ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004 (Dz. U. Nr 159, poz. 1538 oraz z 2004 r. Nr 56, poz. 543) w załączniku do rozporządzenia „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004” wprowadza się następujące zmiany:

1) w poz. 1.01.11(010) Działalność kontrolna i społeczna na rzecz ochrony środowiska w rubryce 4 wyrazy:


OŚ-2a — sprawozdanie z działalności badawczej i kontrolnej Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie ochrony powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami; metoda pełna, obowiązkowe

OŚ-2a — sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie ochrony powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami — zestawienie zbiorcze, nośniki magnetyczne, obowiązkowe


zastępuje się wyrazami:


OŚ-2a — sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie badań powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami; metoda pełna, obowiązkowe

OŚ-2a — sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie badań powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami; metoda pełna, obowiązkowe


2) w poz. 1.24.03(050) Świadczenia z ubezpieczeń społecznych w rubryce 2 wyrazy „Dane pozyskiwane z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie Funduszu Pracy (omówione w badaniu 1.23.06) oraz wypłat zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych wypłacanych przez ośrodki pomocy społecznej.” zastępuje się wyrazami „Dane pozyskiwane z Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie Funduszu Pracy (omówione w badaniu 1.23.06) oraz z Ministerstwa Polityki Społecznej w zakresie wypłat zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych wypłacanych przez ośrodki pomocy społecznej.”;

3) w poz. 1.25.01(054) Budżety gospodarstw domowych w rubryce 2 i 3 wyrazy „Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej” zastępuje się wyrazami „Polityki Społecznej”;

4) poz. 1.25.07(058) Pomoc społeczna otrzymuje brzmienie:


Symbol, temat i rodzaj badania Prowadzący

Zakres podmiotowy i przedmiotowy
Źródła danych

1

2

1.25.07(058)
Pomoc społeczna
Badanie stałe
Minister Polityki Społecznej
Prezes GUS

Zakres podmiotowy

W badaniach realizowanych przez Ministerstwo Polityki Społecznej:

- powiatowe centra pomocy rodzinie w zakresie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki, dla uchodźców, rodzin zastępczych.

- ośrodki pomocy społecznej w zakresie pomocy dla osób korzystających z pomocy społecznej i ubiegających się o pomoc społeczną,

- instytucje pomocy społecznej w zakresie zatrudnienia, liczby miejsc oraz osób korzystających.

W badaniach realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze,

- rodziny zastępcze,

- zakłady stacjonarne pomocy społecznej.

Zakres przedmiotowy

W badaniach realizowanych przez Ministerstwo Polityki Społecznej:

- rodziny zastępcze, osoby usamodzielniane opuszczające, m.in. niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych; osoby, rodziny korzystające z pomocy społecznej według typów świadczeń, liczby świadczeń; kwoty wydatkowane na świadczenia; powody przyznania pomocy społecznej; typy rodzin otrzymujących pomoc społeczną, zatrudnieni w jednostkach pomocy społecznej,

- pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych oraz osoby opuszczające domy pomocy społecznej, zakłady poprawcze i karne, schroniska dla nieletnich, placówki opiekuńczo-wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

W badaniach realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze w zakresie: typu placówki, liczby dzieci korzystających z opieki według wybranych cech demograficznych i społecznych, liczby wolontariuszy,

- rodziny zastępcze według: typu i podstawowych cech rodziny, liczby dzieci, ich wybranych cech, przyznanej pomocy finansowej,

- zakłady stacjonarne pomocy społecznej w zakresie: rodzaju zakładu, liczby mieszkańców według płci i wieku, źródła opłacania pobytu mieszkańców, osób pracujących w zakładach według wybranych grup zawodów.

Źródła danych

Sprawozdania: MPiPS-03, PS-01, PS-02, PS-03.

