ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia granic powiatów chełmskiego i krasnostawskiego oraz zmiany siedziby władz powiatu warszawskiego zachodniego

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2006 r. w województwie lubelskim ustala się granice następujących powiatów:

1) powiat chełmski z siedzibą władz w Chełmie obejmuje gminy: gminę o statusie miasta Rejowiec Fabryczny oraz Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka Kamień, Leśniowice, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Ruda-Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Wojsławice i Żmudź;

2) powiat krasnostawski z siedzibą władz w Krasnymstawie obejmuje gminy: gminę o statusie miasta Krasnystaw oraz Fajsławice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Rudnik, Siennica Różana i Zótkiewka.

§ 2. Z dniem 1 stycznia 2006 r. w województwie mazowieckim dla powiatu warszawskiego zachodniego ustala się siedzibę jego władz w Ożarowie Mazowieckim.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2005 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.