ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwu Latoszyn i sołectwu Podgrodzie położonym na obszarze gminy Dębica

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 651 i 742) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Sołectwu Latoszyn i sołectwu Podgrodzie położonym na obszarze gminy Dębica, w powiecie dębickim, w województwie podkarpackim, nadaje się status obszaru ochrony uzdrowiskowej.

2. Obszar ochrony uzdrowiskowej, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje nazwę „Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Latoszyn”.

§ 2. Granice „Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej Latoszyn” obejmują sołectwo Latoszyn i sołectwo Podgrodzie.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.