pojazdów samochodowych, włączając motocykle (działy: 45—47), transportu i gospodarki magazynowej (działy: 49—53), działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (działy: 55—56), informacji i komunikacji (działy: 58—63), działalności finansowej i ubezpieczeniowej (działy: 64—66), działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości (dział 68), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (działy: 69—75), działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej (działy: 77—82), działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (działy: 90—93), pozostałej działalności usługowej (działy: 94—96)”,

d) w pkt 10 w tiret trzecim wyraz „kształcenia” zastępuje się wyrazem „szkolenia”;

17) w poz. 1.29.06(083) Kadra medyczna ochrony zdrowia w pkt 8:

a) w rubryce 8.1 tabeli lp. 6 otrzymuje brzmienie:

„zakłady opieki zdrowotnej oraz mające kontrakt z NFZ indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, grupowe praktyki lekarskie udzielające świadczeń specjalistycznych, praktyki indywidualne i grupowe lekarzy dentystów, indywidualne praktyki pielęgniarek, położnych, indywidualne specjalistyczne praktyki pielęgniarek i położnych, grupowe praktyki pielęgniarek, położnych”,

b) w rubryce 8.2 tabeli:

— lp. 15 otrzymuje brzmienie: „MSWiA-29 — sprawozdanie o zatrudnieniu personelu w zakładach opieki zdrowotnej MSWiA; metoda pełna; obowiązkowe”,

— lp. 16 otrzymuje brzmienie: „MSWiA-30 — sprawozdanie o zatrudnieniu wybranego personelu medycznego w zakładach opieki zdrowotnej MSWiA; metoda pełna; obowiązkowe”;

18) w poz. 1.29.07(084) Infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie w pkt 8 w rubryce 8.2 tabeli:

a) lp. 21 otrzymuje brzmienie: „MSWiA-32 — sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w zakładach opieki zdrowotnej MSWiA; metoda pełna; obowiązkowe”,

b) lp. 26 otrzymuje brzmienie: „MSWiA-44 — sprawozdanie z pobrań krwi w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, poza Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA oraz zużycie krwi i jej składników; metoda pełna; obowiązkowe”;

19) w poz. 1.29.09(086) Apteki w pkt 8 w rubryce 8.4 tabeli lp. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „GUS”;

20) w poz. 1.42.03(099) Podmioty z kapitałem zagranicznym w pkt 8 w rubryce 8.2 tabeli lp. 1 otrzymuje brzmienie:

„KZ — sprawozdanie podmiotów z kapitałem zagranicznym; w formie elektronicznej;

podmioty o liczbie pracujących większej niż 9 osób, które są jednocześnie zobowiązane do sporządzenia Rocznej ankiety przedsiębiorstwa (SP) wypełnią dołączony w formie elektronicznej moduł dotyczący kapitału zagranicznego (KZ);

dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe”;

21) w poz. 1.43.05(104) Ochrona własności przemysłowej w Polsce w pkt 8:

a) w rubryce 8.3 tabeli lp. 1 otrzymuje brzmienie: „raz w roku do 15 kwietnia 2011 r. z danymi za rok 2010”,

b) w rubryce 8.4 tabeli lp. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „Urząd Statystyczny w Szczecinie”;

22) w poz. 1.43.09(106) Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST) w pkt 8 tabela otrzymuje brzmienie:


Lp. Podmioty

przekazujące dane statystyczne

Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4
1 Kancelaria Prezydenta RP informacja zbiorcza o przyznanych tytułach naukowych profesora raz w roku do 31 marca 2011 r. z danymi za rok 2010 Urząd Statystyczny w Szczecinie
2 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informacja zbiorcza o przyznanych stopniach naukowych doktora i doktora habilitowanego raz w roku do 31 sierpnia 2011 r. z danymi za rok 2010 Urząd Statystyczny w Szczecinie
3 Polska Akademia Nauk informacja o członkach PAN raz w roku do 31 marca 2011 r. z danymi za rok 2010 Urząd Statystyczny w Szczecinie

