ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie stawek rekompensat stosowanych dla poszczególnych województw

Na podstawie art. 23e ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 65 i Nr 97, poz. 799) zarządza się, co następuje:

§ 1. Stawki rekompensat stosowanych dla poszczególnych województw, na podstawie których ustala się wysokość rekompensaty w stosunku do producentów posiadających gospodarstwa lub większe ich części w danym województwie, ustala się w wysokości 0,05 zł za 1 kg indywidualnej ilości referencyjnej dla każdego województwa.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie stawek rekompensat stosowanych dla poszczególnych województw (Dz. U. Nr 158, poz. 1110 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 981).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.