ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 października 2004 r. w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji niezbędnych do wydania opinii, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zwanej dalej „ustawą”, oraz elementy, jakie powinien zawierać plan restrukturyzacyjny.

§ 2.1. W przypadku wniosku o wydanie opinii dotyczącej projektu programu pomocowego, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanemu dalej „Prezesem Urzędu”, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, zwanemu dalej „ministrem”, przekazuje się następujące informacje:

1) nazwę oraz adres podmiotu opracowującego projekt programu pomocowego;

2) nazwę projektowanego programu pomocowego;

3) podstawę prawną udzielania pomocy;

4) przeznaczenie pomocy;

5) wskazanie, czy projekt programu pomocowego dotyczy pomocy udzielanej w ramach wyłączeń grupowych – w takim przypadku należy przywołać właściwe rozporządzenie Komisji Europejskiej, zwanej dalej „Komisją”, wydane na podstawie rozporządzenia nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczącego stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (Dz. Urz. WE L 142 z 14.05.1998);

6) formę udzielania pomocy oraz, gdy pomoc ma być udzielana w formie:

a) pożyczki lub kredytu – wskazanie wymaganego sposobu zabezpieczenia ich spłaty,

b) gwarancji lub poręczenia – informacje dotyczące pożyczki lub innej operacji finansowej objętej gwarancją lub poręczeniem, wymaganego zabezpieczenia, opłaty prowizyjnej;

7) szczegółowy opis zasad udzielania pomocy, w szczególności jej opodatkowania oraz sposobu rozłożenia w czasie jej udzielania;

8) wskazanie, czy pomoc będzie udzielana na podstawie aktu normatywnego, który uzależnia nabycie prawa do otrzymania pomocy wyłącznie od spełnienia przesłanek określonych w tym akcie, bez konieczności wydania decyzji lub zawarcia umowy, albo gdy wydawana decyzja będzie jedynie potwierdzać nabycie prawa – w takim przypadku należy wskazać warunki, które muszą być spełnione, aby pomoc była udzielona;

9) wielkość środków przewidzianych na udzielanie pomocy:

a) w ujęciu rocznym; w przypadku gdy projektowana wielkość środków nie jest określana w ujęciu rocznym, należy podać tę wielkość w odniesieniu do przyjętego okresu, oraz

b) w odniesieniu do całego okresu obowiązywania projektowanego programu pomocowego lub w odniesieniu do okresu, na jaki projektowany program pomocowy ma być zatwierdzony przez Komisję;

10) okres obowiązywania projektowanego programu pomocowego lub okres, na jaki projektowany program pomocowy ma być zatwierdzony przez Komisję, z podaniem dokładnej daty, od której i do której pomoc może być udzielana; w przypadku gdy okres ten ma być dłuższy niż sześć lat, należy wykazać, że jest to niezbędne do osiągnięcia celów programu pomocowego;

11) źródło pochodzenia pomocy – należy wskazać, czy są to środki budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego czy inne środki wraz z opisem źródła ich pochodzenia;

12) wskazanie, czy adresaci zamierzonej pomocy to mikroprzedsiębiorcy, mali czy średni przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji nr 800/2008;

13) szacunkową liczbę adresatów zamierzonej pomocy;

14) określenie podmiotu lub podmiotów udzielających pomocy;

15) podregion, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z 2008 r. Nr 215, poz. 1359 oraz z 2009 r. Nr 202, poz. 1558), w jakim pomoc ma być udzielana;

16) wskazanie, czy pomoc może być udzielana łącznie z pomocą udzielaną w ramach innych programów pomocowych, pomocą indywidualną lub pomocą indywidualną na restrukturyzację na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz wspólnotowym, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą – w takim przypadku należy wskazać zasady sumowania pomocy;

17) wskazanie, czy w projekcie programu pomocowego przewidziano, że do czasu zatwierdzenia przez Komisję pomoc nie może być udzielona;

18) jeżeli do projektu programu pomocowego dołączono informacje, które nie powinny być udostępniane osobom trzecim oraz publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wskazanie tych informacji oraz określenie przyczyny ich niejawności;

19) w przypadku programu pomocowego wymagającego notyfikacji Komisji, informacje o wpływie pomocy na konkurencję, w tym opis rynków produktowych, na które pomoc może mieć znaczący wpływ, struktury i dynamiki tych rynków oraz informacje o wpływie na wymianę handlową między państwami członkowskimi, w tym informacje o skutkach handlowych przesunięcia obrotu handlowego i lokalizacji działalności gospodarczej — jeżeli przepisy prawa Unii Europejskiej mające zastosowanie do pomocy publicznej nie stanowią wyraźnej podstawy prawnej zatwierdzenia pomocy przez Komisję oraz jeżeli podanie informacji o wpływie pomocy na konkurencję oraz na wymianę handlową między państwami członkowskimi nie jest wymagane zgodnie z § 4.

2. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. UE L 140 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 4, str. 3, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji”, zatwierdzonego przez Komisję programu pomocowego. Prezesowi Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, ministrowi, dodatkowo przekazuje się następujące informacje:

1) numer programu pomocowego nadany przez Komisję;

2) datę zatwierdzenia programu pomocowego przez Komisję, z podaniem symbolu pisma przekazanego przez Komisję;

3) czas trwania zmienianego programu pomocowego;

4) opis planowanych zmian i uzasadnienie ich wprowadzenia.

§ 3. 1. W przypadku wniosku o wydanie opinii dotyczącej projektu pomocy indywidualnej oraz projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację. Prezesowi Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, ministrowi, przekazuje się następujące informacje:

1) nazwę, siedzibę oraz adres podmiotu udzielającego pomocy;

2) podstawę prawną udzielania pomocy;

3) przeznaczenie pomocy;

4) formę udzielania pomocy oraz, gdy pomoc ma być udzielana w formie:

a) pożyczki lub kredytu – wskazanie wymaganego sposobu zabezpieczenia ich spłaty,

b) gwarancji lub poręczenia – informacje dotyczące pożyczki lub innej operacji finansowej objętej gwarancją lub poręczeniem, wymaganego zabezpieczenia, opłaty prowizyjnej;

5) szczegółowy opis zasad udzielania pomocy, w szczególności jej opodatkowania;

6) w przypadku gdy pomoc ma być udzielona w ramach programu pomocowego zatwierdzonego przez Komisję i podlega notyfikacji na podstawie odrębnych przepisów lub decyzji Komisji:

a) nazwę programu pomocowego zatwierdzonego przez Komisję,

b) numer programu pomocowego nadany przez Komisję,

c) datę zatwierdzenia programu pomocowego przez Komisję;

7) opis przedsięwzięcia, na realizację którego ma być udzielona pomoc;

8) podregion, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), w jakim pomoc ma być udzielona;

9) źródło pochodzenia pomocy – należy wskazać, czy są to środki budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego czy inne środki wraz z opisem źródła ich pochodzenia;

10) wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji, obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983);

11) intensywność pomocy, jeżeli dla danego przeznaczenia została określona intensywność;

12) okres udzielania pomocy, a w przypadku gdy pomoc ma być przekazywana w częściach – terminy udzielenia każdej z nich;

13) nazwę (firmę) lub imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o pomoc;

14) adres siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu ubiegającego się o pomoc;

15) formę prawną podmiotu ubiegającego się o pomoc;

16) wskazanie, czy podmiot ubiegający się o pomoc znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej – w takim przypadku należy wskazać dane potwierdzające tę sytuację;

dane o pomocy publicznej otrzymanej przez podmiot ubiegający się o pomoc, wynikające z informacji składanej na podstawie art. 37 ust. 5 ustawy;

18) wskazanie, czy podmiot ubiegający się o pomoc uzyskał w przeszłości pomoc, w stosunku do której Komisja wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy;

19) wskazanie, czy podmiot ubiegający się o pomoc jest przedsiębiorcą publicznym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 191, poz. 1411 i Nr 245, poz. 1775), oraz dane potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w tym przepisie;

20) klasę rodzaju działalności podmiotu ubiegającego się o pomoc określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489);

21) wskazanie, czy podmiot ubiegający się o pomoc to mikroprzedsiębiorca, mały czy średni przedsiębiorca w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji nr 800/2008, oraz dane potwierdzające spełnienie przesłanek określonych w tym załączniku;

22) dane dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot ubiegający się o pomoc, obejmujące:

a) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za ostatni rok obrotowy,

b) wielkość produkcji w ostatnim roku obrotowym w ujęciu ilościowym i wartościowym, z uwzględnieniem podstawowych grup produktów lub usług,

c) strukturę sprzedaży na rynek krajowy, rynek Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

d) szacunkową wielkość, wyrażoną procentowo, udziału w rynku, na którym prowadzi działalność, według poszczególnych grup produktów lub usług – jeżeli jego udział w rynku przekracza 10%;

23) wykaz głównych konkurentów podmiotu ubiegającego się o pomoc, z podaniem ich nazwy (firmy) lub imienia i nazwiska oraz adresu siedziby lub miejsca zamieszkania;