Podmioty przekazujące dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

3

4

5

6

powiatowe centra pomocy rodzinie

MPiPS-03 - sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej — pieniężnych, w naturze i usługach; metoda pełna, obowiązkowe

dwa razy w roku do 20 lipca 2004 r. za I półrocze 2004 r.; do 20 stycznia 2005 r. za rok 2004

urząd wojewódzki

ośrodki pomocy społecznej

MPiPS-03 - sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej — pieniężnych, w naturze i usługach; metoda pełna, obowiązkowe

dwa razy w roku do 20 lipca 2004 r. za I półrocze 2004 r.; do 20 stycznia 2005 r. za rok 2004

urząd wojewódzki

wojewodowie

MPiPS-03 - sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej — pieniężnych, w naturze i usługach; metoda pełna, obowiązkowe

dwa razy w roku do 10 sierpnia 2004 r. za I półrocze 2004 r.; do 10 lutego 2005 r. za rok 2004

Ministerstwo Polityki Społecznej

placówki wsparcia dziennego, placówki interwencyjne, placówki rodzinne, placówki socjalizacyjne

PS-01 -sprawozdanie placówki opiekuńczo-wychowawczej; metoda pełna, obowiązkowe

raz w roku do 10 stycznia 2005 r. za rok 2004

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane

powiatowe centra pomocy rodzinie

PS-02 - sprawozdanie rodzin zastępczych; metoda pełna, obowiązkowe

raz w roku do 10 stycznia 2005 r. za rok 2004

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do działalności związanej z prowadzeniem domów pomocy społecznej i innych zakładów (podklasa 85.31.B)

PS-03 - sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej; metoda pełna, obowiązkowe

raz w roku do dnia 20 stycznia 2005 r. za rok 2004

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane

Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania

7

Informacje o pomocy społecznej środowiskowej w gminach i powiatach według województw.

Informacje o zakładach stacjonarnych według rodzajów domów, organu prowadzącego, według województw oraz wybrane dane według podregionów (NTS3), powiatów i gmin (placówki, miejsca, mieszkańcy).

Informacje o rodzajach placówek opiekuńczo-wychowawczych, miejscach w placówkach i liczbie wychowanków, typach rodzin zastępczych, cechach społeczno-demograficznych dzieci w rodzinach zastępczych, według województw, podregionów i powiatów.

- Dane o pomocy społecznej w formie biuletynu Ministerstwa Polityki Społecznej — wrzesień 2004 r. (dane za pół roku), kwiecień 2005 r. (dane za 2004 r.),

- Dane o placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych — tablice wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny) — kwiecień 2005 r.,

- Dane o zakładach stacjonarnych pomocy społecznej — tablice wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny) — czerwiec 2005 r.

Koszty i sposób finansowania

8

13 000 zł — budżet MPS, budżety powiatowe w ramach środków przeznaczonych na koszty działania powiatowych centrów pomocy rodzinie, budżety ośrodków pomocy społecznej

110 545 zł — budżet GUS


5) w poz. 1.27.04(063) Opieka nad dziećmi i młodzieżą:

a) w rubryce 2 wyrazy „Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne, państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe, w tym wyższe szkoły zawodowe, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, placówki wychowania pozaszkolnego – pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, międzyszkolne ośrodki sportowe, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie i inne placówki o podobnym charakterze działania; formy opieki szkolnej i pozaszkolnej: domy wczasów dziecięcych, świetlice, koła i zespoły zainteresowań w szkołach, internaty, bursy, stancje, stołówki szkolne, domy studenckie.” zastępuje się wyrazami „Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne, państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe, w tym wyższe szkoły zawodowe, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, placówki wychowania pozaszkolnego – pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, międzyszkolne ośrodki sportowe, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie i inne placówki o podobnym charakterze działania; formy opieki szkolnej i pozaszkolnej: domy wczasów dziecięcych, świetlice, koła i zespoły zainteresowań w szkołach, internaty, bursy, stancje, stołówki szkolne, domy studenckie.”,

b) w rubrykach 3–4 wyrazy:


specjalne ośrodki wychowawcze, specjalne środki szkolno-wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

