ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie programów regionalnych i projektów lokalnych

Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb przygotowywania programów regionalnych, zwanych dalej „programami”, i projektów lokalnych, zwanych dalej „projektami”, oraz szczegółowe warunki, zakres i tryb wspierania realizacji programów ze środków Funduszu Pracy.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) partnerzy — współrealizatorów projektów podejmowanych w ramach programów, w tym inne niż starosta organy, organizacje i podmioty zajmujące się problematyką rynku pracy w celu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy, a także samorządy gmin i pracodawców;

2) środki finansowe partnerów — środki własne partnerów przeznaczone na współfinansowanie projektów, z wyłączeniem środków uzyskanych z Funduszu Pracy;

3) wskaźniki realizacji programów, projektów i zadań — dane liczbowe służące do oceny efektywności kosztowej i zatrudnieniowej programu, projektu lub zadania, ustalane odpowiednio dla kosztu całkowitego programu, projektu lub zadania oraz dla kosztów ponoszonych z Funduszu Pracy, na które składają się:

a) koszt całkowity programu, projektu lub zadania — łączna suma wydatków planowanych lub poniesionych na realizację programu, projektu lub zadania,

b) koszt uczestnictwa — planowany lub poniesiony koszt całkowity programu, projektu lub zadania przeliczony na jednego uczestnika kończącego program lub projekt,

c) koszt zatrudnienia — planowany lub poniesiony koszt całkowity programu, projektu lub zadania przeliczony na jednego uczestnika kończącego program lub projekt, który w jego wyniku uzyskał zatrudnienie na niesubsydiowanym miejscu pracy w ramach umowy o pracę, rozpoczął działalność gospodarczą lub stał się współzałożycielem podmiotu gospodarczego,

d) wskaźnik zatrudnienia — planowany albo uzyskany udział procentowy osób zatrudnianych lub rozpoczynających działalność gospodarczą po zakończeniu programu lub projektu w liczbie wszystkich uczestników;

4) zadanie — wyodrębnioną część projektu, dla której określa się termin, koszt i wskaźniki realizacji.

§ 3. 1. Marszałek województwa przygotowuje program przy pomocy wojewódzkiego urzędu pracy, który może w tym celu współpracować z samorządami powiatowymi.

2. Program obejmuje co najmniej jedno z priorytetowych działań spośród wskazanych w Krajowym Planie Działań i przyjętych do realizacji w regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia, z wyłączeniem projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, a także uwzględnia wyniki analizy regionalnego rynku pracy.

§ 4. 1. Marszałek województwa, w celu przygotowania programu, opracowuje założenia techniczne programu określające:

1) nazwę i cel programu;

2) priorytetowe kierunki polityki rynku pracy, zgodne z regionalnym planem działań na rzecz zatrudnienia, których realizację obejmie program, w tym problemy poziomu bezrobocia, dla których rozwiązania na obszarze całego województwa lub jego części poszukuje się propozycji projektowych;

3) planowane wskaźniki realizacji programu;

4) przewidywany termin opracowania programu.

2. Przy opracowywaniu założeń technicznych programu marszałek województwa wykorzystuje badania, analizy i informacje, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”, odnoszące się do wojewódzkiego rynku pracy i lokalnych rynków pracy, oraz opracowane przez siebie lub innych wykonawców dodatkowe badania i analizy dotyczące:

1) przewidywanego wpływu realizacji programu na sytuację wojewódzkiego rynku pracy;

2) warunków realizacji i wyników podobnych programów, projektów oraz zadań realizowanych wcześniej lub na innym terenie;

3) popytu na kwalifikacje zawodowe na lokalnych rynkach pracy, ocen mobilności siły roboczej oraz innych elementów wpływających na koszt i jakość realizacji programu;

4) czynników mogących wpłynąć negatywnie na efektywność programu.

3. Założenia techniczne programu są przekazywane przez marszałka województwa starostom wraz z informacją o:

1) kwocie, którą ze środków Funduszu Pracy przyznanych na finansowanie zadań w województwie, będących w dyspozycji samorządu województwa, przeznacza się na współfinansowanie programu, w tym wstępny plan podziału tej kwoty według problemów i poziomu bezrobocia;

2) warunkach realizacji projektów, których spełnienie jest wymagane do uzyskania współfinansowania projektów ze środków Funduszu Pracy, o których mowa w pkt 1, w tym o preferowanej wysokości wskaźników realizacji programu oraz o preferowanym udziale środków finansowych partnerów;

3) terminie opracowania i przedłożenia marszałkowi projektów.

