ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 174, poz. 1809, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części II:

a) w ust. 2 dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) wariant SO2b01 i SO2b02 — koszenie w terminie do dnia 31 lipca lub wypasanie w sezonie wegetacyjnym oraz usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn uzasadniających nieprzestrzeganie tego wymogu;

4) wariant SO2d01 i SO2d02 — utrzymywanie następującej minimalnej obsady drzew i krzewów:


Gatunek drzewa lub krzewu Rodzaj podkładki Obsada minimalna

(w szt./ha)

Brzoskwinia 400
Czereśnia 150
Dereń 300
Głóg 400
Grusza 150
Jabłoń Silnie rosnące 125
Słabo rosnące 400
Jarząb pospolity 500
Leszczyna 200
Morela 400
Orzech włoski 75
Śliwa 300
Wiśnia 400
Aronia 1800
Bez czarny 700
Borówka wysoka 1800
Borówka brusznica lub niska 40 000
Jagoda kamczacka 1800
Jeżyna 3500
Maliny 6700
Porzeczki lub agrest 5000
Róża pomarszczona 1800
Róża dzika 600
Truskawka 25 000
Winorośl 1800
Żurawina

40 000”


b) w ust. 3:

— w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) pierwszy pokos w terminie:

— od dnia 15 sierpnia — w przypadku łąk trzęślicowych,

— od dnia 1 lipca — w przypadku pozostałych łąk,

lecz nie później niż do dnia 31 października,”,

— w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) pierwszy pokos w terminie:

— od dnia 15 sierpnia — w przypadku łąk trzęślicowych,

— od dnia 1 lipca — w przypadku pozostałych łąk,

lecz nie później niż do dnia 31 października,”,

— w pkt 3 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) pierwszy pokos w terminie od dnia 1 lipca, lecz nie później niż do dnia 31 października,”;


2) w załączniku nr 1a do rozporządzenia w tabeli część „Wymagania w zakresie stosowania i przechowywania środków ochrony roślin” otrzymuje brzmienie:


„Wymagania w zakresie stosowania i przechowywania środków ochrony roślin
Można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu zgodnie z przepisami o ochronie roślin lub zakwalifikowane (dopuszczone) do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz materiał siewny zawierający takie środki ochrony roślin.
Środki ochrony roślin należy stosować zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.
Prowadzenie ewidencji zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin.
Zabiegi chemicznej ochrony roślin powinny być wykonywane sprzętem sprawnym technicznie, przez osoby posiadające aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin.
Środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje się przy użyciu opryskiwaczy, jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 3 m/s, a miejsce stosowania środka ochrony roślin jest oddalone o co najmniej 5 m od krawędzi jezdni dróg publicznych, z wyłączeniem dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg gminnych oraz powiatowych, i o co najmniej 20 m od pasiek, plantacji roślin zielarskich, rezerwatów przyrody, parków narodowych, stanowisk roślin objętych ochroną gatunkową, wód powierzchniowych oraz od granicy wewnętrznego terenu ochrony strefy pośredniej ujęć wody.

Przestrzeganie właściwych okresów karencji i prewencji w związku ze stosowaniem środków ochrony roślin.”


3) w załączniku nr 5 do rozporządzenia kolumny dotyczące:

a) pakietu S02 otrzymują brzmienie:


„S02 Brak:

1) certyfikatu zgodności wymaganego przepisami o rolnictwie ekologicznym albo

2) dokumentu poświadczającego, że gospodarstwo rolne znajduje się w okresie przestawiania na produkcję rolniczą metodami ekologicznymi, albo

3) dokumentu poświadczającego, że gospodarstwo rolne jest objęte planem kontroli

100%
S02 Zmniejszenie powierzchni ostoi poniżej 3 % ich powierzchni 20%
S02 Nieprowadzenie produkcji rolnej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o rolnictwie ekologicznym, skutkujące nieodpowiednim stanem uprawy, w szczególności zachwaszczeniem lub porażeniem roślin uprawnych przez szkodniki lub choroby 100%
S02b01 i S02b02 Brak koszenia lub wypasania albo koszenie lub wypasanie w niewłaściwym terminie 40%
S02b01 i S02b02 Niesunięcie lub niezłożenie w stogi ściętej biomasy w odpowiednim terminie 20%
S02d01 i S02d02 Nieutrzymywanie minimalnej obsady drzew i krzewów

100%”


b) wariantów K01a, K01b i K01c otrzymują brzmienie:


„K01a Brak wsiewki 100%
Pozostawienie w roku następnym w plonie głównym traw 100%
Pozostawienie w gospodarstwie mniej niż 33 % gruntów ornych pokrytych roślinnością w okresie zimowym 50%
Wznowienie zabiegów kultywacyjnych przed dniem 1 marca 50%
Nieuzasadnione zastosowanie pestycydów lub zastosowanie ich bez użycia mazaczy 30%
Nieprzyoranie wsiewek 10%
Nieuzasadnione zastosowanie obornika lub zastosowanie innych nawozów 10%
K01b i K01c Brak siewu do dnia 10 października 100%
Uprawa w roku następnym w plonie głównym na tej samej działce rolnej po międzyplonie tej samej rośliny lub rośliny tego samego rodzaju, lecz jarej odmiany 100%
Pozostawienie w gospodarstwie mniej niż 33 % gruntów ornych pokrytych roślinnością w okresie zimowym 50%
Wznowienie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca 50%
Nieuzasadnione zastosowanie obornika lub zastosowanie innych nawozów 10%
Nieprzyoranie międzyplonów

10%”


§ 2. 1. Producenci rolni w przypadku realizacji wariantu oznaczonego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia wymienionego w § 1, kodem S02d01 lub S02d02, są obowiązani:

1) uzupełnić materiałem ekologicznym spełniającym wymagania dotyczące wysokości i grubości elitarnego i kwalifikowanego materiału szkółkarskiego, określone dla drzewek owocowych i krzewów owocowych w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego, obsadę drzew i krzewów do wysokości minimalnej obsady drzew i krzewów określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części II w ust. 2 pkt 4, a w przypadku wydania pozwolenia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz. 975) — materiałem określonym w tym pozwoleniu,

2) złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce złożenia wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej, na formularzu udostępnionym przez tę Agencję, oświadczenie o utrzymywaniu minimalnej obsady drzew i krzewów, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części II w ust. 2 pkt 4

— w terminie do dnia 15 listopada 2009 r.

2. W przypadku uzupełnienia obsady drzew i krzewów zgodnie z ust. 1 pkt 1 pomoc finansowa na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objęta planem rozwoju obszarów wiejskich nie podlega w 2009 r. zmniejszeniu z tytułu nieutrzymywania minimalnej obsady drzew i krzewów.

3. W przypadku niezłożenia w terminie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wzywa producenta rolnego do złożenia tego oświadczenia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania.

4. W przypadku niezłożenia w terminie określonym w ust. 3 oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonuje zmniejszenia z tytułu nieutrzymywania minimalnej obsady drzew i krzewów.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk


1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709, z 2005 r. Nr 10, poz. 64, z 2007 r. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 237, poz. 1655.

2)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2160, z 2005 r. Nr 22, poz. 179 i Nr 131, poz. 1095, z 2006 r. Nr 75, poz. 521, z 2007 r. Nr 46, poz. 302 oraz z 2008 r. Nr 190, poz. 1160.