S-14 — sprawozdanie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, oraz ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego; metoda pełna; obowiązkowe


zastępuje się wyrazami:


specjalne ośrodki wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii

S-14 — sprawozdanie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego oraz młodzieżowego ośrodka socjoterapii; metoda pełna; obowiązkowe


6) w poz. 1.27.05(064) Szkoły wyższe i ich finanse w rubryce 4 wyrazy:


zestawienie zbiorcze, w zakresie informacji objętych formularzem S-10 — sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych za 2004 r.; obowiązkowe

zestawienie zbiorcze, w zakresie informacji objętych formularzem S-12 — sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych w 2004 r.; obowiązkowe


zastępuje się wyrazami:


zestawienie zbiorcze oraz dane z poszczególnych szkół dotyczące kształcenia studentów cywilnych w szkołach resortu obrony narodowej, w zakresie informacji objętych formularzem S-10 — sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych za 2004 r.; obowiązkowe

zestawienie zbiorcze oraz dane z poszczególnych szkół dotyczące cywilnych uczestników studiów doktoranckich i słuchaczy studiów podyplomowych w szkołach resortu obrony narodowej, w zakresie informacji objętych formularzem S-12 — sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych w 2004 r.; obowiązkowe


7) w poz. 1.29.07(079) Infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie:

a) w rubryce 2 skreśla się wyrazy „MSW–40,”,

b) rubryki 3–6 otrzymują brzmienie:


Podmioty przekazujące dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

3

4

5

6

zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, grupowe praktyki lekarskie (prowadzące działalność w zakresie ginekologii i położnictwa)

MZ-24 - roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej; metoda pełna, obowiązkowe

raz w roku do 15 stycznia 2005 r. za rok 2004

wojewódzkie centrum zdrowia publicznego

wojewódzkie centra zdrowia publicznego

MZ-24 - roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej; zestawienie zbiorcze

raz w roku do 31 marca 2005 r. za rok 2004

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

szpitale ogólne

MZ-29 - sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego; metoda pełna, obowiązkowe

raz w roku do 31 stycznia 2005 r. za rok 2004

wojewódzkie centrum zdrowia publicznego

wojewódzkie centra zdrowia publicznego

MZ-29 - sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego; komplet sprawozdań jednostkowych w formie elektronicznej i zestawienie zbiorcze

raz w roku do 15 marca 2005 r. za rok 2004

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

zakłady opiekuńczo-lecznicze, pielęgnacyjno-opiekuńcze, hospicja i inne zakłady stacjonarnej długoterminowej opieki zdrowotnej oprócz psychiatrycznej

MZ-29A - sprawozdanie o działalności zakładu długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej; metoda pełna, obowiązkowe

raz w roku do 31 stycznia 2005 r. za rok 2004

wojewódzkie centrum zdrowia publicznego

wojewódzkie centra zdrowia publicznego

MZ-29A - sprawozdanie o działalności zakładu długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej; komplet sprawozdań jednostkowych w formie elektronicznej i zestawienie zbiorcze

raz w roku do 15 marca 2005 r. za rok 2004

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

szpitale dla nerwowo i psychicznie chorych, ośrodki leczenia odwykowego, ośrodki rehabilitacji dla narkomanów (także prowadzone przez fundacje i stowarzyszenia)

MZ-30 - roczne sprawozdanie zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej; metoda pełna, obowiązkowe

raz w roku do 15 stycznia 2005 r. za rok 2004

wojewódzkie centrum zdrowia publicznego

wojewódzkie centra zdrowia publicznego

MZ-30 - roczne sprawozdanie zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej; sprawozdania jednostkowe i zestawienie zbiorcze

raz w roku do 31 stycznia 2005 r. za rok 2004

Instytut Psychiatrii i Neurologii

Instytut Psychiatrii i Neurologii

MZ-30 - roczne sprawozdanie zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej; sprawozdania jednostkowe i zestawienie zbiorcze

raz w roku do 30 kwietnia 2005 r. za rok 2004

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

oddziały terenowe regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa

MZ-42 - roczne sprawozdanie z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa; metoda pełna, obowiązkowe

