ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykorzystania w 2013 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych

Na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W 2013 r. zarządza się wykorzystanie środków Funduszu Rezerwy Demograficznej w kwocie 2 500 000 tys. zł na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych.

2. Kwota określona w ust. 1 może być przekazana do funduszu emerytalnego jednorazowo albo w ratach.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1690, z 2010 r. Nr 105, poz. 668, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 75, poz. 398, Nr 138, poz. 808, Nr 171, poz. 1016, Nr 197, poz. 1170, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1706, z 2012 r. poz. 611, 637, 769,1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 675.