ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 (Dz. U. Nr 178, poz. 1482 i Nr 260, poz. 2178) w załączniku do rozporządzenia „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006” wprowadza się następujące zmiany:

1) w poz. 1.01.04(004) Zasoby, zmiany i wykorzystanie surowców mineralnych (kopalin) w rubryce 3 wyrazy „zarządy powiatów i wojewodowie” zastępuje się wyrazami „zarządy powiatów i marszałkowie województw”;

2) w poz. 1.01.06(006) Zanieczyszczenie i ochrona powietrza w rubryce 1 wyrazy „Minister Transportu i Budownictwa” zastępuje się wyrazami „Minister Transportu”;

3) w poz. 1.01.07(007) Ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej w rubryce 6 wyrazy:


urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane
urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane
urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane
urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane

zastępuje się wyrazami:


Urząd Statystyczny w Białymstoku
Urząd Statystyczny w Białymstoku
Urząd Statystyczny w Białymstoku
urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane

4) w poz. 1.01.12(011) Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska:

a) w rubryce 2 wyraz „OŚ-4/k” zastępuje się wyrazem „OŚ-4/p”,

b) w rubrykach 4—5: — wyrazy:


OŚ-4/k — kwartalne sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucji tych wpływów; metoda pełna, obowiązkowe cztery razy w roku do 45. dnia po kwartale
OŚ-4/k — kwartalne zbiorcze sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucji tych wpływów; metoda pełna, obowiązkowe cztery razy w roku do 60. dnia po kwartale

zastępuje się wyrazami:


OŚ-4/p — półroczne sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucji tych wpływów; metoda pełna, obowiązkowe dwa razy w roku do 45. dnia po każdym półroczu
OŚ-4/p — półroczne zbiorcze sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucji tych wpływów; metoda pełna, obowiązkowe dwa razy w roku do 60. dnia po każdym półroczu

— wyrazy:


0Ś-4w/n — sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej/Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; metoda pełna, obowiązkowe cztery razy w roku do 30. dnia po kwartale i do 15 marca 2007 r. za rok 2006
0Ś-4w/n — zbiorcze sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej/Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; obowiązkowe cztery razy w roku do 45. dnia po kwartale i do 16 maja 2007 r. za rok 2006

zastępuje się wyrazami:


0Ś-4w/n — sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej/Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; metoda pełna, obowiązkowe dwa razy w roku do 30. dnia po każdym półroczu i do 15 marca 2007 r. za rok 2006
0Ś-4w/n — zbiorcze sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej/Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; obowiązkowe dwa razy w roku do 45. dnia po każdym półroczu i do 15 maja 2007 r. za rok 2006

5) poz. 1.02.04(016) Planowanie przestrzenne w gminie otrzymuje brzmienie:


Symbol, temat i rodzaj badania Prowadzący Zakres podmiotowy i przedmiotowy Źródła danych
1 2
1.02.04(016)
Planowanie przestrzenne w gminie
Badanie stałe
Minister Budownictwa
Zakres podmiotowy

Gminy

Zakres przedmiotowy

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy -informacja na temat posiadania bądź nieposiadania dokumentu; powierzchnia gminy objęta w studium obowiązkiem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, powierzchnia gminy wskazana do zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze, nieleśne i do zalesienia, powierzchnia wskazana pod zabudowę mieszkaniową, informacja o dacie uchwalenia, kosztach i elektronicznej formie opracowania studium;

- obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone i uchwalone na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.) — liczba miejscowych planów i powierzchnia gminy nimi objęta; stopień realizacji obowiązku sporządzenia planów miejscowych, określonego w studium; powierzchnia gruntów rolnych i leśnych przewidzianych do zmiany przeznaczenia; powierzchnia gminy przeznaczona do zalesienia oraz pod zabudowę, w tym pod zabudowę mieszkaniową;

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będące w trakcie sporządzania na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym — liczba projektów miejscowych planów i powierzchnia gminy nimi objęta, stopień realizacji obowiązku sporządzenia planów miejscowych, określonego w studium; powierzchnia gminy objęta projektami planów, dla terenów dotychczas nieposiadających planów; informacja o czasie sporządzania projektu planu;

- obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone i uchwalone na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) — liczba miejscowych planów i powierzchnia gminy nimi objęta; stopień realizacji obowiązku sporządzenia planów miejscowych, określonego w studium; powierzchnia gruntów rolnych i leśnych przewidzianych do zmiany przeznaczenia; powierzchnia gminy przeznaczona do zalesienia oraz pod zabudowę, w tym pod zabudowę mieszkaniową; informacja na temat średniego kosztu, elektronicznej formy i czasu sporządzenia planu miejscowego;

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będące w trakcie sporządzania na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym -liczba projektów miejscowych planów i powierzchnia gminy nimi objęta; stopień realizacji obowiązku sporządzenia planów miejscowych, określonego w studium; powierzchnia gminy objęta projektami planów, dla terenów dotychczas nieposiadających planów; informacja o czasie sporządzania i elektronicznej formie projektu planu;

- decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — liczba wniosków o wydanie decyzji; liczba decyzji ostatecznych ogółem, w tym liczba decyzji dla zabudowy mieszkaniowej, liczba decyzji odmownych.

Źródła danych

Sprawozdanie MB: PP-1

Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych
3 4 5 6
wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) PP-1 - planowanie przestrzenne w gminie;

metoda pełna, obowiązkowe

raz w roku do 30 kwietnia 2007 r. z danymi za rok 2006 (stan w dniu 31 grudnia 2006 r.) urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane
Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania
7

Informacje w zakresie: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin [grupowania według: gmin, grup gmin (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), powiatów (miast na prawach powiatu), województw, kraju ogółem], miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych i uchwalonych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [grupowania według: gmin, grup gmin (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), powiatów (miast na prawach powiatu), województw, kraju ogółem], miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będących w trakcie opracowywania na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [grupowania według: gmin, grup gmin (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), powiatów (miast na prawach powiatu), województw, kraju ogółem], decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego [grupowania według: gmin, grup gmin (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), powiatów (miast na prawach powiatu), województw, kraju ogółem].

Tablice wynikowe (wydruk i forma elektroniczna) — lipiec 2007 r.

Koszty i sposób finansowania
8
160 000 zł — budżet MB

6) poz. 1.02.05(017) Prace geodezyjne i kartograficzne otrzymuje brzmienie:


Symbol, temat i rodzaj badania Prowadzący Zakres podmiotowy i przedmiotowy Źródła danych
1 2
1.02.05(017)
Prace geodezyjne i kartograficzne
Badanie stałe
Główny Geodeta Kraju
Zakres podmiotowy

Zgodnie z art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027) starostowie prowadzący powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny, w tym ewidencję gruntów i budynków, geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu, oraz odpowiedzialni za zakładanie osnów szczegółowych oraz za zakładanie i aktualizację mapy zasadniczej.