raz w roku do 15 stycznia 2005 r. za rok 2004

regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa

regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa

MZ-42 - roczne sprawozdanie z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa; zestawienie zbiorcze

raz w roku do 15 lutego 2005 r. za rok 2004

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

MZ-42 - roczne sprawozdanie z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa; zestawienie zbiorcze

raz w roku do 15 marca 2005 r. za rok 2004

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

zakłady opieki zdrowotnej

MZ-101 - roczne sprawozdanie o wybranej aparaturze medycznej; metoda pełna, obowiązkowe

raz w roku do 15 stycznia 2005 r. za rok 2004

wojewódzkie centrum zdrowia publicznego — ośrodek metodyczny

wojewódzkie centrum zdrowia publicznego — ośrodek metodyczny

MZ-101 - roczne sprawozdanie o wybranej aparaturze medycznej

raz w roku do 15 marca 2005 r. za rok 2004

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do klasy 85.11

ZD-2 - sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, zakładu leczenia gruźlicy i chorób płuc oraz sanatorium rehabilitacyjnego; metoda pełna, obowiązkowe

raz w roku do 20 stycznia 2005 r. za rok 2004

urząd statystyczny w województwie, na terenie którego ma siedzibę podmiot przekazujący dane

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do klas: 85.12, 85.13

ZD-3 - sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej; metoda pełna, obowiązkowe

raz w roku do 31 stycznia 2005 r. za rok 2004

urząd statystyczny w województwie, na terenie którego ma siedzibę podmiot przekazujący dane

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do podklasy 85.14.B oraz podmioty, które utworzyły zespoły ratownictwa medycznego i zgłosiły je do systemu

ZD-4 - sprawozdanie z ratownictwa medycznego; metoda pełna, obowiązkowe

raz w roku do 25 stycznia 2005 r. za rok 2004

urząd statystyczny w województwie, na terenie którego ma siedzibę podmiot przekazujący dane

Zakłady Opieki Zdrowotnej MSWiA

MSW-32 - sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej opieki zdrowotnej ZOZ MSWiA; metoda pełna, obowiązkowe

raz w roku do 25 stycznia 2005 r. z danymi za rok 2004

MSWiA

MSW-33 - sprawozdanie z działalności diagnostycznej; metoda pełna, badanie obowiązkowe

raz w roku do 25 stycznia 2005 r. z danymi za rok 2004

MSWiA

MSW-37 - sprawozdanie dodatkowe, dane z działalności pracowni ortodontycznej i protetyki stomatologicznej; metoda pełna, obowiązkowe

raz w roku do 25 stycznia 2005 r. z danymi za rok 2004

MSWiA

MSW-38 - sprawozdanie z działalności działów usprawniania leczniczego; metoda pełna, badanie obowiązkowe

raz w roku do 25 stycznia 2005 r. z danymi za rok 2004

MSWiA

MSW-42 - sprawozdanie z działalności ambulatoriów i izb chorych; metoda pełna, badanie obowiązkowe

raz w roku do 25 stycznia 2005 r. z danymi za rok 2004

MSWiA

MSW-43 - sprawozdanie z działalności szpitala, szpitala specjalistycznego; metoda pełna, obowiązkowe

raz w roku do 25 stycznia 2005 r. z danymi za rok 2004

MSWiA

MSW-44 - sprawozdanie z pobrań krwi w punkcie, poza punktem oraz zużycie preparatów krwiopochodnych; metoda pełna, obowiązkowe

raz w roku do 25 stycznia 2005 r. z danymi za rok 2004

MSWiA

Zakłady Opieki Zdrowotnej Szpitali Specjalistycznych MSWiA

MSW-33 - sprawozdanie z działalności diagnostycznej; metoda pełna, obowiązkowe

raz w roku do 25 stycznia 2005 r. z danymi za rok 2004

MSWiA

MSW-38 - sprawozdanie z działalności działów usprawniania leczniczego; metoda pełna, obowiązkowe

raz w roku do 25 stycznia 2005 r. z danymi za rok 2004

MSWiA

MSW-43 - sprawozdanie z działalności szpitala, szpitala specjalistycznego; metoda pełna, obowiązkowe

