ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. Nr 41, poz. 276) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się statut Polskiego Czerwonego Krzyża, uchwalony w dniu 19 czerwca 2004 r.

2. Tekst statutu Polskiego Czerwonego Krzyża stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1996 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża (Dz. U. Nr 42, poz. 182).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2004 r. (poz. 2372)

STATUT POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA