ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską (Dz. U. Nr 195, poz. 1505) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) Sektora Finansowego,”;

2) w § 2:

a) w ust. 1 w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W posiedzeniach Komitetu mogą również uczestniczyć:

1) stali zastępcy osób wchodzących w skład Komitetu, o których mowa w ust. 1, imiennie wyznaczeni przez właściwe organy lub instytucje;

2) przedstawiciel Pełnomocnika Rządu.”;

3) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W posiedzeniach Rady mogą również uczestniczyć:

1) stali zastępcy osób wchodzących w skład Rady, o których mowa w ust. 1, imiennie wyznaczeni przez właściwe organy lub instytucje;

2) przedstawiciel Pełnomocnika Rządu.”;

4) w § 11 w ust. 1:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) wiceprzewodniczący — przedstawiciel Ministra Finansów;”,

b) w pkt 2 uchyla się lit. b i s;

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. W skład Zespołu Roboczego do spraw Sektora Finansowego wchodzą:

1) przewodniczący — przedstawiciel Ministra Finansów;

2) dwaj wiceprzewodniczący — po jednym przedstawicielu Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego;

3) członkowie, po jednym przedstawicielu:

a) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

b) Ministra Sprawiedliwości,

c) Giełdy Papierów Wartościowych S.A.,

d) Izby Domów Maklerskich,

e) Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych,

f) Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami,

g) Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej,

h) Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,

i) Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.,

j) Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.,

k) Komitetu Agentów Rozliczeniowych,

l) Polskiej Izby Ubezpieczeń,

m) Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych,

n) Związku Banków Polskich.

2. Do zadań Zespołu Roboczego do spraw Sektora Finansowego należy w szczególności identyfikacja niezbędnych działań mających na celu przygotowanie sektora finansowego do wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską, ustalenie zasad i harmonogramu ich realizacji oraz monitorowanie tych działań.”;

6) w § 15 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) wiceprzewodniczący — przedstawiciel Ministra Gospodarki;”;

7) w § 16 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) wiceprzewodniczący — przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;”;

8) w § 17 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) przewodniczący — przedstawiciel Narodowego Banku Polskiego;

2) dwaj wiceprzewodniczący — po jednym przedstawicielu Ministra Spraw Zagranicznych i Ministra Finansów;”;

9) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W posiedzeniach Zespołów Roboczych mogą również uczestniczyć:

1) stali zastępcy osób wchodzących w skład tych Zespołów, imiennie wyznaczeni przez właściwe organy lub instytucje;

2) Pełnomocnik Rządu lub jego przedstawiciel.”;

10) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:

„§ 19a. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Zespołów Roboczych, o których mowa w § 1 pkt 3 lit. f i g, prezentują wspólnie uzgodnione stanowisko i podczas podejmowania ustaleń dysponują łącznie jednym głosem.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.