ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie wzoru powiadomienia o produkcie, który nie jest bezpieczny 1)

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór powiadomienia przekazywanego przez producentów i dystrybutorów Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przypadku uzyskania informacji, że wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny, zwanego dalej „powiadomieniem";

2) przypadki i rodzaje produktów, w odniesieniu do których nie są wymagane powiadomienia.

§ 2. Wzór powiadomienia określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Powiadomienie nie jest wymagane w przypadku, gdy:

1) zagrożenie jest stwarzane przez rzecz, która nie jest produktem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów;

2) obowiązek poinformowania właściwego organu wynika z przepisów odrębnych;

3) producent podjął niezwłocznie działania naprawcze, w szczególności wycofał z rynku wszystkie egzemplarze lub partie produktu, które nie spełniają wymagań bezpieczeństwa, z zastrzeżeniem, że producent jest w stanie udokumentować podjęte działania;

4) problem dotyczy jakości, a nie bezpieczeństwa produktu 2);

5) produkt nie spełnia wymagań określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów lub przepisach odrębnych, ale producent jest w stanie udokumentować, że zgodnie z posiadanymi przez niego informacjami i doświadczeniem zawodowym produkt nie stwarza zagrożeń dla konsumentów 2) ;

6) producent lub dystrybutor uzyskał potwierdzenie, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów został powiadomiony o produkcie, który nie jest bezpieczny, i posiada wszystkie konieczne informacje;

7) producent jest w stanie udokumentować, że zgodnie z posiadanymi przez niego informacjami i doświadczeniem zawodowym zagrożenie spowodował jednostkowy produkt lub zagrożenie wystąpiło w odosobnionych przypadkach i nie jest prawdopodobne, że się powtórzy 2) .

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Niniejsze rozporządzenie stanowi wykonanie decyzji Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiającej wytyczne dotyczące zgłaszania przez producentów i dystrybutorów właściwym władzom Państw Członkowskich produktów stanowiących zagrożenie dla konsumenta zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 381 z 28.12.2004, str. 63).

Dla celów ustalenia, czy w takiej sytuacji powiadomienie jest wymagane, producent może stosować kryteria oceny ryzyka określone w załączniku II do decyzji Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiającej wytyczne dotyczące zgłaszania przez producentów i dystrybutorów właściwym władzom Państw Członkowskich produktów stanowiących zagrożenie dla konsumenta zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, która to decyzja wykonuje dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (Dz. Urz. UE L 11 z 3.12.2002, str. 4; Dz. Urz. UE polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 447); dokonanie przez producenta oceny zgodnie z tymi kryteriami nie stanowi przeszkody do uznania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że produkt może stwarzać zagrożenie w określonych warunkach, dla określonej kategorii konsumentów lub że nie jest bezpieczny.