Zakres przedmiotowy
Prace geodezyjne i kartograficzne w zakresie:
- mapy zasadniczej w skali 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 oraz jej aktualizacji,
- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- katastru nieruchomości oraz jego modernizacji,
- szczegółowej osnowy geodezyjnej.
Źródła danych

Sprawozdania: GUGiK-1.00, GUGiK-2.00, GUGiK-3.00, GUGiK-4.00 oraz wojewódzkie zestawienia zbiorcze: GUGiK-1.0, GUGiK-2.0, GUGiK-3.0, GUGiK-4.0.

Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych
3 4 5 6
starostowie GUGiK-1.00 — sprawozdanie o mapie zasadniczej i jej aktualizacji (stan na dzień 31 grudnia 2006 r.), w formie elektronicznej; metoda pełna, obowiązkowe

GUGiK-2.00 — sprawozdanie o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (stan na dzień 31 grudnia 2006 r.), w formie elektronicznej; metoda pełna, obowiązkowe

raz w roku do 28 lutego 2007 r. za rok 2006 urząd wojewódzki -wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
GUGiK-3.00 — sprawozdanie o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji (stan na dzień 31 grudnia 2006 r.), w formie elektronicznej; metoda pełna, obowiązkowe
GUGiK-4.00 — sprawozdanie o szczegółowej osnowie geodezyjnej (stan na dzień 31 grudnia 2006 r.), w formie elektronicznej; metoda pełna, obowiązkowe
wojewodowie poprzez wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego GUGiK-1.0 — wojewódzkie zestawienie zbiorcze o mapie zasadniczej z danych powiatowych GUGiK-1.00, w formie elektronicznej; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 31 marca 2007 r. za rok 2006 Główny Urząd Geodezji i Kartografii -Główny Geodeta Kraju
GUGiK-2.0 — wojewódzkie zestawienie zbiorcze o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu z danych powiatowych GUGiK-2.00, w formie elektronicznej; metoda pełna, obowiązkowe
GUGiK-3.0 — wojewódzkie zestawienie zbiorcze o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji z danych powiatowych GUGiK-3.00, w formie elektronicznej; metoda pełna, obowiązkowe
GUGiK-4.0 — wojewódzkie zestawienie zbiorcze o szczegółowej osnowie geodezyjnej z danych powiatowych GUGiK-4.00, w formie elektronicznej; metoda pełna, obowiązkowe
Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania
7
Informacje o terenie w przekroju kraju, województw i powiatów w zakresie: — stanu pokrycia mapą zasadniczą oraz jej aktualizacji, — geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, — katastru nieruchomości i jego modernizacji, — szczegółowej osnowy geodezyjnej. Krajowe zestawienia zbiorcze z poszczególnych zakresów badawczych: GUGiK-1; GUGiK-2; GUGiK-3; GUGiK-4. Tablice wynikowe w formie elektronicznej i wydruku — do 15 czerwca 2007 r.
Koszty i sposób finansowania
8
70 000 zł — budżet — Główny Geodeta Kraju — budżety starostów i budżety urzędów wojewódzkich

7) w poz. 1.21.04(026) Migracje zagraniczne ludności:

a) w rubryce 2 wyraz „MEiN” zastępuje się wyrazem: „MNiSW”,

b) w rubryce 3 wyrazy „Ministerstwo Edukacji i Nauki” zastępuje się wyrazami „Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego”;

8) poz. 1.23.15(046) Przyrzeczenia i zezwolenia na pracę wydawane cudzoziemcom w Polsce otrzymuje brzmienie:


Symbol, temat i rodzaj badania Prowadzący Zakres podmiotowy i przedmiotowy Źródła danych
1 2
1.23.15(046)

Przyrzeczenia i zezwolenia na pracę wydawane cudzoziemcom w Polsce
Badanie stałe
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Prezes GUS

Zakres podmiotowy
Urzędy wojewódzkie w zakresie wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemcom w Polsce.
Zakres przedmiotowy

Liczba przyrzeczeń i zezwoleń na pracę wydawanych cudzoziemcom w Polsce na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.), z uwzględnieniem obywatelstwa i państwa poprzedniego pobytu cudzoziemców, płci, grup pracowniczych, grup zawodów, wybranych sekcji PKD, wielkości przedsiębiorstw zatrudniających, okresu ważności zezwoleń, w podziale na zezwolenia na pracę u pracodawców polskich oraz zezwolenia na pracę dla pracowników firm zagranicznych, realizujących w Polsce usługi eksportowe.

Źródła danych

Sprawozdanie MPiPS: MPiPS-04.

Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych
3 4 5 6
wojewodowie MPiPS-04 — sprawozdanie o przyrzeczeniach i zezwoleniach na pracę wydawanych cudzoziemcom w Polsce (w formie elektronicznej); metoda pełna, obowiązkowe dwa razy w roku: do 10. dnia roboczego w lipcu 2006 r. z danymi za 1 półrocze i do 10. dnia roboczego w styczniu 2007 r. z danymi za 11 półrocze 2006 r. urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane
Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania
7
Liczba zezwoleń na pracę wydanych cudzoziemcom zatrudnionym u polskich pracodawców oraz w firmach zagranicznych realizujących w Polsce usługi w ramach umów z polskimi podmiotami, według: obywatelstwa i państwa poprzedniego pobytu, płci, wybranych grup zawodów, rodzaju działalności według PKD, okresu ważności zezwoleń. Przekrój terytorialny: regiony, województwa. — Tablice wynikowe (nośnik magnetyczny) — lipiec 2006 r., styczeń 2007 r.
Koszty i sposób finansowania
8
14 140 zł-budżet MPiPS
25 100 zł-budżet GUS
- budżety urzędów wojewódzkich

9) poz. 1.23.16(047) Kontrola legalności zatrudnienia otrzymuje brzmienie:


Symbol, temat i rodzaj badania Prowadzący Zakres podmiotowy i przedmiotowy Źródła danych
1 2
1.23.16(047)

Kontrola legalności zatrudnienia
Badanie stałe
Minister Pracy i Polityki Społecznej

Zakres podmiotowy

Urzędy wojewódzkie w zakresie prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zra.).

