ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedzib władz niektórych gmin

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2012 r. ustala się granice następujących gmin:

1) w województwie łódzkim, miasta na prawach powiatu Skierniewice i w powiecie skierniewickim — gminy Maków przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Skierniewice części obszaru obrębu ewidencyjnego Maków, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 1/4, 1/6 i 1811/1—1811/6, o łącznej powierzchni 151,85 ha, z gminy Maków;

2) w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim — gminy o statusie miasta Wejherowo i gminy o statusie miasta Reda przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Wejherowo części obszaru obrębu ewidencyjnego 0004 Miasto Reda, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 189/4, 189/6, 189/7, 189/9, 189/10, 208 i 226—230, o łącznej powierzchni 145,67 ha, z gminy o statusie miasta Reda;

3) w województwie śląskim, w powiecie mikołowskim — gminy Wyry i w powiecie pszczyńskim — gminy Kobiór przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Wyry części obszaru obrębu ewidencyjnego Kobiór, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 22/3, 22/5, 23/1, 23/2, 23/4, 24/1, 24/3, 329/49, 330/49, 331/49, 332/49, 335/49, 337/49, 338/49, 339/49, 374/49, 375/49, 623/49, 624/49, 625/49, 626/49, 627/49, 628/49, 629/49, 630/49 i 631/49, o łącznej powierzchni 7,60 ha, z gminy Kobiór;

4) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim — gminy Polanów i w powiecie sławieńskim — gminy Malechowo przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Polanów części obszaru obrębu ewidencyjnego Drzeńsko, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 83/4, 187/1, 187/2, 187/5—187/9 i 672, o łącznej powierzchni 6,77 ha, z gminy Malechowo.

§ 2. Z dniem 1 stycznia 2012 r. ustala się granice następujących miast:

1) w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Łask — miasta Łask przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Wola Łaska, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 219/4, 219/5, 219/7, 220/5, 220/7—220/10, 220/12, 220/13, 221/5, 221/11, 221/13, 221/14, 222/1, 222/2, 223/1, 223/2, 254 i 376, o łącznej powierzchni 17,63 ha, z gminy Łask;

2) w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim, w gminie Jedwabne — miasta Jedwabne przez wyłączenie z dotychczasowego obszaru miejscowości o statusie miasta Jedwabne działek ewidencyjnych o numerach: 1—140, 141/1, 141/2, 142—261, 275—296, 348, 349/1, 350/1, 351/1, 352/1, 353/3, 353/4, 354—356, 357/1, 357/2, 358—361, części działki ewidencyjnej nr 394, będącej drogą powiatową nr 23145, od ul. Przytulskiej od wschodu do punktu granicznego nr 3404 (x = 5907809,31; y = 7587107,82) i punktu granicznego nr 3405 (x = 5907793,29; y = 7586107,93), tworzących odcinek od punktu granicznego nr 3404 do punktu granicznego nr 3405, ograniczający przewidzianą do wyłączenia część działki ewidencyjnej nr 394 od zachodu, części działki ewidencyjnej nr 395, będącej drogą gminną, od ul. Stawiskowskiej (drogi powiatowej nr 23145) od północy, od punktu granicznego nr 36881 (x = 5907124,95; y = 7585889,59) i nowo obliczonego punktu granicznego A powstałego z przecięcia linii granicznych (x = 5907122,99; y = 7585893,85) tworzących odcinek od punktu granicznego nr 36881 do punktu granicznego A, ograniczający przewidzianą do wyłączenia część działki ewidencyjnej nr 395 od południa, działki ewidencyjnej nr 396, o łącznej powierzchni 409,0104 ha, i ich włączenie do projektowanej wsi Kosaki-Turki w gminie Jedwabne, wyłączenie z dotychczasowego obszaru miejscowości o statusie miasta Jedwabne działek ewidencyjnych o numerach: 262—274, 297, 298/1, 298/2, 299/1, 299/2, 300—325, 335—347, 1460, o łącznej powierzchni 84,6266 ha, i ich włączenie do projektowanej osady Biczki w gminie Jedwabne oraz wyłączenie z dotychczasowego obszaru miejscowości o statusie miasta Jedwabne działek ewidencyjnych o numerach 511—527, części działki ewidencyjnej nr 544, będącej drogą gminną, od granicy ze wsią Kubrzany od północy do punktu granicznego nr 1432 (x = 5907501,23; y = 7587066,09) i punktu granicznego nr 1423 (x = 5907498,59; y = 7587071,48), tworzących odcinek od punktu granicznego nr 1432 do punktu granicznego nr 1423, ograniczający przewidzianą do wyłączenia część działki ewidencyjnej nr 544 od południa, działek ewidencyjnych o numerach: 551—568, 569/1, 569/2, 570, 571/1, 571/2, 572—593, części działki ewidencyjnej nr 594, będącej drogą powiatową nr 23149, od granicy ze wsią Konopki Tłuste od wschodu do punktu granicznego nr 638 (x = 5907531,57; y = 7587442,02) i punktu granicznego nr 588 (x = 5907534,30; y = 7587470,14), tworzących odcinek od punktu granicznego nr 638 do punktu granicznego nr 588, ograniczający przewidzianą do wyłączenia część działki ewidencyjnej nr 594 od zachodu, działek ewidencyjnych o numerach: 595—609, 610/1, 610/2, 611—629, 631/2, 634, o łącznej powierzchni 199,21 ha, i ich włączenie do projektowanej osady Kajetanowo w gminie Jedwabne;

3) w województwie pomorskim, w powiecie starogardzkim, w gminie Skarszewy — miasta Skarszewy przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta obszaru obrębu ewidencyjnego 10 Miasto Skarszewy (miejscowość Pólko, część wsi Bolesławowo) o powierzchni 116,53 ha, z gminy Skarszewy;

4) w województwie wielkopolskim:

a) w powiecie gostyńskim, w gminie Gostyń — miasta Gostyń przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Dusina, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 191/1, 192/3, 192/7, 192/8, 192/10, 192/11, 192/15, 192/16, 192/18, 192/19, 192/22, 192/23, 192/26—192/28, 192/40—192/47, 192/49, 192/50, 192/52—192/69, 192/71—192/73, 192/79—192/125 i 193/1, o łącznej powierzchni 37,65 ha, z gminy Gostyń,

b) w powiecie pleszewskim, w gminie Pleszew — miasta Pleszew przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Nowa Wieś, określonego na arkuszu mapy nr 1 — działka ewidencyjna nr 165/2 oraz arkuszu mapy nr 3 — działki ewidencyjne o numerach: 23/17, 23/24, 23/33, 23/36, 23/37, 23/39—23/42, 24/4, 25/2, 26/2, 27/2, 28/2, 29/2, 30/2, 46/2, 47/2, 48/10, 48/13, 49/5, 51/4, 51/6 i 51/7, o łącznej powierzchni 23,25 ha, z gminy Pleszew;

5) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, w gminie Barwice — miasta Barwice przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Stary Grabiąż, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 2/6—2/8, 2/14 i 2/17—2/23, o łącznej powierzchni 2,52 ha, z gminy Barwice.

§ 3. Z dniem 1 stycznia 2012 r. zmienia się siedziby władz następujących gmin:

1) w województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim — siedzibę władz gminy Uścimów z Uścimowa na Stary Uścimów;

2) w województwie małopolskim, w powiecie wielickim — siedzibę władz gminy Biskupice z Trąbek na Tomaszkowice.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2011 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887.