ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych

Na podstawie art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych (Dz. U. Nr 99, poz. 910) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

„17a) Warszawa-Babice;”;

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Starty i lądowania statków powietrznych na lotniskach, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 16, 17a i 18, mogą być wykonywane w terminie określonym w przepisach dotyczących ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757, Nr 163, poz. 1362, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1490.