ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie

Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie (Dz. U. Nr 59, poz. 411) w § 3 w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) termin złożenia wniosków — nie dłuższy niż do dnia 15 maja 2006 r.;

3) termin rozpatrzenia wniosków — nie dłuższy niż do dnia 26 maja 2006 r.;”.

§ 2. Projektodawcy, o których mowa w § 2 rozporządzenia wymienionego w § 1, którzy do dnia wejścia w życie rozporządzenia złożyli wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia wymienionego w § 1, mogą do dnia 15 maja 2006 r.:

1) wycofać wniosek i złożyć nowy;

2) zmienić lub uzupełnić złożony wniosek.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104.