ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych

Na podstawie art. 185 ust. 12 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość, terminy i sposób uiszczania rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością, zwanych dalej „rocznymi opłatami”, przez:

1)   komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane — na własne potrzeby,

2)   organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowane — na własne potrzeby,

3)   organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego — w odniesieniu do sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez te organy i jednostki na potrzeby Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu i administracji rządowej,

4)   jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego — na własne potrzeby,

5)   jednostki organizacyjne Agencji Wywiadu — na własne potrzeby,

6)   jednostki organizacyjne Centralnego Biura Antykorupcyjnego — na własne potrzeby,

7)   jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych — na własne potrzeby,

8)   jednostki organizacyjne Służby Więziennej — na własne potrzeby,

9)   przeprowadzające czynności wywiadu skarbowego komórki organizacyjne, które wchodzą w skład jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych lub przez niego nadzorowanych — na własne potrzeby

- zwane dalej „podmiotami”.

§ 2. 1. Ustala się dla podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, roczną opłatę w wysokości 300 000 złotych.

2. Ustala się dla podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 2-4 i 6, roczną opłatę w wysokości:

1)   w zakresie częstotliwości poniżej 30 MHz — w kwocie zryczałtowanej 12 000 złotych;

2)   w zakresie częstotliwości 30-2000 MHz:

a)   za każde 25 kHz widma radiowego — 200 złotych,

b)   za jeden kanał dla linii radiowych niezależnie od długości relacji, liczby przęseł oraz szerokości kanału — 1500 złotych;

3)   w zakresie częstotliwości powyżej 2000 MHz za jeden kanał niezależnie od długości relacji, liczby przęseł oraz szerokości kanału — 1500 złotych.

3. Ustala się dla podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 5, roczną opłatę w wysokości 5000 złotych.

4. Ustala się dla podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 7, roczną opłatę w wysokości 77 500 złotych.

5. Ustala się dla podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 8, roczną opłatę w wysokości 30 000 złotych.

6. Ustala się dla podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 9, roczną opłatę w wysokości 10 700 złotych.

§ 3. Podmiot posiadający prawo do dysponowania częstotliwością na zasadach współkorzystania z innym podmiotem wnosi opłatę w wysokości 50% rocznej opłaty.

§ 4. Za prawo do dysponowania częstotliwością w celu:

1)   przeprowadzania badań,

2)   przeprowadzania eksperymentów,

3)   zapewnienia okazjonalnego przekazu informacji

— podmioty, o których mowa w § 1 pkt 2-4 i 6, uiszczają opłatę w wysokości 50% kwoty równej iloczynowi liczby dni w okresie objętym prawem do dysponowania częstotliwością i 1/365 rocznej opłaty.

§ 5. 1. Roczną opłatę uiszcza się w ratach kwartalnych w wysokości równej 1/4 rocznej opłaty do końca stycznia, kwietnia, lipca i października danego roku. Podmiot może uiszczać roczną opłatę jednorazowo za cały rok do końca lutego danego roku albo w ratach półrocznych w wysokości równej 1/2 rocznej opłaty do końca lutego i sierpnia danego roku.

2. W przypadku wydania decyzji ustalającej prawo do dysponowania częstotliwością w trakcie kwartału, opłatę za ten kwartał uiszcza się w kwocie równej iloczynowi liczby dni objętych w danym kwartale decyzją o prawie do dysponowania częstotliwością i 1/365 rocznej opłaty.

3. Za okresowe, krótsze niż kwartał, prawo do dysponowania częstotliwością opłatę uiszcza się jednorazowo w kwocie równej iloczynowi liczby dni w okresie objętym prawem do dysponowania częstotliwością i 1/365 rocznej opłaty.

4. Opłaty, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz w § 4, uiszcza się w terminie 14 dni:

1)   od dnia doręczenia decyzji, o ile w decyzji nie wskazano terminu, od którego prawo przysługuje;

2)   od dnia uzyskania prawa, o ile w decyzji określono termin, od którego prawo przysługuje.

5. Przepisów ust. 2-4 nie stosuje się do podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, 5 i 7-9.

§ 6. Opłaty wnosi się na rachunek bieżący dochodów Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 2)


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1390 oraz z 2012 r. poz. 908,1203, 1256, 1445 i 1529.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych (Dz. U. Nr 106, poz. 886 oraz z 2009 r. Nr 134, poz. 1105), które na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy — Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1445) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.