ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

Na podstawie art. 32 ust. 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (Dz. U. z 2010 r. Nr 6, poz. 32 i Nr 181, poz. 1218 oraz z 2011 r. Nr 130, poz. 749) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sprawozdania albo informacje, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, przekazują z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP, udostępnionej przez Prezesa Urzędu:

1) organy administracji publicznej oraz podmioty im podległe lub przez nie nadzorowane;

2) przedsiębiorcy publiczni w rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 191, poz. 1411 i Nr 245, poz. 1775);

3) inne podmioty.”;

2) § 5a otrzymuje brzmienie:

„§ 5a. W przypadku podmiotów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2, którym zostały przyznane kompetencje do udzielania pomocy publicznej, w tym podmiotów nowo utworzonych, za dzień objęcia wykazem określonym w § 2 uważa się dzień, w którym dany podmiot uzyskał kompetencje do udzielania pomocy publicznej.”;

3) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Podmioty, które w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostały objęte wykazem określonym w § 2 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przekazują sprawozdania albo informacje, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP, począwszy od okresów sprawozdawczych rozpoczynających się od dnia 1 stycznia 2013 r.

§ 3. Obowiązek określony w § 4 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, nie dotyczy podmiotów, które w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia posiadają identyfikator (login) i hasło dostępu udostępnione przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. (poz. 1221)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1381.