Zakres przedmiotowy
Liczba i rodzaj kontroli przeprowadzonych przez służby kontroli legalności zatrudnienia, na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z uwzględnieniem ilości i wielkości jednostek kontrolowanych, przypadków zatrudniania przez pracodawców (według wybranych sekcji PKD) bez zawarcia odpowiedniej umowy z pracobiorcą, podejmowania zatrudnienia przez bezrobotnych bez powiadamiania urzędów pracy, przypadków nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców, nielegalnego prowadzenia agencji zatrudnienia. Liczba spraw skierowanych do sądów rejonowych, ZUS, PIP, urzędów skarbowych, prokuratury. Efekty działań pokontrolnych, m.in. liczba zalegalizowanych zatrudnień, wpływów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń, grzywien orzeczonych przez sądy rejonowe, opłat z tytułu zaległych składek na Fundusz Pracy oraz na ubezpieczenia społeczne. Stan zatrudnienia służb kontroli legalności zatrudnienia.
Źródła danych
Sprawozdanie MPiPS: MPiPS-05.
Podmioty przekazujące Forma przekazania Częstotliwość Miejsce przekazania
dane statystyczne danych i termin danych
3 4 5 6
wojewodowie MPiPS-05- sprawozdanie o kontroli legalności zatrudnienia (w formie elektronicznej); metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 31 stycznia 2007 r. z danymi za 2006 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania
7
Liczba kontroli przeprowadzonych przez służby kontroli legalności zatrudnienia (m.in. stwierdzone przypadki nielegalnego zatrudnienia przez pracodawcę, podejmowania zatrudnienia przez bezrobotnych bez powiadamiania urzędów pracy, nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców, sprawy skierowane do sądów rejonowych, ZUS, PIP, urzędów skarbowych). Liczba osób zatrudnionych przy kontrolach oraz efekty działania tych służb (m.in. liczba zalegalizowanych zatrudnień, wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń, opłat z tytułu zaległych składek na Fundusz Pracy i ubezpieczenia społeczne). Przekrój terytorialny: regiony, województwa.
- Tablice wynikowe (nośnik magnetyczny) — luty 2007 r.

- „Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2006 roku oraz ocena przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” — marzec 2007 r.

Koszty i sposób finansowania
8
13 980 zł budżet MPiPS — budżety urzędów wojewódzkich

10) w poz. 1.26.01(058) Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi:

a) w rubryce 5 wyrazy „co 2 lata do 31 stycznia 2007 r. z danymi za rok 2006” zastępuje się wyrazami „co 2 lata do 30 marca 2007 r. z danymi za rok 2006”,

b) rubryka 7 otrzymuje brzmienie:


Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania
7
Informacje o zasobach mieszkaniowych według grup jednostek zarządzających zasobami mieszkaniowymi
w podziale na województwa, podregiony (NTS 3), powiaty — miasta i wieś, gminy, dzielnice m. st. Warszawy.
Tablice wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny) — czerwiec 2007 r., Informacje o kosztach utrzymania zasobów lokalowych w budynkach mieszkalnych według składników kosztów, przychodów środków finansowych na ich pokrycie z uwzględnieniem ich struktury i stawek opłat za lokale według grup jednostek zarządzających zasobami mieszkaniowymi w podziale na województwa, powiaty.
Tablice wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny) — wrzesień 2007 r., Informacje o gruntach przeznaczonych i przekazanych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne w podziale na województwa, powiaty, gminy, dzielnice m. st. Warszawy.
Tablice wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny) — czerwiec 2007 r., Informacje o wypłacanych przez gminy dodatkach mieszkaniowych według podziału na: województwa, powiaty, gminy.
Tablice wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny) — czerwiec 2007 r.,

”Gospodarka mieszkaniowa w 2006 r.” — sierpień 2007 r.,

”Koszty utrzymania zasobów lokalowych w budynkach mieszkalnych w 2006 r.”- październik 2007 r.

Kwestionariusz Annual Bulletin of Housing and Building — EKG ONZ, rok,
Kwestionariusz Human settlements statistics questionnaire — EKG ONZ, rok.

11) w poz. 1.26.04(059) Transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości i ich ceny:

a) w rubryce 1 wyrazy „Minister Transportu i Budownictwa” zastępuje się wyrazami „Minister Budownictwa”,

b) w rubryce 8 wyraz „MTiB” zastępuje się wyrazem „MB”;

12) w poz. 1.27.01(061) Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne oraz działające w starym systemie szkoły ponadpodstawowe w rubryce 1 wyrazy „Minister Edukacji i Nauki” zastępuje się wyrazami „Minister Edukacji Narodowej”;

13) poz. 1.27.04(062) Opieka nad dziećmi i młodzieżą otrzymuje brzmienie:


Symbol, temat i rodzaj badania Prowadzący Zakres podmiotowy i przedmiotowy Źródła danych
1 2
1.27.04(062)
Opieka nad dziećmi i młodzieżą
Badanie stałe Prezes GUS
Minister Edukacji Narodowej
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Zakres podmiotowy
Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, placówki wychowania pozaszkolnego — pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, międzyszkolne ośrodki sportowe, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie i inne placówki o podobnym charakterze działania; formy opieki szkolnej i pozaszkolnej: domy wczasów dziecięcych, świetlice, koła i zespoły zainteresowań w szkołach, internaty, bursy, stancje, stołówki szkolne, domy studenckie.
Zakres przedmiotowy

- dzieci i młodzież,

- uczniowie korzystający z dożywiania w szkole,
- gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinety stomatologiczne,
- uczniowie objęci kształceniem specjalnym,
- pracownicy zatrudnieni w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
- działalność poradni psychologiczno-pedagogicznych,
- poszczególne formy działalności opiekuńczej i wychowawczej,
- stypendia i zasiłki.
Źródła danych

Sprawozdania GUS: S-01, S-08, S-ll, S-14, S-16, S-17, wykorzystanie danych ze sprawozdania S-09 (zebrane w badaniu 1.27.01 ”Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne oraz działające w starym systemie szkoły ponadpodstawowe”); MEN — System informacji oświatowej w zakresie dotyczącym działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Podmioty przekazujące Forma przekazania Częstotliwość Miejsce przekazania
dane statystyczne danych i termin danych
3 4 5 6
przedszkola i szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży S-01 — sprawozdanie przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 9 października 2006 r. z danymi według stanu w dniu 30 września 2006 r. urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane
internaty i bursy szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży oraz zakładów kształcenia nauczycieli S-08 — sprawozdanie internatu (bursy); metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 9 listopada 2006 r. z danymi według stanu w dniu 31 października 2006 r. urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane

szkoły wyższe, które prowadzą działalność na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328 i Nr 104, poz. 708 i 711)