raz w roku do 25 stycznia 2005 r. z danymi za rok 2004

MSWiA

Zakłady Opieki Zdrowotnej, Sanatoria MSWiA

MSW-33 - sprawozdanie z działalności diagnostycznej; metoda pełna, obowiązkowe

raz w roku do 25 stycznia 2005 r. z danymi za rok 2004

MSWiA

MSW-38 - sprawozdanie z działalności działów usprawniania leczniczego; metoda pełna, obowiązkowe

raz w roku do 25 stycznia 2005 r. z danymi za rok 2004

MSWiA

MSW-45 - sprawozdanie z działalności leczniczej sanatorium uzdrowiskowego; metoda pełna, obowiązkowe

raz w roku do 25 stycznia 2005 r. z danymi za rok 2004

MSWiA


8) w poz. 1.30.04(088) Infrastruktura turystyczna:

a) w rubryce 1 wyrazy „Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej” zastępuje się wyrazami „Minister Gospodarki i Pracy”,

b) w rubryce 2 skreśla się wyrazy „i ankiety ITPT”,

c) rubryki 3–8 otrzymują brzmienie:


Podmioty przekazujące dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

3

4

5

6

wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)

ITBG — zestawienie danych o obiektach noclegowych indywidualnego zakwaterowania; metoda pełna, dobrowolne

raz w roku w listopadzie 2004 r.

Instytut Turystyki

Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania

7

Corocznie aktualizowana baza danych GMINA, zwierająca dane o infrastrukturze turystycznej wszystkich gmin w Polsce. Grupowania w układzie wojewódzkim zasobów bazy noclegowej i jej wykorzystania oraz bazy gastronomicznej. Dane w przekrojach gminnych — listopad 2004 r., dostępne na stronach WWW w Internecie.

- „Zasoby bazy noclegowej w Polsce w 2004 r. będące w ewidencji urzędów gmin” (wraz z tablicami wynikowymi) — listopad 2004 r.

Koszty i sposób finansowania

8

184 000 zł — budżet MGiP


9) w poz. 1.30.05(089) Turystyka zagraniczna:

a) w rubryce 1 wyrazy „Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej” zastępuje się wyrazami „Minister Gospodarki i Pracy”,

b) w rubryce 7 wyrazy „–„Cele, motywy i formy przyjazdów do Polski w okresie styczeń – sierpień 2003 roku” – październik 2004 r.,” zastępuje się wyrazami„ – „Cele, motywy i formy przyjazdów do Polski w okresie styczeń-wrzesień 2004 r.” – listopad 2004 r.,”,

c) w rubryce 8 wyrazy „MGPiPS” zastępuje się wyrazami „MGiP”;

10) w poz. 1.30.06(090) Aktywność turystyczna Polaków:

a) w rubryce 1 wyrazy „Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej” zastępuje się wyrazami „Minister Gospodarki i Pracy”,

b) w rubryce 7 po wyrazach „Monitoring aktywności turystycznej Polaków:” dodaje się wyrazy:

„– „Aktywność turystyczna mieszkańców wsi w 2003 roku” – wrzesień 2004,

– Komunikat z badań „Podróże Polaków w 2004 roku” – marzec 2005,”,

c) w rubryce 8 wyrazy „MGPiPS” zastępuje się wyrazami „MGiP”;

11) w poz. 1.44.01(104) Bilanse paliw i energii:

a) w rubryce 1 wyrazy „Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej” zastępuje się wyrazami „Minister Gospodarki i Pracy”,

b) w rubryce 2 i 8 wyrazy „MGPiPS” zastępuje się wyrazami „MGiP”,

c) w rubryce 3 skreśla się dwukrotnie użyte wyrazy „samodzielnie bilansujące”,

d) w rubryce 7 wyrazy „Nośniki energii: ogółem kraj, według sekcji, podsekcji, działów i grup PKD, wg układu w zestawieniach międzynarodowych (EUROSTAT, OECD, ONZ).” zastępuje się wyrazami „Nośniki energii: ogółem kraj, według sekcji, podsekcji, działów i grup PKD oraz województw według układu w zestawieniach międzynarodowych (EUROSTAT, OECD, ONZ).”;

