ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie nadania Państwowemu Instytutowi Geologicznemu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego

Na podstawie art. 12a ust. 5 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Państwowemu Instytutowi Geologicznemu z siedzibą w Warszawie, działającemu na podstawie uchwały nr 391 Rady Ministrów z dnia 14 maja 1952 r. w sprawie utworzenia Instytutu Geologicznego (M. P. Nr A-65, poz. 995) oraz zarządzenia nr 34 Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 19 czerwca 1987 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Geologicznego, zwanego dalej „Instytutem”, nadaje się status państwowego instytutu badawczego.

2. Instytut używa nazwy „Państwowy Instytut Geologiczny— Państwowy Instytut Badawczy”.

3. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.

§ 2. 1. Przedmiotem działania Instytutu jest:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych z dziedziny nauk o Ziemi, nauk biologicznych i środowiska oraz nauk technicznych polegających w szczególności na:

a) działalności geologiczno-poszukiwawczej w zakresie doradztwa naukowego poprzez badanie właściwości ziemi oraz warstw i struktur skalnych,

b) opracowywaniu oraz publikowaniu map geologicznych, geofizycznych, geochemicznych, hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich, geośrodowiskowych i innych służących gospodarce narodowej,

c) opracowywaniu regionalnych syntez we wszystkich dziedzinach nauk o Ziemi,

d) opracowywaniu perspektyw złożowych i tworzeniu koncepcji poszukiwań złóż kopalin oraz wód podziemnych w nawiązaniu do badań podstawowych, z uwzględnieniem ochrony litosfery, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,

e) badaniu warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich oraz geoekologicznych na potrzeby budownictwa, gospodarki wodnej oraz zagospodarowania przestrzennego,

f) wykonywaniu ocen w zakresie ochrony środowiska i georóżnorodności,

g) wykonywaniu ocen warunków składowania odpadów oraz magazynowania substancji użytecznych w strukturach geologicznych.

h) wykonywaniu ocen warunków geologicznej sekwestracji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych,

i) monitorowaniu zagrożeń i katastrof naturalnych, a także ocenie możliwości ich zapobiegania i likwidacji skutków,

j) gromadzeniu i opracowywaniu zbiorów oraz kolekcji geologicznych,

k) opracowywaniu nowych metod badawczych;

2) prowadzenie badań na potrzeby lokalizacji elektrowni jądrowych i składowisk odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego;

3) wykonywanie zadań:

a) państwowej służby geologicznej,

b) państwowej służby hydrogeologicznej;

4) gromadzenie i tworzenie centralnego księgozbioru geologicznego, publikowanie informacji bibliograficznych;

5) upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych;

6) upowszechnianie innych informacji z dziedziny nauk o Ziemi, w tym prowadzenie działalności wystawienniczej;

7) współpraca z innymi jednostkami naukowo-badawczymi i instytucjami państwowymi, realizującymi zadania z dziedziny nauk o Ziemi, a także współpraca ze stowarzyszeniem służb geologicznych innych krajów.

2. Do zadań Instytutu należy:

1) realizacja ustawowych zadań powierzonych w ramach pełnienia funkcji państwowej służby geologicznej oraz państwowej służby hydrogeologicznej;

2) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk o Ziemi, nauk biologicznych i środowiska oraz nauk technicznych;

3) upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w formie wydawnictw książkowych, publikacji, kursów, konferencji, sympozjów i seminariów naukowych;

4) doskonalenie metod prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych;

5) przekazywanie informacji naukowej i technicznej w dziedzinie nauk o Ziemi z wykorzystaniem dostępnych sposobów informowania;

6) opracowywanie analiz i ocen, w tym dotyczących stanu rozwoju nauki i techniki w zakresie badań dotyczących metod geologii, ich stosowania, a także propozycji wykorzystania w kraju osiągnięć światowych;

7) wykonywanie innych zadań zleconych przez organ nadzorujący.

§ 3. Źródłem finansowania działalności Instytutu są środki finansowe:

1) ustalane w ustawach budżetowych na realizację zadań państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej, które to zadania wykonuje Instytut; dysponentem środków budżetowych ustalanych na realizację tych zadań jest minister właściwy do spraw środowiska;

2) pozyskiwane przez Instytut na podstawie umów na realizację zadań państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

3) przyznawane Instytutowi przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów o zasadach finansowania nauki;

4) uzyskiwane ze źródeł określonych w przepisach dotyczących warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych.

§ 4. W księgach rachunkowych Instytut wyodrębnia ewidencję kosztów ponoszonych na realizację zadań państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej, w sposób umożliwiający rozliczanie otrzymanych środków finansowych z ich dysponentem, oraz ewidencję kosztów ponoszonych na pozostałą działalność.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.