23) w poz. 1.46.06(150) Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle hutnictwa żelaza i stali w pkt 8 w rubryce 8.2 tabeli lp. 5 otrzymuje brzmienie: „MG-05 — maksymalna możliwa produkcja; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe”;

24) w poz. 1.46.08(152) Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle koksowniczym w pkt 8 w rubryce 8.2 tabeli lp. 6 otrzymuje brzmienie: „MG-20 — nakłady inwestycyjne w koksownictwie na lata 2008—2012; metoda pełna; obowiązkowe”;

25) w poz. 1.48.01(161) Transport kolejowy w pkt 8 w rubryce 8.3 tabeli lp. 9 otrzymuje brzmienie: „raz w roku do 20 kwietnia 2011 r. z danymi za rok 2010”;

26) w poz. 1.48.02(162) Transport drogowy w pkt 8:

a) w rubryce 8.2 tabeli lp. 5 otrzymuje brzmienie: „T-04 — sprawozdanie o towarowym transporcie drogowym zarobkowym; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe”,

b) w rubryce 8.3 tabeli lp. 3 otrzymuje brzmienie: „raz w roku do 28 lutego 2011 r. z danymi za rok 2010”;

27) w poz. 1.48.06(164) Poczta i telekomunikacja w pkt 9 po wyrazach „liczba abonentów radia i telewizji według regionów i województw” dodaje się wyrazy „oraz miast i gmin”;

28) w poz. 1.48.08(165) Transport lotniczy w pkt 8 w rubryce 8.3 tabeli lp. 4 otrzymuje brzmienie: „raz w roku do 25 marca 2011 r. z danymi za rok 2010”;

29) w poz. 1.49.08(174) Ocena przedsiębiorstw świadczących usługi związane z obsługą działalności gospodarczej:

a) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

5. Cel badania

Opracowanie informacji o wartościach i strukturze obrotów według produktu i siedziby odbiorcy przedsiębiorstw prowadzących działalność wydawniczą w zakresie oprogramowania, działalność związaną z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i działalność powiązaną, działalność usługową w zakresie przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i podobną, działalność portali internetowych, działalność prawniczą, rachunkowo-księgową i doradztwa podatkowego, działalność w zakresie doradztwa związanego z zarządzaniem, działalność w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych, działalność w zakresie reklamy, badań rynku i opinii publicznej oraz działalność związaną z zatrudnieniem.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do: grupy 58.2, działu 62, grupy 63.1, działu 69, grupy 70.2, działów 71, 73 i 78 z liczbą pracujących 10 osób i więcej.”,

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

8. Źródła danych

Sprawozdania GUS: BS


Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce

przekazania danych

8.1 8.2 8.3 8.4
podmioty prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do: grupy 58.2

— działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania, działu 62 — Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i działalność pokrewna i grupy 63.1 — Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych, działu 69 — Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, grupy 70.2

— Doradztwo związane z zarządzaniem, działu 71 — Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne, działu 73 — Reklama, badanie rynku i opinii publicznej oraz działu 78 — Działalność związana z zatrudnieniem —

z liczbą pracujących 10 osób i więcej

BS — sprawozdanie ze

sprzedaży usług związanych z obsługą działalności gospodarczej;

w formie elektronicznej;

metoda pełna;

obowiązkowe

raz w roku do 2 maja 2011 r. za rok 2010 portal

sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl


30) w poz. 1.51.09(181) Międzynarodowy handel usługami w pkt 8:

a) część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:

„Sprawozdania GUS: DNU-K oraz DNU-R, wtórne wykorzystanie danych z systemu informacyjnego Ministerstwa Finansów o podatku od towarów i usług pozyskiwanych w ramach badania 1.61.01, wtórne wykorzystanie danych bilansu płatniczego Narodowego Banku Polskiego, informacje z Ministerstwa Finansów o prowizjach i opłatach związanych z emisją skarbowych papierów wartościowych na rynkach międzynarodowych, informacje z Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych o międzynarodowej wymianie usług dokonywanej przez jednostki rządowe, informacje z Narodowego Funduszu Zdrowia o międzynarodowej wymianie usług zdrowotnych.”,

b) w rubryce 8.3 tabeli lp. 2 otrzymuje brzmienie: „raz w roku, do 31 marca 2011 r. za rok 2010”,

c) w rubrykach 8.0—8.4 tabeli uchyla się lp. 6;

31) w poz. 1.61.01(183) Bieżące wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw w pkt 8:

a) część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:

„Sprawozdanie GUS: F-01/I-01, baza danych Ministerstwa Finansów o podatnikach podatku od towarów i usług, zbiory danych Ministerstwa Finansów o podatku akcyzowym.