12) w poz. 1.44.02(105) Górnictwo, elektroenergetyka i ciepłownictwo:

a) w rubryce 1 wyrazy „Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej” zastępuje się wyrazami „Minister Gospodarki i Pracy”,

b) rubryki 3–6 otrzymują brzmienie:


3

4

5

6

producenci energii elektrycznej, w tym elektrownie i elektrociepłownie zawodowe oraz przemysłowe dla swoich jednostek lokalnych (osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), a także podmioty gospodarcze zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej oraz wyodrębnione w ich strukturze oddziały terenowe

G-10m - miesięczne dane o energii elektrycznej; metoda doboru celowego, obowiązkowe

raz w miesiącu do 10 dnia każdego miesiąca; za grudzień 2004 r. do 20 stycznia 2005 r.

Agencja Rynku Energii S.A.

G-10.6 - sprawozdanie o mocy i produkcji elektrowni wodnych i źródeł odnawialnych; metoda doboru celowego, obowiązkowe

raz w roku do dnia 20 stycznia 2005 r. za rok 2004

Agencja Rynku Energii S.A.

elektrownie cieplne i elektrociepłownie zawodowe (osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej dla swoich jednostek lokalnych)

G-10.1k - sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej; metoda doboru celowego, obowiązkowe

raz w kwartale do 20 dnia kalendarzowego miesiąca po zakończeniu kwartału i do 5 lutego 2005 r. za IV kwartał 2004 r.

Agencja Rynku Energii S.A.

G-10.2 - sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej; metoda doboru celowego, obowiązkowe

raz w roku do 31 marca 2005 r. za rok 2004

Agencja Rynku Energii S.A.

elektrownie i elektrociepłownie przemysłowe (osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej dla swoich jednostek lokalnych)

G-10.3 - sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej; metoda doboru celowego, obowiązkowe

raz w roku do 20 stycznia 2005 r. za rok 2004

Agencja Rynku Energii S.A.

elektrownie wodne

G-10.1(w)k - sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni wodnej; metoda doboru celowego, obowiązkowe

raz w kwartale do 20 dnia kalendarzowego miesiąca po zakończeniu kwartału i do 5 lutego 2005 r. za IV kwartał 2004 r. oraz do 31 marca 2005 r. za rok 2004

Agencja Rynku Energii S.A.

podmioty gospodarcze zajmujące się dystrybucją i obrotem energią elektryczną

G-10.4k - sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłem i obrotem energią elektryczną; metoda doboru celowego, obowiązkowe

raz w kwartale do 20 dnia kalendarzowego miesiąca po zakończeniu kwartału i do 5 lutego 2005 r. za IV kwartał 2004 r. oraz do 31 marca 2005 r. za rok 2004

Agencja Rynku Energii S.A.

G-10.8 - sprawozdanie o sprzedaży i zużyciu energii elektrycznej według jednostek podziału administracyjnego; metoda doboru celowego, obowiązkowe

raz w roku do dnia 20 lutego 2005 r. za rok 2004

Agencja Rynku Energii SA

podmioty gospodarcze zajmujące się dystrybucją i obrotem energią elektryczną oraz wyodrębnione w ich strukturze oddziały terenowe

G-10.5 - sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych; metoda doboru celowego, obowiązkowe

raz w roku do dnia 20 lutego 2005 r. za rok 2004

Agencja Rynku Energii S.A.

G-10.7 - sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci przedsiębiorstw dystrybucyjnych; metoda doboru celowego, obowiązkowe

raz w roku do 20 lutego 2005 r. za rok 2004

Agencja Rynku Energii S.A.

podmioty gospodarcze zajmujące się przesyłem i obrotem energią elektryczną

G-10.4(P)k - sprawozdanie o działalności przesyłowej i obrocie energią elektryczną; metoda pełna, obowiązkowe

raz w kwartale do 20 dnia kalendarzowego miesiąca po zakończeniu kwartału i do 5 lutego 2005 r. za IV kwartał 2004 r. oraz do 31 marca 2005 r. za rok 2004

Agencja Rynku Energii S.A.