S-ll- sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 18 grudnia 2006 r. z danymi według stanu w dniu 30 listopada 2006 r. urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane
specjalne ośrodki wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno--wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno--wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii S-14 — sprawozdanie specjalnego ośrodka szkolno--wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka rewalidacyjno--wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego oraz młodzieżowego ośrodka socjoterapii; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 8 listopada 2006 r. z danymi według stanu w dniu 31 października 2006 r. urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane
placówki wychowania pozaszkolnego: pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, międzyszkolne ośrodki sportowe, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie i inne placówki o podobnym charakterze działania S-16 — sprawozdanie placówki wychowania pozaszkolnego; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 8 listopada 2006 r. z danymi według stanu w dniu 31 października 2006 r. urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane
domy wczasów dziecięcych S-l7 — sprawozdanie domu wczasów dziecięcych; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 8 listopada 2006 r. z danymi według stanu w dniu 31 października 2006 r. urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane
Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania
7
Informacje opracowywane w układzie: kraj, regiony, województwa. Wybrane dane dotyczące wychowania przedszkolnego są opracowywane według powiatów w układzie miast, gmin i podregionów. Pracownicy zatrudnieni w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, działalność diagnostyczna poradni. Formy pomocy udzielanej dzieciom i młodzieży, nauczycielom i wychowawcom oraz rodzicom w poradniach psychologiczno-pedagogicznych według województw.
- Tablice wynikowe (MEN) — 13 grudnia 2006 r.,
- Tablice wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny) — marzec/kwiecień 2007 r.,

- ”Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2006/2007” — sierpień 2007 r.,

-UN1CEF-lipiec 2007 r.,

- ”UOE 2006 (UNESCO, OECD, Eurostat) Data Collection on Education Statistics and Indicators”

- lipiec 2008 r.
Koszty i sposób finansowania
8
1 120 100 zł-budżet GUS
6 500 zł — budżet MEN

14) poz. 1.27.05(063) Szkoły wyższe i ich finanse otrzymuje brzmienie:


Symbol, temat i rodzaj badania Prowadzący Zakres podmiotowy i przedmiotowy Źródła danych
1 2
1.27.05(063)
Szkoły wyższe i ich finanse
Badanie stałe
Prezes GUS
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Zakres podmiotowy

Publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, w tym uczelnie zawodowe, jednostki prowadzące studia podyplomowe, doktoranckie i przyznające stypendia naukowe.

Zakres przedmiotowy
- kandydaci i przyjęci na I rok studiów zawodowych (pierwszego stopnia), jednolitych magisterskich oraz na studia magisterskie uzupełniające (drugiego stopnia),
- studenci i absolwenci wyższych studiów zawodowych (pierwszego stopnia), jednolitych studiów magisterskich, studiów magisterskich uzupełniających (drugiego stopnia), w tym cudzoziemcy (rezydenci, nierezydenci),
- studenci i absolwenci z niepełnosprawnością według rodzaju niepełnosprawności,
- słuchacze studiów podyplomowych, uczestnicy studiów doktoranckich, w tym cudzoziemcy (rezydenci, nierezydenci),
- liczba otwartych przewodów doktorskich (liczba przewodów doktorskich otwartych przez uczestników studiów doktoranckich),
- nauka języków obcych,
- pracownicy szkół wyższych, w tym cudzoziemcy,
- liczba komputerów w szkole dostępnych dla studentów, w tym z szerokopasmowym dostępem do Internetu,
- formy kształcenia na odległość organizowane przez szkoły wyższe,
- finanse szkół wyższych, m.in.: przychody, koszty, wynik finansowy, fundusze, wydatki inwestycyjne.
Źródła danych

Sprawozdania GUS: S-10, S-12, F-01/s oraz wykorzystanie danych ze sprawozdania S-l 1 (zebranych w badaniu 1.27.04 ”Opieka nad dziećmi i młodzieżą”). Sprawozdanie MNiSW: EN-1.

Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych
3 4 5 6

szkoły wyższe, które prowadzą działalność na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328 i Nr 104, poz. 708 i 711) (bez szkół resortu obrony narodowej)

S-10 — sprawozdanie o studiach wyższych; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 18 grudnia 2006 r. z danymi według stanu w dniu 30 listopada 2006 r. urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane

szkoły wyższe, które prowadzą działalność na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (bez szkół resortu obrony narodowej), instytuty naukowo-badawcze i instytuty Polskiej Akademii Nauk

S-12 — sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 19 stycznia 2007 r. z danymi według stanu w dniu 31 grudnia 2006 r. urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane

szkoły wyższe, które prowadzą działalność na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym

F-01/s — sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 30 marca 2007 r. z danymi według stanu w dniu 31 grudnia 2006 r. GUS
szkoły wyższe publiczne i niepubliczne EN-1 sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 5 października 2006 r. według stanu w dniu 1 października 2006 r. z danymi za rok akademicki 2006/2007 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sztab Generalny Wojska Polskiego zestawienie zbiorcze oraz dane z poszczególnych szkól dotyczące kształcenia studentów cywilnych w szkołach resortu obrony narodowej, w zakresie informacji objętych formularzem S-10 -sprawozdanie o studiach wyższych; obowiązkowe raz w roku do 18 grudnia 2006 r. według stanu w dniu 30 listopada 2006 r. GUS
Sztab Generalny Wojska Polskiego zestawienie zbiorcze oraz dane z poszczególnych szkół dotyczące cywilnych uczestników studiów doktoranckich i słuchaczy studiów podyplomowych w szkołach resortu obrony narodowej, w zakresie informacji objętych formularzem S-12 -sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych; obowiązkowe raz w roku do 19 stycznia 2007 r. według stanu w dniu 31 grudnia 2006 r. GUS
Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania
7

Szkoły wyższe według typów szkół; zamiejscowe jednostki organizacyjne, w tym filie, wydziały i zamiejscowe ośrodki dydaktyczne — dane w układzie: kraj, regiony, województwa, podregiony i powiaty; studenci i absolwenci według szkół, płci, roku urodzenia oraz form studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) zgodnych z art. 2 ust. 1 pkt 12 i 13 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.-Prawo o szkolnictwie wyższym, poziomu studiów (zawodowe (pierwszego stopnia), jednolite magisterskie, uzupełniające magisterskie (drugiego stopnia)), kierunków studiów; nauka języków obcych; formy kształcenia na odległość, cudzoziemcy według kierunków studiów oraz kierunków studiów według specjalności zawodowych w wyższych szkołach zawodowych, cudzoziemcy według poszczególnych krajów (rezydenci, nierezydenci); zatrudnienie w szkołach wyższych według stanowisk nauczycieli akademickich, w tym cudzoziemców według poszczególnych krajów, zatrudnienie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi; studenci i absolwenci grupowani według grup kierunków studiów przy zastosowaniu klasyfikacji 1SCED'97 (Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Edukacji) stosowanej przez organizacje międzynarodowe. Przyjęcia na studia wyższe jednolite magisterskie, pierwszego i drugiego stopnia, z wyodrębnieniem absolwentów legitymujących się „nową maturą” oraz laureatów olimpiad. Finanse szkół wyższych w podziale na publiczne i niepubliczne, według typów szkół.