4. Starosta, po otrzymaniu założeń technicznych programu od marszałka województwa, zgłasza marszałkowi województwa propozycję udziału w programie, informując o zakresie projektu lub projektów, które ma zamiar opracować, w tym o zadaniach składających się na projekty.

5. Marszałek województwa ocenia zgłoszone propozycje projektów w zakresie zgodności z przyjętymi założeniami technicznymi programu i zawiadamia starostów o przyjęciu ich propozycji lub proponuje modyfikacje w celu dostosowania do założeń technicznych programu.

§ 5. 1. Starosta, po otrzymaniu od marszałka województwa informacji o przyjęciu propozycji projektu, opracowuje założenia techniczne projektu określające:

1) nazwę i cel projektu;

2) proponowane zadania, które będą realizowane w ramach projektu;

3) wskaźniki realizacji projektu.

2. Założenia techniczne projektu starosta przekazuje partnerom z informacją o terminach zgłaszania udziału w realizacji zadań oraz opinii do założeń.

3. Po uzyskaniu zgłoszeń i opinii, o których mowa w ust. 2, starosta opracowuje część realizacyjną projektu i określa:

1) harmonogram realizacji projektu według zadań, z podaniem dla każdego zadania preliminarza wydatków z kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej dla powiatu na podstawie algorytmu, o którym mowa w art. 109 ust. 2 ustawy, zwanych dalej „środkami Funduszu Pracy ustalonymi według algorytmu”, środków finansowych partnerów oraz wskaźników realizacji projektu;

2) zakresy odpowiedzialności partnerów za realizację zadań, metodę, częstotliwość i zakres badania postępów oraz podejmowane działania w przypadku zagrożeń osiągnięcia celów projektu, w szczególności mogących doprowadzić do przekroczenia terminów lub kosztów realizacji;

3) procedury zamknięcia i rozliczenia projektu, uwzględniające:

a) podmioty odpowiedzialne za rozliczenie poszczególnych zadań,

b) zakres dokumentacji wymaganej do rozliczenia projektu i opis jej tworzenia oraz obiegu,

c) analizę obejmującą poniesione koszty, poziom realizacji celu, wykonanie harmonogramu realizacji poszczególnych zadań.

4. Opracowany projekt starosta przesyła marszałkowi województwa w terminie wskazanym zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 3, deklarując jego finansowanie ze środków Funduszu Pracy ustalonych według algorytmu oraz ze środków finansowych partnerów, wraz z wnioskiem o współfinansowanie projektu ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji samorządu województwa, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1.

§ 6. 1. Marszałek województwa przygotowuje część realizacyjną programu, uwzględniając opracowane przez starostów projekty i zadania, a także określa:

1) kwotę przeznaczaną na współfinansowanie projektu ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji samorządu województwa;

2) harmonogram realizacji programu według projektów, podając dla każdego projektu: nazwę starosty realizującego projekt, preliminarz wydatków na realizację projektu oraz planowane wskaźniki realizacji projektu i zadań;

3) metodę, częstotliwość i zakres badania postępów realizacji oraz podejmowane działania w przypadkach zagrożeń osiągnięcia celów programu, w szczególności mogących doprowadzić do przekroczenia terminów lub kosztów realizacji;

4) procedury zamknięcia programu, obejmujące:

a) niezbędne analizy realizacji programu uwzględniające realizację harmonogramu, rzeczywiste koszty oraz poziom osiągnięcia planowanego celu mierzony wysokością uzyskanych wskaźników realizacji programu,

b) popularyzację wyników i propozycje w zakresie wykorzystania doświadczeń nabytych w toku realizacji programu, projektów oraz zadań.

2. Marszałek województwa, po zatwierdzeniu programu, występuje do ministra właściwego do spraw pracy, zwanego dalej „ministrem”, o przyznanie samorządom powiatu uczestniczącym w realizacji programu środków Funduszu Pracy znajdujących się w dyspozycji samorządu województwa, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1.

