ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie połączenia Przemysłowego Instytutu Motoryzacji oraz Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2011 r. łączy się następujące instytuty badawcze:

1) Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000036044, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-88-21 1) ;

2) Instytut Paliw i Energii Odnawialnej z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000751670, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-94-18 2) .

2. Połączenie instytutów, o których mowa w ust. 1, następuje przez włączenie Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej z siedzibą w Warszawie do Przemysłowego Instytutu Motoryzacji z siedzibą w Warszawie.

§ 2. Przemysłowy Instytut Motoryzacji, po włączeniu instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, zachowuje dotychczasową nazwę.

§ 3. Siedzibą Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, zwanego dalej „Instytutem”, jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

§ 5. 1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych w zakresie problematyki przemysłu motoryzacyjnego w tym techniki motoryzacyjnej z uwzględnieniem bez-

pieczeństwa transportu, ochrony środowiska i potrzeb osób niepełnosprawnych oraz w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, paliw, innych środków płynnych i gazowych stosowanych w transporcie i energetyce oraz gospodarowania wymienionymi zasobami.

2. Do zakresu działania Instytutu należy:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących w szczególności:

a) konstrukcji oraz budowy prototypów pojazdów, ich zespołów, części, osprzętu, aparatury pomiarowej i urządzeń badawczych,

b) homologacji i certyfikacji wyrobów motoryzacyjnych oraz certyfikacji paliw, w zakresie uzyskanych uprawnień, mających na celu podnoszenie bezpieczeństwa użytkowania i ochronę środowiska,

c) podnoszenia poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym osób niepełnosprawnych,

d) doskonalenia wyrobów związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, stosownie do posiadanych uprawnień,

e) wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, w tym paliw, biopaliw i środków smarowych oraz ich magazynowania, transportu i dystrybucji,

f) kontroli jakości oraz oceny zagrożeń ekologicznych paliw, biopaliw i środków smarowych oraz regeneracji i utylizacji olejów przepracowanych;

2) współpraca naukowa w zakresie realizacji prac rozwojowych i wdrożeniowych, wymiana specjalistów, udział w seminariach, konferencjach i szkoleniach;

3) upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności przez zgłoszenia patentowe i wdrożenia przemysłowe;

4) wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz na potrzeby organów administracji publicznej oraz podmiotów gospodarczych;

5) prowadzenie działalności szkoleniowej i informacji naukowo-technicznej oraz ochrona własności przemysłowej.

§ 6. 1. Połączenie instytutów, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje według stanu ujętego w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2010 r.

2. Instytut przejmuje pracowników włączanego instytutu.

3. Instytut przejmuje mienie, zobowiązania i należności włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, w formie protokołów zdawczo-odbiorczych.

4. Instytut wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był włączany instytut, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.

5. Zadania ujęte w planie rzeczowo-finansowym włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, wprowadza się do planu rzeczowo-finansowego Instytutu.

6. Po połączeniu instytutów, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązują system finansowo-księgowy oraz system finansowo-płacowy stosowane przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji przed dniem połączenia.

§ 7. 1. Wszystkie składniki majątkowe będące własnością instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r., w tym prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 8/7 o powierzchni 6.834 m² położonej w Warszawie Dzielnicy Praga-Pół-noc przy ul. Jagiellońskiej 55 oraz własność budynków i urządzeń trwale z nią związanych, w wyniku połączenia wejdą w skład instytutu, o którym mowa w § 2.

2. Szczegółowy wykaz składników majątkowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

1)  Przemysłowy Instytut Motoryzacji został utworzony uchwałą Nr 218 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1972 r. w sprawie utworzenia Przemysłowego Instytutu Motoryzacji (M. P. Nr 41, poz. 223), zmienioną zarządzeniem Nr 31/Org/86 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 25 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji instytutu naukowo-badawczego pod nazwą Przemysłowy Instytut Motoryzacji do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionym zarządzeniem Nr 233/Org/91 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1991 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie dostosowania organizacji instytutu naukowo-badawczego pod nazwą Przemysłowy Instytut Motoryzacji do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.

2)  Instytut Paliw i Energii Odnawialnej został utworzony zarządzeniem Nr 299/Org/92 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 czerwca 1992 r. w sprawie podziału jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą: Instytut Technologii Nafty im. Profesora Stanisława Pilata w Krakowie, zmienionym rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie reorganizacji Centralnego Laboratorium Naftowego w Warszawie (Dz. U. Nr 202, poz. 1488).