ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 października 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacyjnego i finansowego wydzielenia działalności maklerskiej banku

Na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi;

2) banku – rozumie się przez to bank, który uzyskał zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na prowadzenie działalności maklerskiej;

3) biurze maklerskim – rozumie się przez to oddział lub inną jednostkę banku działającą na zasadach oddziału, wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo, prowadzącą działalność maklerską.

§ 2. 1. Bank prowadzi działalność maklerską wyłącznie w ramach biura maklerskiego.

2. Czynności związane z prowadzeniem działalności maklerskiej mogą wykonywać wyłącznie pracownicy zatrudnieni w biurze maklerskim lub osoby pozostające z biurem maklerskim w stosunku zlecenia lub innym stosunku o podobnym charakterze.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do czynności, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy. W takim przypadku biuro maklerskie prowadzi listę punktów obsługi klienta lub punktów przyjmowania zleceń, w których są wykonywane te czynności, oraz osób je wykonujących. Punkty obsługi klienta i punkty przyjmowania zleceń w zakresie wykonywania tych czynności podlegają organizacyjnie biuru maklerskiemu.

§ 3. 1. Bank, który prowadzi działalność maklerską wyłącznie w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy, może prowadzić tę działalność, wyodrębnioną organizacyjnie, w ramach jednostki banku niebędącej oddziałem lub inną jednostką banku działającą na zasadach oddziału.

2. Jednostka banku, wyodrębniona zgodnie z ust. 1, prowadzi listę punktów przyjmowania zleceń, w których są wykonywane czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz listę osób wykonujących te czynności.

3. Punkty przyjmowania zleceń, w zakresie wykonywania czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy, podlegają jednostce banku, wyodrębnionej zgodnie z ust. 1.

§ 4. Informatyczne systemy lub podsystemy przetwarzania danych w zakresie działalności biura maklerskiego oraz jednostki banku, wyodrębnionej zgodnie z § 3 ust. 1, powinny być wydzielone lub zabezpieczone w taki sposób, aby uniemożliwić dostęp do tych danych osobom nieupoważnionym.

§ 5. 1. Biuro maklerskie samodzielnie przechowuje i archiwizuje dokumenty związane z jego działalnością. Dokumenty mogą być przechowywane i archiwizowane w pomieszczeniach banku, pod warunkiem wydzielenia archiwum biura maklerskiego z archiwum banku.

2. Osoby wykonujące czynności przechowywania i archiwizacji dokumentów, o których mowa w ust. 1, działają na podstawie umowy zawartej z biurem maklerskim.

3. W przypadku banku prowadzącego działalność maklerską wyłącznie w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy, dokumenty związane z tą działalnością są przechowywane i archiwizowane przez ten bank.

§ 6. Bank opracowuje i wdraża pisemne procedury regulujące, w sposób zapewniający bezpieczeństwo informacji, zasady ochrony przepływu informacji, w tym także informacji poufnych i stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy, pomiędzy biurem maklerskim albo jednostką banku, wyodrębnioną zgodnie z § 3 ust. 1, a bankiem.

§ 7. Bank wydziela kapitał (fundusz) na działalność maklerską prowadzoną w ramach biura maklerskiego z funduszy własnych banku.

§ 8. 1. Biuro maklerskie prowadzi odrębnie księgi rachunkowe dotyczące jego działalności.

2. Biuro maklerskie ewidencjonuje wszystkie przychody i koszty oraz zyski i straty związane z jego działalnością, w tym również koszty działania punktów obsługi klientów oraz innych jednostek organizacyjnych biura.

3. Biuro maklerskie sporządza samodzielne sprawozdania finansowe w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów.

§ 9. Biuro maklerskie rozlicza się z bankiem z przychodów i kosztów oraz z zysków i strat wyłącznie wynikiem finansowym.

§ 10. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacyjnego i finansowego wydzielenia działalności maklerskiej banku (Dz. U. Nr 146, poz. 950).

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170, poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 871, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1205 i Nr 146, poz. 1546.