ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Na podstawie art. 7b ust. 10 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Określa się elektroniczny wzór wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2009 r.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. (poz. 399)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, z 2008 r. Nr 141, poz. 888 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.