ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 209, poz. 1544) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 2 po wyrazie „załącznik” dodaje się wyrazy „nr 1”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wykaz gmin i miejscowości województwa śląskiego, które zostały poszkodowane w dniu 20 lipca 2007 r. w wyniku trąby powietrznej i gradobicia, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.”;

2) w § 2 po wyrazie „rozporządzenia” dodaje się wyrazy „w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 2,”;

3) dotychczasowy załącznik do rozporządzenia oznacza się jako załącznik nr 1;

4) dodaje się załącznik nr 2 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1, w zakresie określonym w § 1 pkt 1 lit. b niniejszego rozporządzenia, stosuje się przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.