ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie dotacji udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego

Na podstawie art. 33 ust. 21 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku o udzielenie dotacji i termin składania wniosku oraz dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku;

2) termin zawiadomienia przez ministra właściwego do spraw gospodarki podmiotu, który złożył wniosek o udzielenie dotacji, o udzieleniu dotacji i jej wysokości albo o odmowie udzielenia dotacji;

3) sposób dokumentowania wykorzystania dotacji.

§ 2. 1. Ubiegający się o udzielenie dotacji, zwany dalej „wnioskodawcą”, składa wniosek o udzielenie dotacji do ministra właściwego do spraw gospodarki w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok kalendarzowy, którego wniosek dotyczy.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik do rozporządzenia.

3. Do wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji budowlanej wnioskodawca dołącza:

1) oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, o ile jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm. 1) ).

§ 3. O udzieleniu dotacji i jej wysokości albo o odmowie jej udzielenia minister właściwy do spraw gospodarki zawiadamia wnioskodawcę w terminie do dnia 15 listopada roku, w którym wniosek został złożony.

§ 4. Podmiot, któremu udzielono dotację na wykonywanie działalności będącej przedmiotem wniosku, zwany dalej „wykonawcą”, w celu dokumentowania wykorzystania dotacji prowadzi:

1) ewidencję księgową w sposób umożliwiający rozliczenie kosztów i ustalenie dochodów związanych z działalnością, na wykonywanie której została udzielona dotacja;

2) wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

§ 5. 1. W 2012 r. podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji składa wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Wnioski złożone w 2012 r. na podstawie przepisów dotychczasowych Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, do rozpatrzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1377.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie dotacji celowej udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego (Dz. U. Nr 251, poz. 1849), które na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 132, poz. 766) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.