G-10.5 - sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych; metoda pełna, obowiązkowe

raz w roku do dnia 20 lutego 2005 r. za rok 2004

Agencja Rynku Energii S.A.

G-10.7(P) - sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci najwyższych napięć; metoda pełna, obowiązkowe

raz w roku do 20 lutego 2005 r. za rok 2004

Agencja Rynku Energii S.A.

przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem energią elektryczną (bez wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej)

G-10.4(Ob) - sprawozdanie przedsiębiorstwa prowadzącego obrót energią elektryczną; metoda pełna, obowiązkowe

raz w kwartale do 20 dnia kalendarzowego miesiąca po zakończeniu kwartału, do 5 lutego 2005 r. za IV kwartał 2004 r. oraz do 31 marca 2005 r. za rok 2004

Agencja Rynku Energii S.A.

kopalnie węgla kamiennego

G-09.1 - sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym; metoda pełna, obowiązkowe

raz w miesiącu do 20 dnia kalendarzowego każdego miesiąca

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

kopalnie węgla kamiennego oraz jednostki prowadzące działalność w zakresie wzbogacania węgla kamiennego

G-09.2 - sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla; metoda pełna, obowiązkowe

raz w miesiącu do 6 dnia roboczego każdego miesiąca

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

kopalnie węgla brunatnego

G-09.3 - sprawozdanie o wydobyciu i obrocie węglem brunatnym; metoda pełna, obowiązkowe

raz w miesiącu do 20 dnia kalendarzowego każdego miesiąca

Agencja Rynku Energii S.A.

Urząd Regulacji Energetyki

dane z administracyjnego systemu informacyjnego dotyczące energii elektrycznej wytwarzanej w źródłach odnawialnych

raz w roku do 31 marca 2005 r. z danymi za rok 2004

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

dane z administracyjnego systemu informacyjnego dotyczące produkcji, dystrybucji i obrotu ciepłem

raz w roku do 15 kwietnia 2005 r. z danymi za rok 2004

Ministerstwo Gospodarki i Pracy


c) w rubryce 7 dodaje się ostatni tiret w brzmieniu:

„– Tablice wynikowe o krajowej produkcji energii elektrycznej i ciepła z kogeneracji w 2004 r.: Komisja Europejska – rok.”,

d) w rubryce 8 wyrazy „MGPiPS” zastępuje się wyrazami „MGiP”;

13) w poz. 1.45.09(119) Pogłowie i produkcja bydła oraz innych gatunków zwierząt gospodarskich (bez trzody chlewnej) w rubrykach 3–6 wyrazy:


3

4

5

6

osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz ich jednostki lokalne, osoby fizyczne prowadzące działalność w zakresie pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania i dostarczania nasienia buhajów

RRW-17 - sprawozdanie z inseminacji krów i jałowic; metoda pełna, obowiązkowe

raz na kwartał do 14 dnia roboczego po każdym kwartale sprawozdawczym

urząd wojewódzki w województwie, na którego terenie podmiot otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności


zastępuje się wyrazami:


3

4

5

6

osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz ich jednostki lokalne, osoby fizyczne prowadzące działalność w zakresie pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania i dostarczania nasienia oraz przechowywania i dostarczania nasienia buhajów

RRW-17 - sprawozdanie z inseminacji krów i jałowic; metoda pełna, obowiązkowe

raz na kwartał do 14 dnia roboczego po każdym kwartale sprawozdawczym

urząd wojewódzki w województwie, na terenie którego został wykonany zabieg unasienniania


14) w poz. 1.45.10(120) Pogłowie i produkcja trzody chlewnej w rubrykach 3–6 wyrazy:


3

4

5

6

osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz ich jednostki lokalne, osoby fizyczne prowadzące działalność w zakresie pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania i dostarczania nasienia knurów

