ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

Na podstawie art. 13ha ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1263) wprowadza się następujące zmiany:

1)   załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

2)   w załączniku nr 2 do rozporządzenia w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) Płońsk-Kroczewo,”.

§ 2. Do dnia 30 listopada 2013 r. opłata elektroniczna jest pobierana na odcinkach dróg krajowych, o których mowa w pkt 8 lit. c i pkt 11 lit. e załącznika nr 1 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2013 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 w zakresie pkt 8, pkt 9 lit. c, pkt 12 lit. g, pkt 16 i 19 załącznika nr 1 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, które wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2013 r.