ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego

Na podstawie art. 39g ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego (Dz. U. Nr 8, poz. 57) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w części 1 w lit. A „Wykaz drogowych projektów inwestycyjnych, ze wskazaniem przewidywanej wysokości źródeł ich finansowania, w tym ze środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2005 wtys. złotych” w tabeli rubryka „Prace przygotowawcze pod drogowe projekty inwestycyjne” otrzymuje brzmienie „Prace przygotowawcze pod drogowe projekty inwestycyjne, w tym usługi doradcze dla tych projektów”;

2) w części 1 w lit. B „Wykaz drogowych projektów inwestycyjnych, ze wskazaniem przewidywanej wysokości źródeł ich finansowania, w tym ze środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2006 w tys. złotych” w tabeli rubryka „Prace przygotowawcze pod drogowe projekty inwestycyjne” otrzymuje brzmienie „Prace przygotowawcze pod drogowe projekty inwestycyjne, w tym usługi doradcze dla tych projektów”;

3) po części 4 dodaje się część 5 w brzmieniu:

„Część 5.

Zakres i termin gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa dla wypłat ze środków Krajowego Funduszu Drogowego wynikających z umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady

W latach 2005—2006 przewiduje się udzielenie gwarancji Skarbu Państwa dla wypłat ze środków Krajowego Funduszu Drogowego na rzecz spółki Gdańsk Transport Company S.A. wynikających z umowy o budowę i eksploatację autostrady, zawartej pomiędzy Ministrem Infrastruktury oraz Gdańsk Transport Company S.A., z dnia 31 sierpnia 2004 r., dla odcinka autostrady A-1 (węzeł Rusocin — węzeł Nowe Marzy).

Umowa przewiduje możliwość objęcia gwarancją Skarbu Państwa wypłat ze środków Krajowego Funduszu Drogowego na rzecz spółki Gdańsk Transport Company S.A. przeznaczonych na spłatę kredytów zaciąganych przez spółkę na realizację budowy, według następującej specyfikacji:


Kredytodawca Kwota kredytu Zakres gwarancji Termin gwarancji
Europejski Bank Inwestycyjny 500 mln euro 600 mln euro 31 stycznia 2040 r.
Nordycki Bank Inwestycyjny 140 mln euro 168 mln euro 31 stycznia 2040 r.

Łączna maksymalna kwota gwarancji wypłat ze środków Krajowego Funduszu Drogowego na rzecz spółki Gdańsk Transport Company S.A. nie może przekroczyć kwoty 768 000 000 euro.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2005 r.