ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie połączenia Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Sterowania Napędów

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2011 r. łączy się następujące instytuty badawcze:

1) Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000035257, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-88-151);

2) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów z siedzibą w Toruniu, numer identyfikacyjny REGON 000037693, numer identyfikacji podatkowej NIP 879-017-06-332).

2. Połączenie instytutów, o których mowa w ust. 1, następuje przez włączenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Sterowania Napędów z siedzibą w Toruniu do Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie.

§ 2. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, po włączeniu instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, zachowuje dotychczasową nazwę.

§ 3. Siedzibą Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów, zwanego dalej „Instytutem”, jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

§ 5. 1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pomiarów, automatyki i robotyki, budowy i eksploatacji maszyn, przystosowywanie wyników prowadzonych badań naukowych i prac do zastosowania w praktyce oraz upowszechnianie tych prac.

2. Do zakresu działania Instytutu należy:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących w szczególności:

a) zjawisk fizycznych w celu wykorzystania do budowy urządzeń pomiarowych, automatyki i robotyki,

b) budowy i badania modeli i prototypów urządzeń pomiarowych, automatyki i robotyki,

c) opracowania i doskonalenia metod oraz aparatury do badań oraz certyfikacji urządzeń i instalacji w obszarze pomiarów, automatyki i robotyki,

d) środków technicznych wspomagających działania antyterrorystyczne i antykryzysowe;

2) przystosowywanie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki, w szczególności przez:

a) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

b) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

c) działalność związaną z oprogramowaniem,

d) projektowanie systemów komputerowych;

3) upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności przez:

a) prowadzenie działalności normalizacyjnej i patentowej,

b) informację naukowo-techniczną w przedmiocie działania Instytutu,

c) prowadzenie działalności wydawniczej,

d) organizowanie i uczestnictwo w seminariach, konferencjach naukowych, targach i wystawach;

4) prowadzenie działalności uzupełniającej, w szczególności w zakresie szkolenia specjalistycznego oraz ochrony własności przemysłowej.

§ 6. 1. Połączenie instytutów, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje według stanu ujętego w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2010 r.

2. Instytut przejmuje pracowników włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.

3. Instytut przejmuje mienie, zobowiązania i należności włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, w formie protokołów zdawczo-odbiorczych.

4. Instytut wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był włączany instytut, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.

5. Zadania ujęte w planie rzeczowo-finansowym włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, wprowadza się do planu rzeczowo-finansowego Instytutu.

6. Po połączeniu instytutów, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązują system finansowo-księgowy oraz system finansowo-płacowy stosowane przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów przed dniem połączenia.

§ 7. 1. Wszystkie składniki majątkowe będące własnością instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r., w tym własność nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Stefana Batorego oznaczonej jako działka nr 16/1 o powierzchni 1 102 m2 i działka nr 66/2 o powierzchni 3 665 m2, prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Stefana Batorego oznaczonej jako działka nr 107/2 o powierzchni 144 m2, działka nr 81 o powierzchni i 672 m2, działka nr 67/2 o powierzchni 7 646 m2, działka nr 62 o powierzchni 2 102 m2, działka nr 56/2 o powierzchni 462 m2, działka nr 16/3 o powierzchni 323 m2, działka nr 58 o powierzchni 3 279 m2, działka nr 63/2 o powierzchni 1 097 m2 i działki nr 57, 105/2 i 69 o łącznej powierzchni 4 900 m2 oraz własność budynków i urządzeń trwale związanych z tymi nieruchomościami gruntowymi, w wyniku połączenia wejdą w skład instytutu, o którym mowa w § 2.

2. Szczegółowy wykaz składników majątkowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

 Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów został utworzony zarządzeniem nr 112 Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 25 maja 1965 r. w sprawie utworzenia Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów, zmienionym zarządzeniem nr 10/Org/86 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 5 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji instytutu naukowo-badawczego pod nazwą Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.

 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów został utworzony zarządzeniem nr 87/Org/72 Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 26 lipca 1972 r. w sprawie utworzenia ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów, zmienionym zarządzeniem nr 60/Org/86 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 26 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionym zarządzeniem nr 340/Org/90 Ministra Przemysłu z dnia 31 lipca 1990 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie dostosowania organizacji ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych oraz wprowadzające zmiany w statucie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Sterowania Napędów.