ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na pomoc techniczną dla jednostek organizacyjnych i organów realizujących zadania związane z rozwojem obszarów wiejskich

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielania, wstrzymywania i zwracania pomocy finansowej na pomoc techniczną dla jednostek organizacyjnych i organów realizujących zadania związane z rozwojem obszarów wiejskich, zwanej dalej „pomocą techniczną”, oraz przestrzenny zasięg wdrażania tego działania.

§ 2. Pomoc techniczna jest udzielana:

1) do wysokości limitu stanowiącego równowartość w złotych kwoty w euro określonej w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanym dalej „Planem”;

2) jednostkom organizacyjnym i organom, realizującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania związane z wdrażaniem Planu.

§ 3. 1. Pomoc techniczna jest udzielana zgodnie z art. 3 rozporządzenia 2004/141/WE z dnia 28 stycznia 2004 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 w odniesieniu do przejściowych środków rozwoju obszarów wiejskich stosowanych do Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (Dz. Urz. UE L 24 z 29.1.2004 r., z późn. zm.) 1) .

2. Pomoc techniczna jest udzielana w formie refundacji kosztów poniesionych na przedsięwzięcia, które mogą być objęte tą pomocą, na zasadach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1.

§ 4. 1. Pomoc techniczna jest udzielana na pisemny wniosek o udzielenie pomocy technicznej, składany przez podmioty, o których mowa w § 2 pkt 2.

2. Wniosek o udzielenie pomocy technicznej składa się do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, na formularzu udostępnionym przez Agencję.

3. Wnioski o udzielenie pomocy technicznej składa się przez cały rok.

§ 5. Pomoc techniczna może być udzielona, jeżeli:

1) przedsięwzięcie, które ma być realizowane, jest zgodne z celami działania „Pomoc techniczna” określonymi w Planie;

2) koszty przedsięwzięcia mogą zostać uznane za koszty kwalifikowalne;

3) ocena wpływu przedsięwzięcia na zwiększenie efektywności wdrażania innych działań Planu w całym kraju oraz w danym województwie jest pozytywna;

4) ocena znaczenia przedsięwzięcia w odniesieniu do aktualnego stanu wdrożenia Planu jest pozytywna.

§ 6. 1. Prezes Agencji dokonuje oceny wniosku o udzielenie pomocy technicznej w terminie 30 dni od dnia jego złożenia, biorąc pod uwagę wymagania określone w § 5 pkt 1 i 2.

2. Prezes Agencji, po dokonaniu oceny wniosków, sporządza listę wniosków spełniających wymagania określone w § 5 pkt 1 i 2, uwzględniając kolejność złożenia wniosków, i przekazuje ją wraz z kopiami wniosków oraz ich opisem, co najmniej raz na kwartał, do zaopiniowania ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi.

3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi rozpatruje wnioski, o których mowa w ust. 2, w terminie 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, biorąc pod uwagę wymagania określone w § 5.

§ 7. 1. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi wniosków o udzielenie pomocy technicznej do realizacji, w całości lub w części. Prezes Agencji zawiera z wnioskodawcą, w formie pisemnej, umowę o udzielenie pomocy technicznej, zwaną dalej „umową”.

2. Prezes Agencji zawiera umowy, uwzględniając kolejność pozytywnie zaopiniowanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi wniosków o udzielenie pomocy technicznej na liście, o której mowa w § 6 ust. 2.

3. W przypadku gdy wnioskodawcą jest Agencja, umowę zawiera minister właściwy do spraw rozwoju wsi z Prezesem Agencji.

§ 8. Umowa zawiera w szczególności:

1) oznaczenie stron umowy;

2) przedmiot umowy, w tym zakres rzeczowy przedsięwzięcia;

3) termin i miejsce realizacji przedsięwzięcia lub jego części;

4) wysokość pomocy technicznej;

5) warunki i terminy składania wniosków o wypłatę pomocy technicznej;

6) warunki i terminy składania wniosków o zaliczkę;

7) sposób i warunki wypłacania pomocy technicznej;

8) postanowienia o wstrzymaniu pomocy technicznej w przypadku jej wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości;

9) zobowiązanie do zwrotu pomocy technicznej w przypadku jej wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości;

10) zobowiązanie do realizacji zadań z zakresu pomocy technicznej w trybie przepisów o zamówieniach publicznych.

§ 9. 1. Wypłata środków finansowych w ramach pomocy technicznej następuje na wniosek podmiotów, o których mowa w § 2 pkt 2.

2. Wniosek o wypłatę pomocy technicznej składa się na formularzu udostępnionym przez Agencję, po zrealizowaniu przedsięwzięcia albo jego części zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

3. Do wniosku o wypłatę pomocy technicznej dołącza się dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów, o których mowa w § 3 ust. 2.

§ 10. 1. Agencja, w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wypłatę pomocy technicznej, przeprowadza kontrolę w celu potwierdzenia, czy wnioskodawca zrealizował przedsięwzięcie lub jego część zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

2. Środki finansowe w ramach pomocy technicznej są wypłacane, jeżeli wynik kontroli, o której mowa w ust. 1, jest pozytywny.

3. Środki finansowe w ramach pomocy technicznej są wypłacane przez Agencję w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli, o której mowa w ust. 1.

§ 11. 1. Podmiot, o którym mowa w § 2 pkt 2, może złożyć do Agencji wniosek o zaliczkę na realizację przedsięwzięcia, zgodnie z umową.

2. Wniosek o zaliczkę składa się na formularzu udostępnionym przez Agencję.

§ 12. Zwrot albo wstrzymanie pomocy technicznej następuje w przypadku wykorzystania pomocy technicznej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania jej w nadmiernej wysokości, zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2004 r.1)  Dane dotyczące ogłoszenia aktu prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.