- Tablice wynikowe ze sprawozdań S-10, S-l 1, S-12 (wydruk, nośnik magnetyczny) — kwiecień / maj 2007 r.,
- Tablice wynikowe ze sprawozdań F-01/s (wydruk, nośnik magnetyczny) — czerwiec 2007 r.,

- ”Szkoły wyższe i ich finanse w 2006 r.” — sierpień 2007 r.,

- Tablice wynikowe MNiSW — kwiecień, sierpień i październik 2006 r.,
- UN1CEF — lipiec 2007 r.,
- UOE 2006 (UNESCO, OECD, Eurostat) Data Collection on Education Statistics and lndicators - lipiec 2008 r.
Koszty i sposób finansowania
8
765 700 zł — budżet GUS
7 000 zł — budżet MNiSW

15) poz. 1.27.09(064) Zatrudnienie, wypadki uczniów, wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, liczba uczniów w szkołach otrzymuje brzmienie:


Symbol, temat i rodzaj badania Prowadzący Zakres podmiotowy i przedmiotowy Źródła danych
1 2
1.27.09(064)
Zatrudnienie, wypadki uczniów, wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, liczba uczniów w szkołach
Badanie stałe
Minister Edukacji Narodowej
b>Zakres podmiotowy

Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne, w tym specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi, sportowymi, dwujęzycznymi, przysposabiającymi do pracy, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne oraz artystyczne, bursy, internaty, domy wczasów dziecięcych, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-- wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii, placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, placówki artystyczne-ogniska artystyczne, placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adopcyjno-opiekuńcze — w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.), poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych, biblioteki pedagogiczne. Sprawozdanie EN-3 dotyczy szkolnictwa publicznego.

Zakres przedmiotowy
- nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni według poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego,
- nauczyciele, z którymi rozwiązano stosunek pracy, których przeniesiono w stan nieczynny bądź do innej szkoły (placówki),
- nauczyciele realizujący podwyższone pensum,
- nauczyciele uprawnieni do dodatku funkcyjnego,
- nauczyciele uprawnieni do otrzymywania dodatku z tytułu zatrudnienia na terenie wsi lub miasta do 5 tys. mieszkańców,
- pracownicy niebędący nauczycielami, zatrudnieni w danej szkole (placówce),
- uczniowie i wychowankowie, którzy ulegli wypadkom,
- uczniowie korzystający z wypoczynku w okresie wakacji letnich i ferii zimowych,
- liczba uczniów w szkołach.
Źródła danych

Sprawozdanie roczne MEN o symbolu EN-3, meldunek EN-8 oraz System informacji oświatowej [na podstawie ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463, z późn. zm.)].

Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych
3 4 5 6
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne, w tym specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi, sportowymi, dwujęzycznymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne oraz artystyczne, placówki oświatowo--wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, placówki artystyczne — ogniska artystyczne, placówki kształcenia ustawicznego i placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, internaty, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych, biblioteki pedagogiczne EN-3 — sprawozdanie o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2006 r.; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 12 września 2006 r. za rok szkolny 2006/2007 organ prowadzący szkołę (placówkę, zakład)
jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkołę (placówkę, zakład) EN-3 — sprawozdanie o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2006 r.; obowiązkowe raz w roku do 22 września 2006 r. za rok szkolny 2006/2007 kuratorium oświaty
kuratoria oświaty EN-3 — sprawozdanie o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2006 r.; zestawienia zbiorcze dla każdego typu szkoły (placówki, zakładu); obowiązkowe raz w roku do 30 września 2006 r. za rok szkolny 2006/2007 Ministerstwo Edukacji Narodowej
organy administracji rządowej prowadzące szkołę (placówkę, zakład) EN-3 — sprawozdanie o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2006 r. raz w roku do 30 września 2006 r. za rok szkolny 2006/2007 Ministerstwo Edukacji Narodowej
szkoły podstawowe (bez oddziałów przedszkolnych), gimnazja, szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne, w tym specjalne, dla dzieci i młodzieży oraz szkoły dla dorosłych, zakłady kształcenia nauczycieli EN-8 — meldunek o liczbie uczniów w szkołach; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 13 września 2006 r. z danymi według stanu na 10 września 2006 r. urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane
Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania
7
Liczba nauczycieli i wychowawców według wykształcenia, stopnia awansu zawodowego, typów szkół, placówek i zakładów kształcenia nauczycieli w układzie: kraj, województwa, powiaty i gminy. Liczba uczniów i wychowanków, którzy ulegli wypadkom śmiertelnym, ciężkim i innym według typów szkół i rodzaju placówek oświatowo- i opiekuńczo-wychowawczych według powiatów i województw. Liczba uczniów w szkołach dla młodzieży i wychowanków w placówkach oświatowo-i opiekuńczo-wychowawczych, którzy korzystali z wypoczynku w formie wyjazdowej w kraju i za granicą, w tym mieszkających na wsi, z wypoczynku w miejscu zamieszkania, w tym mieszkających na wsi, oraz innej formy wypoczynku według powiatów i województw.
Tablice wynikowe dotyczące:
- stanu zatrudnionych — listopad 2006 r..
- wypadków uczniów — grudzień 2006 r.,
- wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej:

a) za okres ferii zimowych — czerwiec 2006 r.,

b) za okres ferii letnich — grudzień 2006 r.

Liczba uczniów według typów szkół — do 27 września 2006 r. — nośnik magnetyczny.
Koszty i sposób finansowania
8
130 000 zł- budżet MEN

16) w poz. 1.28.02(067) Działalność w zakresie kinematografii w rubryce 2 skreśla się wyrazy „rok produkcji,”;

17) w poz. 1.29.02(071) Zachorowania i leczeni na wybrane choroby w rubrykach 3—4 wyrazy:


poradnie zdrowia psychicznego; poradnie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży; poradnie odwykowe (alkoholowe); poradnie profilaktyki, rehabilitacji i leczenia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych MZ-15 — roczne sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi; osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych; metoda pełna, obowiązkowe
wojewódzkie centra zdrowia publicznego sprawozdania jednostkowe i zestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania MZ-15; obowiązkowe

zastępuje się wyrazami:


poradnie zdrowia psychicznego; poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży; poradnie odwykowe (alkoholowe); poradnie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych; poradnie psychologiczne MZ-15 — roczne sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego; metoda pełna, obowiązkowe
wojewódzkie centra zdrowia publicznego sprawozdania jednostkowe i zestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania MZ-15, w podziale na poradnie zdrowia psychicznego, poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, poradnie odwykowe (alkoholowe), poradnie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, poradnie psychologiczne; obowiązkowe

