ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania pomocy społecznej rodzinom rolniczym, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych, zwanej dalej „pomocą”, realizowanej w ramach rządowego programu pomocy społecznej dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z 16.12.2006, str. 3), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1857/2006”.

§ 2. Pomocy udziela się rodzinie rolniczej, jeżeli:

1) co najmniej jedna osoba w tej rodzinie jest rolnikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, objętym ubezpieczeniem społecznym rolników;

2) szkody spowodowane przez:

a) huragan lub deszcz nawalny w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarniach oraz innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, tunelach foliowych, ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolniczych lub

b) przymrozki wiosenne w drzewach lub krzewach owocowych

— zostały oszacowane przez komisję, o której mowa w przepisach w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, zwaną dalej „komisją”;

3) szkody spowodowane przez:

a) huragan lub deszcz nawalny w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich lub przymrozki wiosenne w drzewach lub krzewach owocowych wynoszą średnio powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub

b) huragan lub deszcz nawalny w budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarniach oraz innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, tunelach foliowych, ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolniczych wynoszą powyżej 1050 zł.

§ 3. 1. Pomoc jest udzielana jednorazowo, w formie zasiłku celowego przyznawanego przez kierownika ośrodka pomocy społecznej, który działa z upoważnienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta), na zasadach określonych w art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego.

§ 4. 1. Pomocy udziela się na wniosek osoby zainteresowanej, złożony do kierownika ośrodka pomocy społecznej gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby, o której mowa w § 2 pkt 1.

2. Po wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pomocy kierownik ośrodka pomocy społecznej ustala średnią wysokość szkód w danym gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej na podstawie protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję, przekazanego przez wojewodę za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 5. Pomoc przysługuje w wysokości 5000 zł, z zastrzeżeniem § 6 i 7.

§ 6. 1. Łączna wysokość pomocy oraz pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów w przypadku gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej, które poniosły szkody spowodowane przez huragan, deszcz nawalny lub przymrozki wiosenne, nie może przekroczyć kwoty stanowiącej:

1) iloczyn kwoty obniżenia dochodu i intensywności pomocy brutto, o której mowa w art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 1857/2006 — w przypadku wystąpienia szkód w uprawach rolnych, w tym w drzewach lub krzewach owocowych, lub zwierzętach gospodarskich;

2) iloczyn wartości szkód w budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarniach oraz innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, tunelach foliowych, ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolniczych oraz intensywności pomocy, o której mowa w art. 11 ust. 6 rozporządzenia nr 1857/2006 — w przypadku wystąpienia szkód w budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarniach oraz innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, tunelach foliowych, ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolniczych;

3) sumę kwot, o których mowa w pkt 1 i 2 — w przypadku wystąpienia szkód w uprawach rolnych, w tym w drzewach lub krzewach owocowych, zwierzętach gospodarskich oraz budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarniach oraz innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, tunelach foliowych, ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

2. W przypadku gdy łączna wysokość pomocy oraz pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów, wraz z odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia, zwanych dalej „odszkodowaniami”, w związku z huraganem, deszczem nawalnym lub przymrozkami wiosennymi przekraczałaby kwotę:

1) stanowiącą iloczyn kwoty obniżenia dochodu i intensywności pomocy brutto, o której mowa w art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 1857/2006, pomocy udziela się w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą stanowiącą iloczyn kwoty obniżenia dochodu i intensywności pomocy brutto a wysokością pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów i otrzymanych odszkodowań — w przypadku wystąpienia szkód w uprawach rolnych, w tym w drzewach lub krzewach owocowych, lub zwierzętach gospodarskich;

2) stanowiącą iloczyn wartości szkód w budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarniach oraz innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, tunelach foliowych, ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolniczych oraz intensywności pomocy, o której mowa w art. 11 ust. 6 rozporządzenia nr 1857/2006, pomocy udziela się w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą stanowiącą iloczyn wartości szkód i intensywności pomocy a wysokością pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów i otrzymanych odszkodowań — w przypadku wystąpienia szkód w budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarniach oraz innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, tunelach foliowych, ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolniczych;

3) stanowiącą sumę kwot, o których mowa w pkt 1 i 2, pomocy udziela się w wysokości stanowiącej różnicę między sumą kwot, o których mowa w pkt 1 i 2, a wysokością pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów i otrzymanych odszkodowań — w przypadku wystąpienia szkód w uprawach rolnych, w tym w drzewach lub krzewach owocowych, zwierzętach gospodarskich oraz w budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarniach oraz innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, tunelach foliowych, ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

§ 7. W przypadku szkód w uprawach rolnych, w tym drzewach lub krzewach owocowych, lub zwierzętach gospodarskich, pomoc pomniejsza się o 50%, jeżeli przed powstaniem tych szkód nie została zawarta umowa ubezpieczenia obejmująca ochroną ubezpieczeniową co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich, od co najmniej jednego z następujących ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny.

§ 8. Pomoc nie przysługuje, jeżeli łączna kwota pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów oraz otrzymanych odszkodowań w związku z huraganem, deszczem nawalnym lub przymrozkami wiosennymi przekracza kwotę:

1) stanowiącą iloczyn kwoty obniżenia dochodu i intensywności pomocy brutto, o której mowa w art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 1857/2006 — w przypadku wystąpienia szkód w uprawach rolnych, w tym w drzewach lub krzewach owocowych, lub zwierzętach gospodarskich;

2) stanowiącą iloczyn wartości szkód w budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarniach oraz innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, tunelach foliowych, ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolniczych oraz intensywności pomocy, o której mowa w art. 11 ust. 6 rozporządzenia nr 1857/2006 — w przypadku wystąpienia szkód w budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarniach oraz innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, tunelach foliowych, ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolniczych;

3) stanowiącą sumę kwot, o których mowa w pkt 1 i 2 — w przypadku wystąpienia szkód w uprawach rolnych, w tym w drzewach lub krzewach owocowych, zwierzętach gospodarskich oraz budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarniach oraz innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, tunelach foliowych, ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

§ 9. 1. Wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 1, składa się w terminie do dnia 30 września 2011 r.

2. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

3. Wojewodowie przekażą, w terminie do dnia 15 września 2011 r., właściwym wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) protokoły oszacowania szkód sporządzone przez komisje, wraz z kwotą obniżenia dochodu obliczonego zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 1857/2006.

§ 10. Przepisy rozporządzenia stosuje się również do rolników będących osobami samotnie gospodarującymi w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli spełniają warunki udzielenia pomocy określone dla rodziny rolniczej.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz. 1427 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622 i Nr 149, poz. 887.