ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do Spraw Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”, w randze sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy.

§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy:

1) koordynacja prac służących przygotowaniu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013, w tym:

a) pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Międzyresortowego Zespołu do przygotowania Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013,

b) opracowanie harmonogramu prac nad przygotowaniem Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013,

c) zapewnienie zgodnego z harmonogramem wymienionym w lit. b przygotowania przez właściwe organy prognoz, strategii i innych dokumentów programowych niezbędnych dla przygotowania Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013,

d) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu konsultacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013 z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi,

e) zapewnienie terminowego i sprawnego przebiegu prac nad przygotowaniem Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013;

2) rozpatrywanie innych spraw określonych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów oraz wniesionych przez ministrów w zakresie mającym znaczenie dla przygotowywania Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013.

§ 3. Organy administracji rządowej są zobowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji niezbędnych w realizacji jego zadań.

§ 4. Projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych, mających znaczenie dla przygotowywania lub realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013, podlegają zaopiniowaniu przez Pełnomocnika.

§ 5. 1. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów:

1) analizy, oceny i wnioski, związane z zakresem jego działania;

2) coroczne informacje o swojej pracy.

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o wszystkich zagrożeniach realizacji zadań, o których mowa w § 2.

§ 6. Pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczym lub do opracowania określonych zagadnień oraz zlecać przeprowadzenie ekspertyz.

§ 7. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi Ministerstwo Gospodarki i Pracy.

§ 8. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa w części dotyczącej Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.