24) informacje o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego wraz z kopią aktualnego zaświadczenia lub odpisu;

25) informacje o sytuacji finansowej podmiotu ubiegającego się o pomoc wraz z kopią sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy, a w przypadku projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację lub pomocy na ratowanie – za ostatnie 3 lata obrotowe;

26) jeżeli do projektu pomocy indywidualnej lub projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację dołączono informacje, które nie powinny być udostępniane osobom trzecim oraz publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wskazanie tych informacji oraz określenie przyczyny ich niejawności;

27) w przypadku pomocy indywidualnej wymagającej indywidualnej notyfikacji Komisji, informacje o wpływie pomocy na konkurencję, w tym opis rynków produktowych, na które pomoc może mieć znaczący wpływ, struktury i dynamiki tych rynków oraz przybliżony udział podmiotu ubiegającego się o pomoc w tym rynku, oraz informacje o wpływie na wymianę handlową między państwami członkowskimi, w tym informacje o skutkach handlowych przesunięcia obrotu handlowego i lokalizacji działalności gospodarczej — jeżeli przepisy prawa Unii Europejskiej mające zastosowanie do pomocy publicznej nie stanowią wyraźnej podstawy prawnej zatwierdzenia pomocy przez Komisję oraz jeżeli podanie informacji o wpływie pomocy na konkurencję oraz na wymianę handlową między państwami członkowskimi nie jest wymagane zgodnie z § 4.

2.W przypadku zmiany, o której mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Komisji, zatwierdzonej przez Komisję pomocy indywidualnej lub pomocy indywidualnej na restrukturyzację. Prezesowi Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, ministrowi, dodatkowo przekazuje się następujące informacje:

1) numer pomocy nadany przez Komisję;

2) datę zatwierdzenia pomocy przez Komisję, z podaniem symbolu pisma przekazanego przez Komisję;

3) opis planowanych zmian i uzasadnienie ich wprowadzenia.

§ 4. 1. Oprócz informacji, o których mowa w § 2 i 3, Prezesowi Urzędu przekazuje się informacje określone:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia — w przypadku pomocy horyzontalnej inwestycyjnej i na zatrudnienie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz pomocy na usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz udział małych i średnich przedsiębiorstw w targach;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia – w przypadku pomocy horyzontalnej szkoleniowej;

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia – w przypadku pomocy horyzontalnej przeznaczonej dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych;

4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia – w przypadku pomocy horyzontalnej na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną;

5) w załączniku nr 5 do rozporządzenia – w przypadku pomocy horyzontalnej na ratowanie;

6) w załączniku nr 6 do rozporządzenia – w przypadku pomocy horyzontalnej na restrukturyzację;

7) w załączniku nr 7 do rozporządzenia – w przypadku pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska;

8) w załączniku nr 8 do rozporządzenia – w przypadku pomocy w formie kapitału podwyższonego ryzyka;

9) w załączniku nr 9 do rozporządzenia – w przypadku pomocy regionalnej;

10) w załączniku nr 10 do rozporządzenia – w przypadku pomocy przeznaczonej na realizację dużych projektów inwestycyjnych;

11) w załączniku nr 11 do rozporządzenia – w przypadku pomocy dla kinematografii i innych przedsięwzięć audiowizualnych;

12) w załączniku nr 12 do rozporządzenia – w przypadku pomocy stanowiącej rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym;

13) w załączniku nr 13 do rozporządzenia – w szczególnych przypadkach pomocy udzielanej w sektorze transportu;

14) (uchylony);

15) (uchylony);

16) w załączniku nr 16 do rozporządzenia – w przypadku pomocy udzielanej w sektorze górnictwa węgla.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zmiany, o której mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia Komisji, zatwierdzonego przez Komisję programu pomocowego.

§ 5. Plan restrukturyzacyjny dołączany do wniosku o wydanie opinii dotyczącej pomocy indywidualnej na restrukturyzację powinien zawierać elementy określone w części III.8.B pkt 2.2 załącznika I do rozporządzenia Komisji.

§ 6. Do wniosku o wydanie opinii należy dołączyć informacje o osobie wyznaczonej do kontaktów z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów albo urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw rolnictwa, obejmujące jej imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej.

§ 7. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji przedkładanych organowi nadzorującemu w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 1).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. (poz. 2467)

Załącznik 14 (uchylony)

Załącznik 15 (uchylony)

 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594, z 2003 r. Nr 208, poz. 2021 oraz z 2004 r. Nr 98, poz. 998.