ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 października 2004 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Pracy, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Pracy, zwaną dalej „odznaką”.

§ 2. 1. Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych, organizacjom lub instytucjom w kraju lub za granicą, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony pracy.

2. Odznaka może być nadana tylko raz.

§ 3. Odznakę nadaje Główny Inspektor Pracy z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) ministra lub kierownika urzędu centralnego;

2) terenowego organu administracji rządowej lub organu samorządu terytorialnego;

3) ogólnokrajowego związku zawodowego;

4) ogólnokrajowego zrzeszenia (federacji) związków zawodowych lub ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej (konfederacji);

5) ogólnokrajowej federacji lub konfederacji pracodawców;

6) organizacji pozarządowej, której statutową działalnością jest ochrona pracy;

7) okręgowego inspektora pracy.

§ 4. 1. Wniosek o nadanie odznaki zawiera dane osobowe – w przypadku osoby fizycznej, albo nazwę, adres i siedzibę – w przypadku organizacji lub instytucji, oraz informacje o osiągnięciach uzasadniających nadanie odznaki.

2. Wzór wniosku o nadanie odznaki osobie fizycznej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, a organizacji lub instytucji – w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Wniosek o nadanie odznaki przedstawia się Głównemu Inspektorowi Pracy nie później niż na dwa miesiące przed przewidywanym przez wnioskodawcę terminem jej wręczenia.

§ 5. 1. Odznakę stanowi metalowy, złocony medal kształtu rozety o średnicy 32 mm, mający na stronie licowej srebrzoną i oksydowaną nakładkę z wizerunkiem godła państwowego, a w otoku z granatowej emalii majuskułowy napis: ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY PRACY. Na stronie odwrotnej (rewersie) na nakładce znajduje się logo Państwowej Inspekcji Pracy, a w otoku z granatowej emalii majuskułowy napis: PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY. Rozeta jest zawieszona na jasnoniebieskiej wstążce z rypsu jedwabnego szerokości 27 mm, z granatowymi paskami szerokości 5 mm w odległości 3 mm od krawędzi, z czerwonymi prążkami szerokości 1 mm wzdłuż wewnętrznych boków pasków. Wstążka jest połączona z rozetą kółkiem, a górą przeciągnięta przez gładką, złoconą, metalową listewkę z zapięciem na odwrocie.

2. Wzór odznaki jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Odznakę wręcza Główny Inspektor Pracy lub osoba przez niego upoważniona.

2. Osoba fizyczna wyróżniona odznaką otrzymuje nieodpłatnie nadaną jej odznakę wraz z legitymacją, której wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz dyplom, którego wzór jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

3. Organizacja lub instytucja wyróżniona odznaką otrzymuje nieodpłatnie nadaną jej odznakę wraz z dyplomem, według wzoru dyplomu, o którym mowa w ust. 2.

4. W razie zgubienia albo zniszczenia odznaki albo legitymacji lub dyplomu stwierdzających jej nadanie, wydaje się wtórny egzemplarz za zwrotem kosztów.

5. Odznakę nosi się na lewej stronie piersi.

§ 7. Ewidencję wyróżnionych odznaką osób fizycznych, organizacji i instytucji prowadzi Główny Inspektor Pracy.

§ 8. Koszty związane z nadawaniem odznaki są pokrywane z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Państwowa Inspekcja Pracy.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2004 r. (poz. 2403)

1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 123, poz. 1353.