ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ekologii Miast

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Instytut badawczy pod nazwą Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast z siedzibą w Łodzi, numer identyfikacyjny REGON 000145282, numer identyfikacji podatkowej NIP 724-00-05-153 1) , zwany dalej „instytutem”, podlega likwidacji.

2. Termin zakończenia działalności instytutu upływa z dniem 31 maja 2011 r.

3. Termin otwarcia likwidacji instytutu wyznacza się na dzień 1 czerwca 2011 r.

4. Termin zakończenia likwidacji instytutu wyznacza się na dzień 31 grudnia 2011 r.

§ 2. 1. Zobowiązania instytutu zostaną uregulowane ze środków uzyskanych ze zbycia jego mienia.

2. Mienie instytutu zostanie zbyte w drodze publicznego przetargu na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97, poz. 443 oraz z 1999 r. Nr 70, poz. 780).

3. Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej przejmuje, po zaspokojeniu wierzycieli, mienie instytutu oraz wstępuje we wszystkie jego prawa i obowiązki.

4. W przypadku niezaspokojenia wierzycieli w trybie określonym w ust. 1, zobowiązania instytutu obciążają Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast został utworzony zarządzeniem nr 5 Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 4 stycznia 1972 r. w sprawie przekształcenia Biura Konstrukcyjno-Technologicznego przy „WUKO” w Łodzi w Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Oczyszczania Miast, zmienionym zarządzeniem nr 20/Or Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 26 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Oczyszczania Miast do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionym zarządzeniem nr 4/Or Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 stycznia 1992 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie dostosowania organizacji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Oczyszczania Miast do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.