ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych

Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm. 1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003) w załączniku nr 2 do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 3.5.1 ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) właściwości elektrostatycznych – rezystancji powierzchniowej dla obniżenia prawdopodobieństwa możliwości zainicjowania wybuchu mieszaniny gazów,";

2) pkt 3.5. 2.1 i 3.5. 2.2 otrzymują brzmienie:

„3.5. 2. 1. Średni czas palenia się i żarzenia próbek łącznie, wyznaczający trudnopalność metodą płomieniową, powinien wynosić dla:

1) taśm PCW i PWG:

a) z okładkami – maksymalnie 5,0 s,

b) bez okładek – maksymalnie 5,0 s;

2) taśm gumowych:

a) z okładkami – maksymalnie 5,0 s,

b) bez okładek – maksymalnie 10,0 s.

3.5. 2.2. Wymaganie trudnopalności metodą cierną powinno charakteryzować się:

1) brakiem płomienia i żarzenia;

2) temperaturą bębna:

a) dla taśm PCW i PWG – maksymalnie 325 °C,

b) dla taśm gumowych – maksymalnie 500 °C";

3) uchyla się pkt 3.5. 2.6;

4) pkt 3.5.3.1 otrzymuje brzmienie:

„3.5.3. 1. Średni czas palenia się próbek, wyznaczający trudnopalność metodą płomieniową, powinien wynosić dla:

1) taśm z okładkami – maksymalnie 5,0 s;

2) taśm bez okładek – maksymalnie 10,0 s.";

5) uchyla się pkt 3.5.3.4 i 3.5.3.6.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 223, poz. 2219 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703.