18) w poz. 1.29.06(075) Kadra medyczna ochrony zdrowia:

a) w rubryce 2 wyrazy „Dane z rejestrów: okręgowych izb lekarskich, w tym Wojskowej Izby Lekarskiej; Naczelnej Izby Aptekarskiej.” zastępuje się wyrazami „Dane z rejestrów Naczelnej Izby Aptekarskiej.”,

b) w rubrykach 3—6 skreśla się wyrazy:


okręgowe izby lekarskie oraz Wojskowa Izba Lekarska zbiory danych jednostkowych dotyczące lekarzy, w tym lekarzy dentystów w zakresie: tytuł zawodowy, płeć, data urodzenia, obywatelstwo, informacja o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie, data rozpoczęcia wykonywania zawodu, rodzaj i stopień posiadanej specjalizacji, adres miejsca pracy, w tym rodzaj i stopień znajomości języka obcego, adres zamieszkania (kod województwa, kod powiatu, kod gminy, poczta, miejscowość) nazwa i adres miejsca pracy (kod województwa, kod powiatu, kod gminy, poczta, miejscowość), REGON, numer rejestracyjny w okręgowej izbie lekarskiej, informacja o zaprzestaniu wykonywania zawodu na czas nieokreślony, informacja o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu, informacja o podjęciu wykonywania zawodu, informacja o skreśleniu z rejestru — dane na nośniku elektronicznym; obowiązkowe raz w roku do 30 stycznia 2007 r. za rok 2006 Urząd Statystyczny w Warszawie
okręgowe izby lekarskie oraz Wojskowa Izba Lekarska

zbiory danych jednostkowych dotyczące prowadzonych praktyk lekarskich i dentystycznych w zakresie: REGON, nr wpisu do rejestru, określający rodzaj praktyki i adresy miejsca jej wykonywania albo udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej (kod województwa, kod powiatu, kod gminy, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, adres e-mail), data ostatniej aktualizacji danych adresowych, rodzaj udzielanych świadczeń, informacja o cofnięciu zezwolenia i skreśleniu praktyki z rejestru — dane na nośniku elektronicznym; metoda pełna, obowiązkowe

raz w roku do 16 października 2006 r. z danymi wg stanu na 30 września 2006 r. Urząd Statystyczny w Warszawie

c) rubryka 7 otrzymuje brzmienie:


Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania
7
Badania MZ — podstawowe informacje według regionów i województw. Zestawienia zbiorcze danych ze sprawozdań: MZ-15, MZ-35, w postaci tabulogramów przekazane do MZ do dnia 31 maja 2007 r. za rok 2006. Badania GUS — dla aptek i punktów aptecznych oraz zakładów stacjonarnych pomocy społecznej — dane według regionów, województw, wybranych grup zawodów, placówek oraz wybrane dane (pracujący w aptekach i zakładach stacjonarnych pomocy społecznej) według podregionów, powiatów i gmin. Dane o farmaceutach według województw oraz wybranych cech społeczno-demograficznych (z rejestru NIA). Badania MSWiA — według rodzajów jednostek organizacyjnych służby zdrowia: zespołów, szpitali i sanatoriów.
Dane MZ — tablice wynikowe dane wstępne — kwiecień, dane ostateczne — czerwiec 2007 r.,
Dane GUS dla aptek i zakładów stacjonarnych pomocy społecznej — tablice wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny) — czerwiec 2007 r.,
Dane MSWiA — tablice wynikowe — maj 2007 r.,

”Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2006 r.” — listopad 2007 r.


19) w poz. 1.29.09(078) Apteki:

a) w rubryce 2 skreśla się wyrazy „i okręgowych izb aptekarskich”,

b) w rubryce 7 skreśla się wyrazy „i OIA”;

20) w poz. 1.29.14(079) Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej w rubrykach 3—6 wyrazy:


wojewódzkie stacje sanitarno--epidemiologiczne zestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania MZ-48; obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2007 r. za rok 2006 Powiatowa Stacja Sanitarno--Epidemiologiczna w Wałbrzychu
powiatowe, graniczne stacje sanitarno--epidemiologiczne MZ-50 — sprawozdanie z działalności w zakresie higieny pracy; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 31 stycznia 2007 r. za rok 2006 wojewódzka stacja sanitarno--epidemiologiczna

zastępuje się wyrazami:


wojewódzkie stacje sanitarno--epidemiologiczne zestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania MZ-48; obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2007 r. za rok 2006 Powiatowa Stacja Sanitarno--Epidemiologiczna w Wałbrzychu
powiatowe, graniczne stacje sanitamo--epidemiologiczne MZ-49 — sprawozdanie z działalności oświatowo--zdrowotnej i promocji zdrowia; metoda pełna, obowiązkowe co 2 lata do 31 stycznia 2007 r. za rok 2006 wojewódzka stacja sanitarno--epidemiologiczna
wojewódzkie stacje sanitarno--epidemiologiczne MZ-49 — sprawozdanie z działalności oświatowo--zdrowotnej i promocji zdrowia; metoda pełna, obowiązkowe co 2 lata do 10 lutego 2007 r. za rok 2006 Główny Inspektorat Sanitarny
powiatowe, graniczne stacje sanitarno--epidemiologiczne MZ-50 — sprawozdanie z działalności w zakresie higieny pracy; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 31 stycznia 2007 r. za rok 2006 wojewódzka stacja sanitarno--epidemiologiczna

21) w poz. 1.43.01(090) Działalność badawcza i rozwojowa (B+R):

a) w rubryce 2 wyrazy „Ministerstwa Edukacji i Nauki” zastępuje się wyrazami „Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego”,

b) w rubryce 3 wyrazy „Ministerstwo Edukacji i Nauki” zastępuje się wyrazami „Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego”;

22) w poz. 1.43.09(094) Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST):

a) w rubryce 2 wyrazy „Ministerstwa Edukacji i Nauki” zastępuje się wyrazami „Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego”,

b) w rubryce 3 wyrazy „Ministerstwo Edukacji i Nauki” zastępuje się wyrazami „Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego”;

23) poz. 1.43.12(095) Biotechnologia otrzymuje brzmienie:


Symbol, temat i rodzaj badania Prowadzący Zakres podmiotowy i przedmiotowy Źródła danych
1 2
1.43.12(095) Biotechnologia Badanie stałe

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zakres podmiotowy

Placówki naukowe PAN, jednostki badawczo-rozwojowe, szkoły wyższe i inne jednostki naukowe prowadzące działalność B+R oraz przedsiębiorstwa z różnych dziedzin gospodarki.
Zakres przedmiotowy Działalność w dziedzinie biotechnologii, z tego:
— nakłady finansowe na działalność B+R według źródeł finansowania, w tym nakłady inwestycyjne,
— wartość sprzedaży wyników prac (usług) B+R według źródeł finansowania kosztów wytworzenia,
— zatrudnienie w działalności B+R według poziomu wykształcenia, grup stanowisk oraz płci,
— wartość sprzedaży wyrobów biotechnologicznych,
— stosowane metody biotechnologiczne,
— kierunki zastosowania w gospodarce,
— zgłoszone wynalazki i uzyskane patenty,
— przeszkody dla innowacji i komercjalizacji wyników prac B+R,
— publikacje w czasopismach rejestrowanych przez Instytut Informacji Naukowej w Filadelfii (USA),
— nadane stopnie naukowe doktora habilitowanego i doktora.
Źródła danych Sprawozdania MNiSW: MN-01 i MN-02.

Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych
3 4 5 6
osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w których:
— podstawowy rodzaj działalności zaklasyfikowany jest według PKD jako działalność w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwoj owych (w podklasach 73.10. B, D, E, F, G, H) bez względu na liczbę pracujących
MN-01 -sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie biotechnologii w jednostkach naukowych; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 31 maja 2007 r. z danymi za rok 2006 Ośrodek Przetwarzania Informacji
- liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej, a działalność jest zaklasyfikowana według PKD do działów: 01 — rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową; 02 — leśnictwo, włączając działalność usługową; 05 — rybactwo, włączając działalność usługową; 10-12 — górnictwo surowców energetycznych; 13 — górnictwo rud metali; 15- produkcja artykułów spożywczych i napojów; 17 — włókiennictwo; 18 — produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich; 19 — produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych; 21 — produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru; 24 — produkcja wyrobów chemicznych; 26 — produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych; 27 — produkcja metali; 37 — przetwarzanie odpadów; 40 — wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę; 41 -pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody; 45 — budownictwo; 72 — informatyka; 73 — działalność badawczo-rozwojowa; 90 — odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne oraz zaklasyfikowane do grup: 23.2 — wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej; 33.1 — produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych; 51.2 — sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt; 85.1 — działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego; 85.2 — działalność weterynaryjna. MN-02 -sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 31 maja 2007 r. z danymi za rok 2006 Ośrodek Przetwarzania Informacji
Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania
7
Nakłady na działalność B+R, zatrudnienie, według działów i grup PK.D, dziedziny biotechnologii, liczba publikacji, liczba nadanych stopni naukowych, według rodzajów jednostek, regionów i województw, wynalazki zgłoszone do opatentowania w dziedzinie biotechnologii.
Tablice wynikowe — grudzień 2007 r.
Dane do organizacji międzynarodowych (OECD) i EUROSTAT-u.
Koszty i sposób finansowania
8
80 000 zł — budżet MNiSW

24) w poz. 1.43.15(098) Środki finansowe asygnowane przez rząd na działalność badawczo-rozwojową według celów spoteczno-ekonomicznych:

a) w rubryce 1 wyrazy „Minister Edukacji i Nauki” zastępuje się wyrazami „Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego”,

b) w rubrykach 2 i 8 wyraz „MEiN” zastępuje się wyrazem „MNiSW”;

25) w poz. 1.45.13(118) Środki produkcji w rolnictwie w rubrykach 5—6 wyrazy:


raz w roku do 9 lutego 2007 r. z danymi za rok 2006 urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane

zastępuje się wyrazami:


raz w roku do 9 lutego 2007 r. z danymi za rok 2006 Urząd Statystyczny w Olsztynie

26) skreśla się poz. 1.45.37(132) Badanie pokrycia i użytkowania ziemi LUCAS;

27) w poz. 1.47.05(144) Obiekty budowlane przekazane do użytkowania w rubryce 1 wyrazy „Minister Transportu i Budownictwa” zastępuje się wyrazami „Minister Budownictwa”;

28) w poz. 1.47.06(145) Nakazy rozbiórki obiektów budowlanych w rubryce 1 wyrazy „Minister Transportu i Budownictwa” zastępuje się wyrazami „Minister Budownictwa”;

29) w poz. 1.48.02(147) Transport drogowy:

a) w rubryce 2 wyrazy „Ministerstwa Transportu i Budownictwa” zastępuje się wyrazami „Ministerstwa Transportu”,

b) w rubryce 3 wyrazy „Ministerstwo Transportu i Budownictwa” zastępuje się wyrazami „Ministerstwo Transportu”;

30) w poz. 1.61.01(164) Bieżące wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw rubryki 4—6 otrzymują brzmienie:


Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych
4 5 6
F-01/1-01 — sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe; metoda pełna, obowiązkowe do 20. dnia po kwartale z danymi za okres od początku roku do końca 1, 11, III kwartału i do 10 lutego 2007 r. z danymi za 2006 r. urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane
F-01/1-01 — sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe; metoda pełna, obowiązkowe dwa razy w roku: do 20 lipca z danymi za I półrocze i do 10 lutego 2007 r. z danymi za 2006 r. urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane
zbiory danych jednostkowych dla: osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami VAT w zakresie: kod województwa; kod powiatu; kod gminy; N1P; REGON; sprzedaż razem, w tym zwolniona od podatku, eksport towarów, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, wartość świadczonych usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu; nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych oraz towarów i usług pozostałych związanych ze sprzedażą opodatkowaną; podatek należny wg formularza, naliczony odliczony (dane na nośniku elektronicznym); obowiązkowe dwa razy w roku: do 20 października 2006 r. z danymi za I półrocze 2006 r. i do 20 kwietnia 2007 r. z danymi za 2006 r. GUS
zbiory danych dla: osób fizycznych będących podatnikami podatku akcyzowego i pozostałych podmiotów będących podatnikami podatku akcyzowego w zakresie podatku akcyzowego ogółem (dane na nośniku elektronicznym); obowiązkowe do 20 października 2006 r. z danymi za I półrocze 2006 r. GUS
zbiory danych dla: osób fizycznych będących podatnikami podatku akcyzowego i pozostałych podmiotów będących podatnikami podatku akcyzowego w zakresie: ilości sprzedaży wyrobów akcyzowych, podatku akcyzowego w zakresie ilości sprzedaży wybranych grup wyrobów akcyzowych (dane na nośniku elektronicznym); obowiązkowe do 20 kwietnia 2007 r. z danymi za 2006 r. GUS

31) w poz. 1.62.08(176) Wyniki finansowe towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz narodowych funduszy inwestycyjnych rubryka 2 otrzymuje brzmienie:


Zakres podmiotowy i przedmiotowy
Źródła danych
2
Zakres podmiotowy
Narodowe fundusze inwestycyjne oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne i zbiorcze portfele papierów wartościowych.
Zakres przedmiotowy
aktywa ogółem oraz aktywa netto,
portfel inwestycyjny,
kapitał własny,
zobowiązania,
przychody i koszty,
wyniki finansowe.
liczba jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych.
Źródła danych
Sprawozdania GUS: F-01/NFI, załącznik do F-01/NFI, F-01/TFI. Informacje z bazy danych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd:

w zakresie sprawozdawczości funduszy — zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Dz. U. Nr 114, poz. 962),

w zakresie sprawozdawczości zbiorczych portfeli papierów wartościowych — zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych (Dz. U. Nr 114, poz. 961).


