ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 września 2013 r. w sprawie nadania Instytutowi Nafty i Gazu statusu państwowego instytutu badawczego

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Instytutowi Nafty i Gazu z siedzibą w Krakowie, o numerze identyfikacyjnym REGON 000023136 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 675-000-12-77, utworzonemu zarządzeniem nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie połączenia Instytutu Naftowego i Instytutu Gazownictwa w Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (M.P. z 1976 r. Nr 1, poz. 2), zmienionym: zarządzeniem nr 2/Org/92 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 stycznia 1992 r. w sprawie dostosowania organizacji instytutu naukowo-badawczego o nazwie Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie do przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych, rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie (Dz. U. Nr 14, poz. 123) i rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 3 października 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Nafty i Gazu oraz Instytutu Technologii Nafty im. Profesora Stanisława Pilata (Dz. U. Nr 196, poz. 1419), zwanemu dalej „Instytutem”, nadaje się status państwowego instytutu badawczego.

2. Instytut używa nazwy „Instytut Nafty i Gazu — Państwowy Instytut Badawczy”.

3. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

§ 2. 1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nafty i gazu oraz przystosowywanie ich do zastosowania w praktyce, wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nafty i gazu oraz prowadzenie prac dotyczących monitoringu i zapobiegania skutkom zjawisk i wydarzeń mogących stwarzać zagrożenie publiczne związane z działalnością przemysłu naftowego i gazownictwa.

2. Do zadań Instytutu należy:

1) prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych, wdrożeniowych i innowacyjnych dotyczących:

a)   poszukiwań węglowodorów,

b)   eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,

c)   technologii przeróbki ropy naftowej i surowców pokrewnych na paliwa, oleje i smary,

d)   technologii produkcji paliw, środków smarowych, asfaltów przemysłowych i innych specyfików naftowych,

e)   technologii produkcji paliw alternatywnych, w tym biopaliw,

f)   monitoringu zmian własności produktów naftowych w systemach dystrybucji i u użytkowników,

g)   technologii produkcji dodatków uszlachetniających do ropy naftowej, paliw, olejów, smarów i procesów rafineryjnych,

h) technologii produkcji dodatków uszlachetniających do paliw alternatywnych,

i) technologii produkcji surowców dla przemysłu chemicznego,

j)   technologii rekultywacji, rewitalizacji i remediacji terenów skażonych substancjami ropopochodnymi,

k)  transportu i magazynowania ropy naftowej i gazu ziemnego oraz produktów naftowych,

l)   dystrybucji i użytkowania gazu ziemnego,

m)  rozeznania i oceny stanu techniki oraz trendów rozwojowych w zakresie produktów naftowych;

2)   wykonywanie zadań szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i publicznego oraz ochrony środowiska, obejmujących:

a)   dostarczanie podstaw merytorycznych do procesu decyzyjnego organów administracji państwowej w obszarze energetyki i transportu, ze szczególnym uwzględnieniem węglowodorowych i alternatywnych nośników energii,

b)   działanie na rzecz wzrostu bezpieczeństwa energetycznego i publicznego,

c)   identyfikację i zmniejszanie zagrożeń środowiska naturalnego, związanych z wydobyciem surowców oraz użytkowaniem produktów węglowodorowych,

d)   monitoring i zapobieganie skutkom zjawisk i wydarzeń mogących stwarzać zagrożenie publiczne związane z działalnością przemysłu naftowego i gazownictwa;

3)   prowadzenie działalności w zakresie badań i certyfikacji wyrobów oraz aprobat technicznych w przemyśle naftowym i gazowniczym;

4)   prowadzenie działalności wydawniczej związanej z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi;

5)   prowadzenie współpracy naukowej w kraju i za granicą w zakresie realizacji badań naukowych oraz prac rozwojowych i wdrożeniowych;

6)   prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw;

7)   upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;

8)   opracowywanie opinii i ekspertyz niemających charakteru badań naukowych i prac rozwojowych;

9)   prowadzenie badań bezpieczeństwa użytkowania wyrobów przemysłu naftowego i gazowniczego.

§ 3. Źródłem finansowania działalności Instytutu są środki finansowe:

1)   przyznawane Instytutowi przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów o zasadach finansowania nauki;

2)   przyznawane w formie dotacji celowej w ramach środków budżetowych, które pozostają w dyspozycji ministra właściwego do spraw gospodarki;

3)   pozyskiwane przez Instytut na realizację projektów unijnych oraz projektów finansowanych przez krajowe i zagraniczne podmioty gospodarcze;

4)   uzyskiwane z przychodów osiąganych w związku z prowadzoną działalnością;

5)   uzyskiwane z innych źródeł.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.