Wtórne wykorzystanie danych Ministerstwa Finansów z Systemu Informacji Podatkowej oraz z Krajowej Ewidencji Podatników, pozyskanych w badaniu 1.80.01.”,

b) w rubrykach 8.0—8.4 tabeli lp. 3 otrzymuje brzmienie:


3 Ministerstwo Finansów zbiory danych jednostkowych dla osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami VAT — dane jednostkowe — w zakresie: kod województwa; kod powiatu; kod gminy; NIP; REGON; sprzedaż razem, w tym zwolniona od podatku, eksport towarów, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, wartość świadczonych usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu; nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych oraz towarów i usług pozostałych związanych ze sprzedażą opodatkowaną; podatek należny według formularza, kwoty podatku naliczonego do odliczenia, wartość dostaw towarów i świadczenia usług poza terytorium kraju, wartość importu usług; w formie elektronicznej do 10 lutego

2011 r. z danymi za trzy kwartały

2010 r. i do

21 kwietnia 2011 r. z danymi za rok

2010

GUS

32) w poz. 1.61.05(187) Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw w pkt 8 część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:

„Sprawozdania GUS: SP lub F-02 dla przedsiębiorstw nieobjętych sprawozdaniem SP, F-02/dk dla instytucji kultury mających osobowość prawną, roczne sprawozdanie SP-3.

Wtórne wykorzystanie danych Ministerstwa Finansów: z bazy danych o podatnikach podatku od towarów i usług oraz zbiory danych o podatku akcyzowym, pozyskanych w badaniu 1.61.01; z Systemu Informacji Podatkowej oraz z Krajowej Ewidencji Podatników, pozyskanych w badaniu 1.80.01.”;

33) w poz. 1.67.08(235) Badanie rozmiarów szarej gospodarki według regionów, województw i pod-regionów w pkt 8 w rubrykach 8.0—8.4 tabeli lp. 2 otrzymuje brzmienie:


2 Ministerstwo Finansów dane z baz pokontrolnych urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej dla podmiotów dużych, tzn. o liczbie pracujących 50 osób i więcej (sektor prywatny bez spółdzielni) w zakresie: numer identyfikacyjny REGON, sekcja PKD 2004, rok podatkowy, kod województwa oraz: przychód, dochód, strata, podatek należny — według zeznania podatkowego i według kontroli — dane jednostkowe — na podstawie zeznań podatkowych podatników i ustaleń pokontrolnych; w formie elektronicznej co dwa lata do końca listopada 2011 r. — dane za rok 2008 GUS

34) w poz. 1.80.01(242) System Jednostek Statystycznych:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

6. Zakres podmiotowy

Jednostki prawne, przedsiębiorstwa i ich jednostki lokalne, w tym gospodarstwa rolne, grupy przedsiębiorstw, przy czym terminy „jednostka prawna”, przedsiębiorstwo, „jednostka lokalna” i „grupa przedsiębiorstw” mają znaczenie zgodne z definicjami zawartymi w załączniku do rozporządzenia Rady (EWG) nr 696/93 z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie jednostek statystycznych do celów obserwacji i analizy systemu produkcyjnego we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 76 z 30.03.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 12, str. 10, z późn. zm.). Jednostki prawne w rozumieniu tego rozporządzenia są równoważne określeniom: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność (zarówno gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447), jak i pozostałą, w tym rolniczą) samodzielnie lub w formie spółki cywilnej.”,