3. Marszałek województwa, po uzyskaniu decyzji ministra, o której mowa w ust. 2, przekazuje program starostom.

4. W przypadku, w którym planowany okres realizacji i finansowania programu wykracza poza rok budżetowy, program jest opracowywany w formie modułowej, zapewniającej niezależną realizację i odrębne finansowanie w poszczególnych latach.

§ 7. 1. Wsparcie finansowe realizacji programu ze środków Funduszu Pracy może być udzielone przez ministra, jeżeli program ma:

1) szczególne znaczenie dla wojewódzkiego rynku pracy, spełnia warunki wskazane w art. 66 ust. 3 ustawy i został zatwierdzony przez marszałka województwa;

2) zapewnione współfinansowanie ze środków Funduszu Pracy ustalonych według algorytmu i ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa oraz środków finansowych partnerów.

2. Wsparcie finansowe, o którym mowa w ust. 1, jest, na wniosek marszałka województwa, udzielane ze środków rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji ministra, zwanej dalej „rezerwą”, na finansowanie w danym roku budżetowym wydatków określonych w art. 108 w ust. 1 pkt 8–14, 16—25, 41, 42 i 48 ustawy, a ponoszonych przez powiaty realizujące projekty w ramach programu.

§ 8. 1. Minister wyznacza termin składania wniosków o wsparcie finansowe programu z rezerwy przypadający nie później niż w okresie dwóch miesięcy od dnia określenia w roku budżetowym kwot środków Funduszu Pracy ustalanych według algorytmu; dwumiesięczny okres jest przeznaczony na opracowanie programów przez marszałków województw.

2. Wniosek może dotyczyć jednego lub kilku programów planowanych do zrealizowania w województwie i zawiera:

1) nazwę województwa i nazwę programu wraz z krótkim opisem celu programu;

2) planowane wskaźniki realizacji programu i projektów;

3) zestawienia danych dla każdego programu odrębnie, zawierające:

a) nazwy powiatów realizujących program,

b) nazwy projektów realizowanych przez powiaty.

c) wysokość współfinansowania każdego z projektów ze środków Funduszu Pracy ustalonych według algorytmu oraz kwotę przeznaczoną na współfinansowanie projektów ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji samorządu województwa, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1,

d) wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego programu z rezerwy dla poszczególnych powiatów realizujących projekty w ramach programu.

3. Do wniosku dołącza się program lub programy, których wniosek dotyczy.

§ 9. 1. Minister rozpatruje wnioski i udziela wsparcia finansowego, jeżeli planowane wskaźniki realizacji programu, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 2, wynoszą:

1) koszt uczestnictwa, obliczony dla kosztów ponoszonych z Funduszu Pracy, nie wyższy niż kwota stanowiąca sześciokrotność zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 i 6 ustawy, obowiązująca w dniu złożenia wniosku o wsparcie finansowe programu z rezerwy;

2) koszt zatrudnienia, obliczony dla kosztów ponoszonych z Funduszu Pracy, nie wyższy niż kwota stanowiąca dziewięciokrotność — w przypadku uczestników będących bezrobotnymi krócej niż rok i dwunastokrotność — w przypadku pozostałych uczestników, zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 i 6 ustawy, obowiązująca w dniu złożenia wniosku o wsparcie finansowe programu z rezerwy;

3) wskaźnik zatrudnienia nie niższy niż 67 % średnio dla programu.

2. Minister informuje marszałka województwa o kwocie środków Funduszu Pracy przyznanych z rezerwy, z podaniem kwot dla poszczególnych samorządów powiatów.

§ 10. Środki Funduszu Pracy przyznane z rezerwy przez ministra na wsparcie finansowe programu nie mogą być bez jego zgody przeznaczane na finansowanie innych programów i projektów.

§ 11. 1. Marszałek województwa przekazuje ministrowi kopie analiz, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 lit. a, w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia programu wspieranego przez ministra.

2. Minister, po otrzymaniu analiz, opracowuje informację o przebiegu realizacji i wynikach programów regionalnych i publikuje ją na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788 i Nr 164, poz. 1366, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074, Nr 158, poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 791 i 793 i Nr 120, poz. 818.