RRW-18 - sprawozdanie z inseminacji loch; metoda pełna, obowiązkowe

raz na kwartał do 14 dnia roboczego po każdym kwartale sprawozdawczym

urząd wojewódzki w województwie, na terenie którego podmiot otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności


zastępuje się wyrazami:


3

4

5

6

osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz ich jednostki lokalne, osoby fizyczne prowadzące działalność w zakresie pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania i dostarczania nasienia oraz przechowywania i dostarczania nasienia knurów

RRW-18 - sprawozdanie z inseminacji loch; metoda pełna, obowiązkowe

raz na kwartał do 14 dnia roboczego po każdym kwartale sprawozdawczym

urząd wojewódzki w województwie, na terenie którego został wykonany zabieg unasienniania


15) w poz. 1.46.08(141) Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle koksowniczym:

a) w rubryce 1 wyrazy „Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej” zastępuje się wyrazami „Minister Gospodarki i Pracy”,

b) rubryki 4–6 otrzymują brzmienie:


Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

4

5

6

MG-15 - produkcja w koksownictwie; metoda pełna, obowiązkowe

raz w miesiącu do 20 dnia po miesiącu sprawozdawczym

Biuro Projektów „Koksoprojekt”
Sp. z o.o. w Zabrzu

MG-16 - zużycie węgla koksowego; metoda pełna, obowiązkowe

raz w roku do 25 lutego 2005 r. z danymi za 2004 r.

Biuro Projektów „Koksoprojekt”
Sp. z o.o. w Zabrzu

MG-17 - bilans koksu i półkoksu; metoda pełna, obowiązkowe

raz w roku do 25 lutego 2005 r. z danymi za 2004 r.

Biuro Projektów „Koksoprojekt”
Sp. z o.o. w Zabrzu

MG-18 - zatrudnienie według wieku w koksownictwie; metoda pełna, obowiązkowe

raz w roku do 25 lutego 2005 r. z danymi za 2004 r.

Biuro Projektów „Koksoprojekt”
Sp. z o.o. w Zabrzu

MG-19 - zatrudnienie i czas pracy w koksownictwie; metoda pełna, obowiązkowe

raz w miesiącu do 20 dnia po miesiącu sprawozdawczym

Biuro Projektów „Koksoprojekt”
Sp. z o.o. w Zabrzu

MG-20 - nakłady inwestycyjne; metoda pełna, obowiązkowe

raz w roku do 25 lutego 2005 r. z danymi za 2004 r.

Biuro Projektów „Koksoprojekt”
Sp. z o.o. w Zabrzu

MG-21 - import węgla kamiennego do produkcji koksu; metoda pełna, obowiązkowe

raz w półroczu do 25 dnia kalendarzowego miesiąca po zakończeniu półrocza

Biuro Projektów „Koksoprojekt”
Sp. z o.o. w Zabrzu

MG-22 - produkcja, sprzedaż i zapasy koksu oraz zużycie i zapasy węgla kamiennego; metoda pełna, obowiązkowe

raz w miesiącu do 20 dnia kalendarzowego po miesiącu sprawozdawczym

Biuro Projektów „Koksoprojekt”
Sp. z o.o. w Zabrzu


c) w rubryce 7 wyrazy „Tablice wynikowe – miesiąc – 20 dni po okresie sprawozdawczym, rok – marzec 2005.” zastępuje się wyrazami „Tablice wynikowe – miesiąc – 20 dni po okresie sprawozdawczym, półroczne – 30 dni po okresie sprawozdawczym, rok – marzec 2005.”,

d) w rubryce 8 wyrazy „MGPiPS” zastępuje się wyrazami „MGiP”;

16) użyte w pozycjach niewymienionych w pkt 1–15:

a) wyrazy „Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej” zastępuje się wyrazami „Minister Gospodarki i Pracy”,

b) w różnym przypadku wyrazy „Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Ministerstwo Gospodarki i Pracy”,

c) wyrazy „MGPiPS” zastępuje się wyrazami „MGiP”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 oraz z 2003 r. Nr 217, poz. 2125.