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

8. Źródła danych

Systemy informacyjne: Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON); Krajowa Ewidencja Podatników Ministerstwa Finansów dla danych dotyczących osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, osób fizycznych prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, osób fizycznych prowadzących działy specjalne produkcji rolnej; System Informacji Podatkowej Ministerstwa Finansów dla danych dotyczących osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, osób fizycznych uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych według skali progresywnej, opodatkowanej 19-procentową stawką liniową, opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej, osób fizycznych prowadzących działy specjalne produkcji rolnej; Krajowy Rejestr Sądowy Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej; wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej; Centralna Ewidencja Pojazdów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie właścicieli ciągników rolniczych i ciągników rolniczych; system informacyjny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; system informacyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie danych o ubezpieczonych i gospodarstwach rolnych; wtórne wykorzystanie zbiorów danych Ministerstwa Finansów opisanych w badaniu 1.61.01; wtórne wykorzystanie zbiorów danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opisanych w badaniu 1.21.12; wtórne wykorzystanie zbiorów danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opisanych w badaniu 1.45.03; wykorzystanie zbiorów danych z Powszechnego Spisu Rolnego (omówione w badaniu 1.45.29); wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS: SP, SP-3 i F-02 (omówione w badaniu 1.61.05), DG-1 (omówione w badaniu 1.61.04), F-01/s (omówione w badaniu 1.27.05), Z-06 (omówione w badaniu 1.23.02), F-01/I/01 (omówione w badaniu 1.61.01), GP (omówione w badaniu 1.61.12), KZ (omówione w badaniu 1.42.03), KZZ (omówione w badaniu 1.42.05).


Lp. Podmioty przekazujące

dane statystyczne

Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce

przekazania danych

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4
1 Ministerstwo Finansów Krajowa Ewidencja Podatników — dane jednostkowe — zbiory dotyczące:

— osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej w zakresie: NIP, REGON, nazwa pełna, data rozpoczęcia działalności, data ustania bytu prawnego lub wyrejestrowania, numer telefonu, numer faksu, rodzaj przeważającej działalności — kod PKD, szczególna forma prawna, adresy: siedziby, do korespondencji; adresy miejsc prowadzenia działalności w zakresie: kod kraju, kod województwa, kod powiatu, kod gminy, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, poczta, data ważności adresu od; rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej, informacja, czy podatnik prowadzi samodzielnie dokumentację rachunkową, NIP biura rachunkowego lub innego podmiotu prowadzącego dokumentację w imieniu podatnika, NIP i nazwa jednostki macierzystej, informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach do celów podatkowych, data rejestracji w systemie;

— osób fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą w zakresie: NIP, PESEL, REGON, nazwisko i imię, obywatelstwo, nazwa, numer telefonu, numer faksu, rodzaj przeważającej działalności — kod PKD, adresy: miejsca zamieszkania, miejsca zameldowania, adres rejestracyjny dla działalności gospodarczej, adresy miejsc prowadzenia działalności w zakresie: kod kraju, kod województwa, kod powiatu, kod gminy, miejscowość, ulica, numer domu,

numer lokalu, kod pocztowy, poczta, data ważności adresu od; rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej, informacja, czy podatnik prowadzi samodzielnie dokumentację rachunkową, NIP biura rachunkowego lub innego podmiotu prowadzącego dokumentację w imieniu podatnika, informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach do celów podatkowych: kraj, numer; data rejestracji w systemie;

— spółek tworzących podatkowe grupy kapitałowe w zakresie: NIP i REGON grupy, dane spółek tworzących grupę (forma uczestnictwa, rodzaj podmiotu, NIP, REGON, adres siedziby);

— NIP, REGON spółki cywilnej; NIP, REGON, PESEL wspólnika spółki cywilnej;

w formie elektronicznej

raz w roku do 15 lutego 2011 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. GUS
2 Ministerstwo Finansów System Informacji Podatkowej — dane jednostkowe — zbiory dotyczące osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej w zakresie: kod województwa, kod powiatu, kod gminy, NIP, REGON, przychód, dochód, strata, koszty uzyskania przychodu, podatek należny, kwota ogółem otrzymanych darowizn, kwota ogółem przekazanych darowizn; w formie elektronicznej raz w roku do 3 października 2011 r. z danymi za rok podatkowy 2010 GUS
3 Ministerstwo Finansów System Informacji Podatkowej — dane jednostkowe — zbiory dotyczące:

— osób fizycznych uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych według skali progresywnej w zakresie: kod województwa, kod powiatu, kod gminy, NIP, przychód, dochód, strata z działalności gospodarczej, proporcjonalnie do stosunku działalności gospodarczej do dochodu ogółem, kwota ogółem przekazanych darowizn, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota ogółem darowizn wynikających z odrębnych ustaw, wnioskowana kwota 1 % podatku należnego za rok 2010 do przekazania na rzecz organizacji pożytku publicznego w 2011 r.;

— osób fizycznych uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej 19-procentową stawką liniową w zakresie: kod województwa, kod powiatu, kod gminy, NIP, przychód, dochód, strata, wnioskowana kwota 1 % podatku należnego za rok 2010 do przekazania na rzecz organizacji pożytku publicznego w 2011 r.;

— NIP podatnika, NIP spółki, REGON spółki, przychód spółki, przychód przypadający na podatnika, koszty uzyskania przychodu przypadające na podatnika, dochód/strata spółki, dochód/strata spółki przypadający na podatnika;

w formie elektronicznej

raz w roku do 1 lutego 2012 r. z danymi za rok podatkowy 2010 GUS
4 Ministerstwo Finansów System Informacji Podatkowej — dane jednostkowe — zbiory dotyczące osób fizycznych osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie:

— ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w zakresie: kod województwa, kod powiatu, kod gminy, NIP, przychód ogółem z działalności: prowadzonej na własne nazwisko, prowadzonej w formie spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, w której podatnik jest wspólnikiem, kwota ogółem przekazanych darowizn, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota ogółem darowizn wynikających z odrębnych ustaw, wnioskowana kwota 1 % podatku należnego za rok 2010 do przekazania na rzecz organizacji pożytku publicznego w 2011 r.,

— NIP podatnika, NIP spółki, REGON spółki, przychód spółki, przychód przypadający na podatnika;

— karty podatkowej w zakresie: kod województwa, kod powiatu, kod gminy, NIP, rodzaj prowadzonej działalności;