32) w poz. 1.66.01(198) Środki trwałe w gospodarce narodowej w rubryce 3 wyrazy „Ministerstwo Transportu i Budownictwa” zastępuje się wyrazami „Ministerstwo Transportu”;

33) w poz. 1.67.02(202) Rachunek finansowy według sektorów instytucjonalnych oraz rachunek pozostałych zmian w aktywach w rubryce 3 wyrazy „Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Transportu i Budownictwa” zastępuje się wyrazami „Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji”;

34) w poz. 1.67.05(205) Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych:

a) w rubryce 2 wyrazy „— o wygranych w grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach — dane MF.” zastępuje się wyrazami „— o wygranych w grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach o niskich wygranych — dane MF.”,

b) rubryki 3—6 otrzymują brzmienie:


Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych
3 4 5 6
Ministerstwo Finansów - zestawienie o wygranych w grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach (wydruk); obowiązkowe raz w roku — marzec 2006 r. za 2005 r. GUS
Ministerstwo Finansów - informacja o wygranych w grach na automatach o niskich wygranych (wydruk); obowiązkowe raz w roku do 15 sierpnia 2006 r. za 2005 r. GUS

35) w poz. 1.67.07(207) Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym:

a) rubryka 2 otrzymuje brzmienie:


Zakres podmiotowy i przedmiotowy
Źródła danych
2
Zakres podmiotowy
Działalność ekonomiczna wszystkich podmiotów gospodarki narodowej według regionów (NTS1), województw (NTS2) i podregionów (NTS3) oraz rodzajów działalności (PKD). Grupowanie danych jest dokonywane metodą jednostek lokalnych rodzaju działalności.
Zakres przedmiotowy
Wybrane kategorie rachunków narodowych — opracowywane są następujące rachunki bieżące:
- rachunek produkcji i rachunek tworzenia dochodów dla pięciu krajowych sektorów instytucjonalnych oraz rodzajów działalności,
- rachunek podziału pierwotnego i rachunek podziału wtórnego dochodów dla sektora gospodarstw domowych.
Źródła danych
Wtórne wykorzystanie danych jednostkowych ze sprawozdań i badań GUS: SP (dane o przedsiębiorstwie i jednostkach lokalnych), SP-3, F-Ol/I-01, F-01/k, F-01/NFI, F-01/TFI, F-01/s, F-02, F-02/dk, F-03, Z-06, G-05, H-Ols, H-02n, C-02, R-02, R-03, R-08, R-10, R-CT, SG-01, M-03 i M-03sm za 2003 r., badanie pogłowia trzody chlewnej, badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu, powszechny spis rolny w 2002 r., notowania cen targowiskowych produktów rolnych, bilanse ważniejszych produktów rolniczych oraz dane z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej i Bazy Jednostek Statystycznych. Dane z systemów informacyjnych: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Obrony Narodowej, Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Banku Polskiego (dane jednostkowe dla banków przekazywane do badania 1.62.02 Wyniki finansowe banków), Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (w tym dane jednostkowe dla powszechnych towarzystw emerytalnych ze sprawozdania KNUiFE/Al-03 przekazywane do badania 1.62.09 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych) oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W 2006 r. będą dostępne wyniki badania regionalnego PKB za rok 2004 oraz gromadzone i przetwarzane dane za 2005 rok.

b) w rubryce 4 wyrazy:


zbiory danych dla terenowych jednostek i Centrali ZUS w zakresie wybranych kosztów rodzajowych działalności (zużycie materiałów; zużycie energii; usługi obce; pozostałe koszty rodzajowe, w tym podróże służbowe; wynagrodzenia; ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych; składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych); w formie elektronicznej; obowiązkowe

zbiory danych jednostkowych z KSI ZUS dotyczące płatników składek, którzy są pracodawcami lub opłacają składki na własne ubezpieczenie społeczne (osób prowadzących pozarolniczą działalność, wykonujących wolne zawody) w zakresie:

- dane dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej -dane identyfikacyjne: N1P, REGON, nazwa skrócona płatnika, nazwa/firma; dane adresowe: miejscowość, gmina, powiat, województwo siedziby i miejsca prowadzenia działalności; data powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne; liczba osób objętych ubezpieczeniem, za które płatnik odprowadził składkę za styczeń,
- dane dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność — dane identyfikacyjne: N1P, REGON, PESEL, nazwa skrócona firmy pod którą prowadzona jest pozarolniczą działalność, nazwa/firma, dane adresowe: miejscowość, gmina, powiat, województwo siedziby i miejsca prowadzenia działalności; data powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne; liczba osób objętych ubezpieczeniem, za które płatnik odprowadził składkę za styczeń;
w formie elektronicznej; obowiązkowe

zastępuje się wyrazami:


zbiory danych dla poszczególnych terenowych jednostek i Centrali ZUS w zakresie wybranych kosztów rodzajowych działalności (zużycie materiałów; zużycie energii; usługi obce; pozostałe koszty rodzajowe, w tym podróże służbowe; wynagrodzenia; ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych; składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych); w formie elektronicznej; obowiązkowe
zbiory danych jednostkowych z K.SI ZUS dotyczące płatników składek, którzy są pracodawcami lub opłacają składki na własne ubezpieczenie społeczne (osób prowadzących pozarolniczą działalność, wykonujących wolne zawody) w zakresie:
- dane dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej -dane identyfikacyjne: NIP, REGON, nazwa skrócona płatnika, nazwa/firma; dane adresowe: ulica, kod pocztowy, miejscowość, gmina, powiat, województwo siedziby i miejsca prowadzenia działalności; data powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne; liczba osób objętych ubezpieczeniem, za które płatnik odprowadził składkę za styczeń,
- dane dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność — dane identyfikacyjne: NIP, REGON, PESEL, nazwa skrócona firmy, pod którą prowadzona jest pozarolniczą działalność, dane adresowe: ulica, kod pocztowy, miejscowość, gmina, powiat, województwo siedziby i miejsca prowadzenia działalności; data powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne; liczba osób objętych ubezpieczeniem, za które płatnik odprowadził składkę za styczeń;
w formie elektronicznej; obowiązkowe

36) skreśla się poz. 1.67.11(209) Badanie eksperymentalne pośrednictwa w sprzedaży produkcji rolniczej.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362.