ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statusu uzdrowiska miastu Uniejów wraz z sołectwami: Spycimierz, Spycimierz-Kolonia, Zieleń i Człopy położonym na obszarze gminy Uniejów

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 651 i 742) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Miastu Uniejów i sołectwom: Spycimierz, Spycimierz-Kolonia, Zieleń i Człopy położonym na obszarze gminy Uniejów, w powiecie poddębickim, w województwie łódzkim, nadaje się status uzdrowiska.

2. Uzdrowisko, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje nazwę „Uzdrowisko Uniejów”.

§ 2. Granice „Uzdrowiska Uniejów” obejmują miasto Uniejów i sołectwa: Spycimierz, Spycimierz-Kolonia, Zieleń i Człopy położone na obszarze gminy Uniejów.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.