ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami

Na podstawie art. 39a ust. 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 227, poz. 1367) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób prowadzenia rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami, zwanego dalej „rejestrem”.

§ 2. 1. Rejestr jest prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

2. Każdy wpis do rejestru dotyczy jednego wyrobu niezgodnego z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami.

§ 3. Rejestr jest udostępniany na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i umożliwia niezwłoczne wyszukanie, odczytanie oraz wydrukowanie całości albo części zapisanych danych.

§ 4. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dokonuje wpisu do rejestru niezwłocznie po dniu, w którym wydana przez niego decyzja stanowiąca podstawę dokonania wpisu stała się ostateczna, lub niezwłocznie po otrzymaniu kopii ostatecznej decyzji stanowiącej podstawę dokonania wpisu od innego organu wyspecjalizowanego.

§ 5. 1. W rejestrze umieszcza się następujące dane:

1) datę wpisu do rejestru;

2) numer identyfikacyjny wpisu;

3) oznaczenie decyzji, o której mowa w § 4;

4) nazwę wyrobu;

5) kod wyrobu według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU);

6) opis wyrobu pozwalający na jego identyfikację;

7) informację o grupie użytkowników lub konsumentów, dla których wyrób jest przeznaczony;

8) nazwę kraju wytworzenia wyrobu, jeżeli jest to niezbędne do identyfikacji wyrobu;

9) dane przedsiębiorcy, który wprowadził do obrotu lub oddał do użytku wyrób albo dostarczył lub udostępnił wyrób po jego wprowadzeniu do obrotu, w tym określenie, czy działał on jako producent, upoważniony przedstawiciel producenta, importer czy dystrybutor, jeżeli jest to niezbędne do identyfikacji wyrobu;

10) dane producenta, w przypadku gdy przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 9, nie jest producentem wyrobu, jeżeli jest to niezbędne do identyfikacji wyrobu;

11) opis rodzaju i zakresu niezgodności wyrobu:

a) z zasadniczymi wymaganiami,

b) ze szczegółowymi wymaganiami,

c) z innymi wymaganiami;

12) określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób;

13) określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ wyspecjalizowany zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami;

14) inne informacje, jeżeli jest to niezbędne do identyfikacji wyrobu.

2. W rejestrze może być umieszczone zdjęcie wyrobu.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1)


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi lub innymi wymaganiami (Dz. U. Nr 150, poz. 1057), które utraciło moc z dniem 3 grudnia 2011 r., zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 102, poz. 586).