w formie elektronicznej

raz w roku do 15 grudnia 2011 r. z danymi za rok podatkowy 2010 GUS
5 wójtowie

(burmistrzowie,

prezydenci miast), zarządy dzielnic m.st. Warszawy

wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej — dane jednostkowe w zakresie: dane podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową wnioskodawcy, rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej, prowadzenie: zakładu pracy chronionej, zagranicznego przedsiębiorstwa drobnej wytwórczości, działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki cywilnej lub spółek cywilnych; w formie elektronicznej sukcesywnie wraz z danymi przekazywanymi do rejestru REGON GUS
6 Ministerstwo Finansów Krajowa Ewidencja Podatników — zbiory danych jednostkowych dotyczące osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej w zakresie: NIP, PESEL, nazwisko i pierwsze imię; w formie elektronicznej do 28 lutego 2011 r. za rok 2010 GUS
7 Ministerstwo Finansów System Informacji Podatkowej — zbiory danych jednostkowych dotyczące osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej w zakresie: NIP, REGON, koszty uzyskania przychodu, podatek należny; w formie elektronicznej raz w roku do 28 lutego 2011 r. z danymi za rok podatkowy 2009 GUS
8 Ministerstwo Finansów System Informacji Podatkowej — zbiory danych jednostkowych dotyczące osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej w zakresie: NIP, adres miejsca prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej: kod województwa, kod powiatu, kod gminy, miejscowość, poczta, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu; rodzaj działów specjalnych produkcji rolnej i rozmiar produkcji; w formie elektronicznej do 28 lutego 2011 r. za rok 2010 GUS
9 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa system informacyjny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa — zbiory danych jednostkowych o gospodarstwach rolnych w zakresie: identyfikator nadany podmiotowi przy wpisie do ewidencji producentów, identyfikator działki ewidencyjnej wraz z powierzchnią całkowitą działki ewidencyjnej zadeklarowaną we wniosku o przyznanie płatności oraz powierzchnią gruntów rolnych na działce ewidencyjnej ogółem, sumaryczna powierzchnia działek rolnych — deklarowana we wniosku o przyznanie płatności w ramach jednolitej płatności obszarowej, sumaryczna powierzchnia działek rolnych — stwierdzona we wniosku o przyznanie płatności obszarowej, powierzchnia gruntów rolnych deklarowana w ramach jednolitej płatności obszarowej, powierzchnia gruntów rolnych stwierdzona w ramach jednolitej płatności obszarowej, deklarowana powierzchnia uprawy lnu włóknistego, stwierdzona powierzchnia uprawy lnu włóknistego, deklarowana powierzchnia uprawy chmielu, stwierdzona powierzchnia uprawy chmielu, deklarowana powierzchnia uprawy konopi, stwierdzona powierzchnia uprawy konopi; dla gospodarstw rolnych objętych działaniem „Program rolnośrodowiskowy” w ramach PROW 2007—2013 — deklarowana powierzchnia całkowita gospodarstwa rolnego oraz deklarowane powierzchnie poszczególnych gatunków uprawianych roślin; dla gospodarstw rolnych objętych działaniem „Program rolnośrodowiskowy” w ramach PROW 2007—2013 — stwierdzona powierzchnia całkowita gospodarstwa rolnego oraz stwierdzone powierzchnie poszczególnych gatunków uprawianych roślin; w formie elektronicznej do 31 marca 2011 r. z danymi za rok 2010 GUS
10 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa system informacyjny Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa — zbiory danych jednostkowych o działkach w zakresie:

identyfikator działki ewidencyjnej wraz z wektorowymi granicami odniesienia działki oraz współrzędnymi centroidy działki; w formie elektronicznej

do 31 stycznia 2011 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. GUS
11 Kasa

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

system informacyjny KRUS o ubezpieczonych i gospodarstwach rolnych — dane jednostkowe w zakresie: nazwisko i imię, data urodzenia, numer PESEL, numer NIP, płeć, adres zamieszkania: kod TERYT i nazwa województwa, kod TERYT i nazwa powiatu, kod TERYT i nazwa gminy, kod TERYT i nazwa miejscowości, kod pocztowy, poczta, ulica, nr domu, nr lokalu; adres do korespondencji: kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu; wskaźnik płatnika, wskaźnik — gospodarstwo rolne, wskaźnik — dział specjalny, tytuł prawny do posiadanego gospodarstwa rolnego: właściciel, współwłaściciel, dzierżawca; adres prowadzenia działalności rolniczej: kod TERYT i nazwa województwa, kod TERYT i nazwa powiatu, kod TERYT i nazwa gminy, kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, nr domu; rodzaj prowadzonej działalności: wyłącznie gospodarstwo rolne, gospodarstwo rolne i dział specjalny, wyłącznie dział specjalny produkcji rolnej; całkowita powierzchnia gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych i fizycznych; w formie elektronicznej

do 31 stycznia 2011 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. GUS
12 Ministerstwo Spraw

Wewnętrznych i Administracji

zbiory danych jednostkowych z centralnej ewidencji pojazdów — SI CEPiK w zakresie:

— o właścicielach ciągników rolniczych w zakresie: nazwisko i imię, nazwa firmy, numer PESEL, numer identyfikacyjny REGON (jeśli został nadany), adres zamieszkania/siedziby: kod TERYT i nazwa województwa, kod TERYT i nazwa powiatu, kod TERYT i nazwa gminy, kod TERYT i nazwa miejscowości, poczta, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu;

— o ciągnikach rolniczych w zakresie: marka, model, typ, podrodzaj, moc silnika w kW, rok produkcji, liczba ciągników;

w formie elektronicznej

do 31 stycznia 2011 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. GUS

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489.