ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu jednostek budżetowych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których może być gromadzony środek specjalny

Na podstawie art. 50a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu jednostek budżetowych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których może być gromadzony środek specjalny (Dz. U. Nr 105, poz. 987) w załączniku w części „Jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej” wprowadza się następujące zmiany:

1) lp. 31 otrzymuje brzmienie:


„31

Jednostka Wojskowa Nr 3959 Gliwice”

2) lp. 103 otrzymuje brzmienie:


„103

Jednostka Wojskowa Nr 4653 Siemirowice”

3) lp. 108 otrzymuje brzmienie:


„108

Jednostka Wojskowa Nr 1189 Bydgoszcz”

4) lp. 134 otrzymuje brzmienie:


„134

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych Koszalin”

5) lp. 153 otrzymuje brzmienie:


„153

Jednostka Wojskowa Nr 3672 Ustka”

6) lp. 161 otrzymuje brzmienie:


„161

Jednostka Wojskowa Nr 4819 Lublin”

7) po lp. 204 dodaje się lp. 205 w brzmieniu:


„205

Jednostka Wojskowa Nr 4391 Tomaszów Mazowiecki”

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135.